Vedtekter

§ 1 Formål
Arkivforbundet sitt formål er å fremme vern og formidling av kommunalt og privat arkivtilfang i Norge og heve det faglige nivået på dette arbeidet.

§ 2 Arbeidsmåter
a) Arkivforbundet skal oppmuntre til lik praksis når det gjelder å verne og registrere arkivalia.
b) Arkivforbundet skal holde seg orientert om arbeidet innen fagfeltet og oppsummere dette jevnlig for medlemmene.
c) Arkivforbundet skal nå disse målene gjennom kurs, seminarer, møter, kontakt med organisasjoner i og utenfor Norge med tilsvarende målsetninger, kontakt med departement og offentlige fag-organ, faglige uttalelser og deltakelse i den offentlige debatten.

§ 3 Medlemskap
Disse kan være medlemmer i Arkivforbundet:
a) Fullt medlemskap: Offentlige og ikke-offentlige institusjoner, virksomheter, organisasjoner og foreninger som arbeider med bevaring og formidling av kommunale og private arkiv.
b) Personlig medlemskap: Faglig ansatte ved institusjoner som er fullt medlem av Arkivforbundet eller andre som av faglig oppnevning eller som av andre årsaker ønsker å støtte Arkivforbundet sitt arbeid for lokal- og privatarkiv.
c) Assosiert medlemskap: Offentlige og ikke-offentlige institusjoner, virksomheter, organisasjoner og foreninger som ikke har arkiv som arbeidsområde.

Personlige og assosierte medlemmer har ikke stemmerett på landsmøtet, men har ellers fulle medlemsrettigheter.

Styret i Arkivforbundet skal godkjenne søknad om medlemskap.

§ 4 Innkalling til landsmøte
Varsel om ordinært landsmøte skal sendes til medlemmene minst 45 dager på forhånd. Landsmøtet skal holdes innen mars måned.

Saker som skal fremmes for landsmøtet må være sendt til styret minst 21 dager på forhånd.

Innkalling til landsmøte skal sendes ut minst 14 dager på forhånd. Med innkallingen skal det følge årsmelding, revidert regnskap, forslag til budsjett, strategiplan og handlingsplan, valgkomiteen sin innstilling, eventuelle forslag fra styret og styret sin innstilling i saker fremmet av medlemmer.

§ 5 Landsmøtet
Landsmøtet er høyeste organ i Arkivforbundet.

Stemmerett på landsmøtet har en representant fra hver institusjon med fullt medlemskap. Personlige medlemmer og representanter fra assosierte medlemmer har ikke stemmerett på landsmøtet. Medlem eller varamedlem til styret som ikke representerer sin institusjon med fullt medlemskap har ikke stemmerett på landsmøtet.

§ 6 Landsmøtet skal behandle følgende saker
Konstituering: Valg av møteleder, referent, tellekorps og representanter til å underskrive protokollen fra møtet.
Årsmelding
Revidert regnskap
Fastsetting av kontingent
Budsjett
Strategiplan og handlingsplan
Valg av styre
Valg av valgkomité på tre medlemmer etter framlegg fra styret.

Forslag fremmet av medlemmer eller av styret. Landsmøtet kan bare behandle saker som er varslet i innkallingen.

Vedtak på landsmøtet blir gjort med alminnelig flertall med unntak av forslag om vedtektsendringer og oppløsing av organisasjonen (jfr. §§ 15 – 16).

§ 7 Ekstraordinært landsmøte
Ekstraordinært landsmøte skal kalles inn når 1/3 av medlemmene krever det eller etter vedtak i styret. Innkalling skal skje med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle den saken som er bakgrunnen til møtet.

§ 8 Styrets sammensetting og valgprosedyre
Styret skal totalt ha inntil ni medlemmer og to varamedlemmer. Landsmøtet velger først leder og deretter åtte styremedlemmer etter forslag fra valgkomiteen. Arkivforbundets styre skal til enhver tid bestå av representanter fra kommune- og privatarkivsektoren, som skal ta ansvar for arbeid og problemstillinger som særlig retter seg mot disse sektorene. Ved behov kan andre ressurspersoner blant medlemmene trekkes inn i dette arbeidet.

Styrelederen blir valgt for to år. Styremedlemmene blir valgt for to år, slik at fire styremedlemmer står på valg hvert år. Varamedlemmene blir valgt for to år, med ett varamedlem til valg hvert år.

§ 9 Styret sine fullmakter
Styret er det høyeste organet i Arkivforbundet mellom landsmøtene. Styret konstituerer seg med nestleder og eventuelle andre styreverv. Styret arbeider på grunnlag av de vedtakene som er gjort på landsmøtet. Styret har likevel fullmakt til å uttale seg om saker som ikke er behandlet på landsmøtet. Styret kan gjøre endringer i Arkivforbundet sitt budsjett når disse ikke går ut over den budsjettrammen som er fastsatt av landsmøtet.

