Statutter stipendordning

Formål
Tilskuddsordningen skal gå til studieturer som kan heve arkivfaglig kunnskap og føre til faglig utvikling hos en av Arkivforbundets medlemsorganisasjoner.

Virkeområde
Tilskuddsordningen er et tilbud til Arkivforbundet sine medlemsorganisasjoner. Det er en forutsetning at det foreligger økonomiske midler bevilget av styret.

Vilkår for tilskudd
Ved tildeling av tilskudd blir det lagt vekt på beskrivelse av formål og forventet utbytte, samt at tiltaket generelt har høy arkivfaglig ambisjon og kvalitet.

Studieturen kan ikke ha vært gjennomført eller ha skjedd før søknaden ble sendt eller før utlysningsfristen. Det gis ikke støtte til ordinære kompetansetiltak som kurs og etterutdanning.

Det forventes at de som mottar støtte informerer utad om at de har fått stipend fra Arkivforbundet og stiller seg positive til erfaringsdeling.

Krav til søknaden
Søknaden skal være skriftlig og undertegnet av den som søker eller den som har tillatelse til å forplikte vedkommende søker.

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av studieturen det blir søkt om støtte til, herunder reisemål/sted for besøk, faglig innhold/tema, forventet formål/utbytte, dato/periode for gjennomføringen, oversikt over medvirkende, budsjett og spesifikasjon over andre mottatte tilskudd dersom søkeren eller andre medvirkende har mottatt slik støtte.

Kunngjøring og frister
Tilskuddsordningen blir kunngjort på Arkivforbundets nettsider og vår Facebook-profil.

Behandling av søknader
Tilskudd bevilges ut fra en skjønnsmessig vurdering basert på formålet og forventet utbytte, samt kriterier for tildeling som nevnt ovenfor.

Rapport og regnskap
Rapport og regnskap for studieturen skal sendes inn senest to -2- måneder etter at tiltaket er avsluttet.

Rapporten vil bli gjort tilgjengelig på Arkivforbundets nettsider.

Frafall av tilskudd og krav om tilbakebetaling
Om tildeling av tilskudd bygger på uriktige opplysninger fra søker, eller tilskuddet ikke er brukt etter forutsetningene, herunder at fastsette vilkår ikke er oppfylt, kan utbetalt tilskudd kreves tilbake. Det samme gjelder om tilskuddsmottaker ikke har levert rapport og regnskap innen fastsatt frist, eller om rapporten og regnskapet ikke blir funnet tilfredsstillende.

Saksbehandling og klagemuligheter
Vedtak om tilskudd og avslag på søknader kan ikke påklages.

Privatarkivkonferansen 2023 event 31/05-2023 - 01/06-2023
location_on Scandic Park hotel Sandefjord
message Privatarkivkonferansen 2023 i Sandefjord
KAI-konferansen 2023 event 12/09-2023 - 14/09-2023
location_on Quality Hotel Grand Kongsberg
message KAI-konferansen 2023 vil være i Kongsberg
share