Landsmøtet

Landsmøtet er Arkivforbundet sitt øverste styrende organ og består av Arkivforbundet sine medlemmer.

Landsmøtet blir arrangert en gang i året der alle medlemsorganisasjoner får innkalling og har stemmerett.

Medlemmer og varamedlemmer av Arkivforbundet sitt styre har ikke stemmerett på landsmøtet som ikke representerer sin institusjon med fullt medlemskap har ikke stemmerett på landsmøtet. Personlige medlemmer og assosierte medlemmer har ikke stemmerett.

Varsel om ordinært landsmøte skal sendes til medlemmene senest 45 dager på forhånd. Landsmøtet skal holdes innen mars måned.

Saker som skal fremmes for landsmøtet må være sendt til styret senest 21 dager på forhånd.

Innkalling til landsmøte skal sendes ut minst 14 dager på forhånd. Med innkallingen skal det følge med årsmelding, revidert regnskap, forslag til budsjett, strategiplan og handlingsplan, valgkomitéen sin innstilling, forslag på revisor og ny valgkomite, eventuelle fremlegginger fra styret og styret sin innstilling i saker fremmet av medlemmer.

Landsmøtes dagsorden
Landsmøtet skal behandle følgende saker:

Konstituering: Valg av møteleder, referent, tellekorps og representanter til å underskrive protokollen fra møtet.
Årsmelding
Revidert regnskap
Fastsetting av kontingent
Budsjett
Strategiplan og handlingsplan
Valg av styre
Valg av revisor
Valg av valgkomité på tre medlemmer etter framlegg fra styret.

Forslag fremmet av medlemmer eller av styret. Landsmøtet kan bare behandle saker som er varslet i innkallingen.

Vedtak på landsmøtet blir gjort med alminnelig flertall med unntak av forslag om vedtektsendringer og oppløsing av organisasjonen (jfr. §§ 13 – 14).

Ekstraordinært landsmøte
Ekstraordinært landsmøte skal kalles inn når 1/3 av medlemmene krever det eller etter vedtak i styret. Innkalling skal skje med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de saker som bakgrunnen for innkallingen til møtet.

share