Styret ansetter Arkivforbundet sitt personale og har arbeidsgiveransvaret for de som er tilsatte i organisasjonen.

Styret er vedtaksført når minst fem medlemmer er tilstede, inkludert møtende varamedlemmer. Styret gjør vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller lederen sin stemme dobbelt.

§ 10 Styret sine møter
Styremøter skal kalles inn med minst syv dagers varsel. Innkallingen skal inneholde saksliste for møtet. Det skal føres protokoll fra styremøtene. Styremedlemmer har møteplikt på styremøtene. Varamedlemmer blir innkalt om nødvendig.

§ 11 Arbeidsutvalg
Arkivforbundet sitt arbeidsutvalg er sammensatt av leder, nestleder og generalsekretær. Arbeidsutvalget er underlagt, og rapporterer til, styret. Arbeidsutvalget sine fullmakter er avgrenset til den daglige driften av organisasjonen og til arkivpolitiske utspill som ligger innenfor de rammene som går fram av vedtak i styret og på landsmøtet.

§ 12 Fagseksjoner
Arkivforbundet sitt landsmøte kan opprette fagseksjoner med spesielle formål. Landsmøtet vedtar formålsparagraf for fagseksjonene. Landsmøtet kan gjennom budsjettvedtak bevilge økonomiske midler til driften av fagseksjonene. Fagseksjonene sin økonomi skal inngå i Arkivforbundet sitt regnskap.

Et medlem i Arkivforbundet har rett til å delta i flere fagseksjoner. Fagseksjonene har fagmøter etter Arkivforbundet sitt landsmøte.

§ 13 Generalsekretær
Styret tilsetter en generalsekretær for Arkivforbundet. Generalsekretæren er leder for Arkivforbundet sitt sekretariat og skal arbeide i samsvar med instruks vedtatt av styret.

§ 14 Regnskap og revisjon
Arkivforbundet sitt regnskap skal føres i samsvar med regnskapsloven. Styret har plikt til å se til at det blir ført lovlige regnskap og at det blir gjennomført revisjon av regnskapet. Styret vedtar økonomireglement for Arkivforbundet. Landsmøtet oppnevner revisor.

§ 15 Vedtektsendringer
Vedtak om endring av Arkivforbundet sine vedtekter skal gjøres av landsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til endring av vedtektene kan fremmes av styret eller et medlem i Arkivforbundet. Forslag skal være sendt til styret senest 21 dager før landsmøtet, og skal sendes ut sammen med styret sin innstilling senest 14 dager før landsmøtet.

Landsmøtet kan bare gjøre vedtak om paragrafer som er omfattet av endringsforslagene.

§ 16 Oppløsing
Vedtak om oppløsing av Arkivforbundet skal ha 2/3 flertall på to etterfølgende landsmøter med minst åtte måneders mellomrom.

Forslag om oppløsing kan fremmes av styret eller et medlem i Arkivforbundet. Forslag skal være styret tilgjengelig senest 21 dager før landsmøtet, og skal sendes ut sammen med styret sin innstilling senest 14 dager før det første landsmøtet.

Ved oppløsing blir Arkivforbundet sitt arkiv avlevert til Riksarkivet.

Vedtatt på landsmøte 27.04.2004.

Endring i §3b Medlemskap vedtatt på landsmøte 19.04.2013.

Endring i §8 Styret sin sammensetting og valgprosedyre vedtatt på landsmøte 18.03.2014.

Endring i § 13 om generalsekretær og navnebytte vedtatt på landsmøte 05.04.2016.

Endring i § 8 Styret sin sammensetting og valgprosedyre vedtatt på landsmøte 04.04.2017.

Endring i § 2, Arbeidsmåter, § 4 Landsmøte, § 5 Landsmøte, § 6 Landsmøte skal behandle følgende saker, § 8 Styrets sammensetning og valgprosedyre og § 9 Styret sine fullmakter vedtatt på landsmøte 08.04.2019.

Endring i § 4 Landsmøte, § 7 Ekstraordinært landsmøte, § 8 Styrets sammensetning og valgprosedyre, §15 Vedtektsendringer og § 16 oppløsning ble vedtatt på landsmøte 16.02.2022.

Landsmøte i Arkivforbundet event 27/02-2023
location_on Microsoft Teams
message Landsmøte i Arkivforbundet på Microsoft Teams fra 12:00 - 13:30.
event 31/05-2023 - 01/06-2023
location_on Scandic Park hotel Sandefjord
message Privatarkivkonferansen 2023 i Sandefjord
share