Nyheter
Prosjekt om fylkeskommunal administrasjonshistorie er godt i gang

Den første fasa i LLP sitt prosjekt om fylkeskommunal administrasjonshistorie er no sluttført. Ved hjelp av midlar frå Kulturrådet har Ingrid Nøstberg, arkivar ved Vestfoldarkivet, vore engasjert i fire månader for å skrive og publisere artiklar på Wikipedia. 16 artiklar knytta til fagområdet vidaregåande opplæring er no tilgjengelege på Wikipedia, i tillegg til ein generell […]

Arkivdagen 2014

Den nordiske arkivdagen i november 2014 vil i år ikkje ha eit felles nasjonalt tema. Arkivinstitusjonane vert bedne om å finne eit eige tema og til å bruke dagen til å synleggjere arkiva si betydning i samfunnet og arkiva sitt innhald. Under http://kulturradet.no/arkivdagen vil det etterkvart kome meir informasjon med felles logo for 2014 og oversikt over lokale […]

Gjennomgang av Norsk Kulturråd – Kulturdepartementet ber om skriftlege innspel

Regjeringa ønskjer å reformere kulturpolitikken med mål om auka maktspreiing, høgre kvalitet og breiare finansiering av kulturlivet. I samband med dette har Kulturdepartementet sett ned ei utgreiingsgruppe som skal gjennomgå Norsk Kulturråd si arbeidsform og organisering. I tillegg er det sett ned ei referansegruppe som skal kome med innspel til utgreiingsgruppa sitt arbeid. LLP sin leiar, […]

Nordisk arkivformidlingskonferanse 2014 – program og påmelding

På konferansen #arkividag – relevans, medvirkning, dialog ønsker vi å se på status for arkivformidlingsfeltet i Norden. Hva har vi oppnådd og hvor går veien videre? Hva er forventet av oss som samfunnsinstitusjoner og hvilken samfunnsrolle bør arkivinstitusjonene ha? 17.-18. mars 2014 arrangerer Kulturrådet, Landslaget for lokal- og privatarkiv og Riksarkivaren, i samarbeid med en […]

share