Nyheter
Arkivforbundets innspill til museumsmeldingen

Arkivforbundet har 120 medlemmer, og drøyt 40 av disse er museer. Dette er et uttrykk for at mange museer arbeider med arkiv. Om lag 25 prosent av den samlede bestanden av historiske arkiv fra private arkivskapere bevares og forvaltes av museer. For å legge til
rette for forsvarlig forvaltning og utvikling er det derfor viktig at en statlig museumsmelding også formulerer status, utviklingsbehov og politikk for arbeidet med privatarkiv i museene. Vårt fokus i dette innspillet til museumsmeldingen er arkivfaglig.

Arkivforbundets høringsuttalelse

Arkivforbundet er positiv til at det snart vil komme en ny arkivlov på plass, da gjeldende lov fremstår som utdatert. Vi spilte inn flere momenter til utvalget under deres arbeid med NOU’en, og er glade for at noen av våre innspill ligger inne i forslaget. Det vi oppfatter som særlig positivt, er at virkeområdet utvides ved at det blir arkivplikt også for private virksomheter som utfører tjenester på vegne av det offentlige. Vi er også positive til at en skal dokumentere prosesser som vi mener vil gjøre det lettere å etterleve og forstå loven for de som arbeider med dokumentasjon. Lovutkastet har tatt til seg den digitale tid vi nå lever i og vil kunne benyttes også på fremtidens løsninger. Vi ser også positivt på den styrkede rollen fylkeskommunene får når det gjelder privatarkiv.

Reisebrev fra IASA-konferansen 2019 i Hilversum

The International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA ble dannet for å fremme internasjonalt samarbeid mellom arkiv som ivaretar audiovisuelt arkivmateriale.

Godt besøkt seminar om høring til ny arkivlov

Arkivforbundet sitt seminar om ny arkivlov var godt besøkt både på selve Oslo byarkiv og gjennom direkte filmopptak. Vi har nå gjort tilgjengelig opptaket og de ulike powerpointene som fra innlederne.

Privatarkivkonferansen 2023 event 31/05-2023 - 01/06-2023
location_on Scandic Park hotel Sandefjord
message Privatarkivkonferansen 2023 i Sandefjord
KAI-konferansen 2023 event 12/09-2023 - 14/09-2023
location_on Quality Hotel Grand Kongsberg
message KAI-konferansen 2023 vil være i Kongsberg
share