Arbeidsutvalget

Arkivforbundet sitt arbeidsutvalg er satt sammen av leder, nestleder og generalsekretær. Arbeidsutvalget er underlagt, og rapporterer til, styret. Arbeidsutvalget sine fullmakter er avgrenset til den daglige driften av organisasjonen og til arkivpolitiske utspill som ligger innenfor de rammene som går frem av vedtak i styret og på landsmøtet.

Ole Martin Rønning
Styreleder
e-post: ole.martin.ronning@arbark.no
Tlf: 996 18 593

Jan Tore Helle
Nestleder
e-post: Jan.Helle@bergen.kommune.no
Tlf: 922 03 456

Kjetil Landrog
Generalsekretær
e-post: kjetil@arkivforbundet.no
Tlf: 996 94 577

share