Nyheter
Det 6. norske arkivmøte – Program og påmelding

Programmet for Det 6. norske arkivmøte i Ålesund 17.-19. april 2013, er no klart. Det er og ope for påmelding til konferansen. LLP sitt landsmøte vil finne stad under konferansen, fredag 19. april kl 9.00 Fagleg program Påmeldingsskjema Dei norske arkivmøta finn stad annakvart år for alle arkivtilsette og arkivinteresserte i Noreg. Arrangementet er eit […]

Stiftelsen Asta – LLP sine representantar 2013 – 2014

Stiftelsen Asta vart oppretta av LLP i 1995 i samarbeid med Riksarkivaren og har som føremål å fremje standardisering, kvalitetssikring og tilgjengeleggjering av informasjon om arkivbestanden i offentlege og private verksemder. Dette skjer gjennom informasjonssystemet Asta og ved å levere konsulenttenester innan praktisk arkivarbeid. Stiftinga har og forvaltningsansvaret for Arkivportalen.no Sjå nettsider: Stiftelsen Asta Styret […]

Kulturrådet løyver tre millionar kr til privatarkiv

Kulturrådet delte fredag 25. januar ut løyvingar frå støtteordninga for privatarkiv. 21 av 31 søkjarar fekk løyvd til saman 3 millionar kroner, og mottakarane representerar stor geografisk og tematisk variasjon. Sjå liste over tildelingar på Kulturrådet sine nettsider: Tildelingar – Støtteordning for privatarkiv Støtteordninga for privatarkiv er grunna i behovet for ein meir heilskapeleg samfunnsdokumentasjon og […]

Kulturrådet løyver 250 000 kr til LLP-prosjekt

Kulturrådet delte fredag 25. januar ut utviklingsmidlar til arkiv og museum. Føremålet med ordninga er at arkiv og museum skal vere aktuelle samfunnsinstitusjonar, og løyvingar til samarbeids- og utviklingstiltak er eit viktig reiskap for å nå desse måla. Ein føresetnad for å få støtte er at løyvingane går til prosjekt som har overføringsverdi til større […]

share