Statutter stipendordning

Formål
Stipendordningen skal gå til studieturer som kan fremme arkivfaglig kunnskap og bidra til erfaringsdeling i arkivsektoren.

Stipendordningen er et tilbud til Arkivforbundets medlemsorganisasjoner. Det er en forutsetning at det foreligger økonomiske midler bevilget av styret.

Vilkår for tildeling
Ved tildeling av stipend blir det lagt vekt på beskrivelse av formål og forventet utbytte, samt at tiltaket generelt har høy arkivfaglig ambisjon og kvalitet. Kunnskapstilegning som kan komme hele arkivsektoren til gode prioriteres. Søknader som fremmer kompetanseheving for enkelte ansatte/mindre grupper prioriteres framfor generelle studieturer for større grupper ansatte i en institusjon. Ved prioritering mellom søknader som vurderes like arkivfaglig relevante, vil tidligere tildelinger til søkerinstitusjonen kunne vektlegges.

Studieturen kan ikke ha vært gjennomført eller ha skjedd før søknaden ble sendt eller før utlysningsfristen. Det gis ikke støtte til ordinære kompetansetiltak som kurs og etterutdanning.

Det forventes at de som mottar støtte informerer utad om at de har fått stipend fra Arkivforbundet og deler sine erfaringer.

Krav til søknaden
Søknaden skal være skriftlig og undertegnet av den som er ansvarlig for søkerinstitusjonen.

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av studieturen det blir søkt om støtte til, herunder reisemål/sted for besøk, faglig innhold/tema, forventet formål/utbytte, dato/periode for gjennomføringen, oversikt over medvirkende, budsjett og spesifikasjon over andre mottatte tilskudd dersom søkeren eller andre medvirkende har mottatt slik støtte.

Kunngjøring og frister
Stipendordningen og søknadsfrist blir kunngjort på Arkivforbundets nettsider og sosiale medier.

Behandling av søknader
Stipender bevilges av styret ut fra en skjønnsmessig vurdering, samt vilkår for tildeling som nevnt ovenfor. Vedtak om stipend og avslag på søknader kan ikke påklages.

Rapport og regnskap
Rapport og regnskap for studieturen skal sendes inn senest to -2- måneder etter at tiltaket er avsluttet.

Rapporten vil bli gjort tilgjengelig på Arkivforbundets nettsider.

Bortfall av stipend og krav om tilbakebetaling
Om tildeling av stipend bygger på uriktige opplysninger fra søker, eller stipendet ikke er brukt etter forutsetningene, herunder at fastsatte vilkår ikke er oppfylt, kan utbetalt stipend kreves tilbake. Det samme gjelder om stipendmottaker ikke har levert rapport og regnskap innen fastsatt frist, eller om rapporten og regnskapet ikke blir funnet tilfredsstillende.

share