Nyheter
Kreativt Europa lyser ut samarbeidsprosjekt

LLP vidareformidlar med dette informasjon frå Kulturrådet om EU-programmet Kreativt Europa: Internasjonale samarbeidsprosjekter kan søke midler fra EU-programmet Kreativt Europa med frist 7.oktober. Kreativt Europa omfatter hele kulturfeltet og typiske sektorer er: festivaler, musikk, scenekunst, visuell kunst, arkitektur, arkiv og bibliotek, kunsthåndverk, kulturarv og design. Utlysningen finner du her: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture/cooperation-projects_en Prosjektene skal bidra til å: […]

Referat frå møte mellom LLP og Kulturdepartementet

Etter førespurnad fekk LLP møte Kulturdepartementet 12. august, for å drøfte arkivsektoren sine behov knytt til privatarkivarbeidet og til sektoren sine utviklingsoppgåver generelt. LLP har ført referat frå møtet. Det vert gjort merksam på at departementet har fått tilbod om å lese referatet for godkjenning, men har takka nei til dette tilbodet. Referatet kan du […]

Kulturdepartementet møter LLP 12. august

LLP får møte Kulturdepartementet onsdag 12. august. Bakgrunnen er LLP sine sterke bekymringar vedkomande prosessen kring utviklingsoppgåvene for arkivfeltet i samband med den gjennomførte overføringa av oppgåvene frå Kulturrådet til Arkivverket i 2015. I tillegg er LLP sterkt bekymra for dei store kutta som støtteordninga for arkivsektoren no har vore gjenstand for. I samband med dette […]

LLP sitt innspel til revisjon av arkivforskrifta

Kulturdepartementet har i samarbeid med Arkivverket sett i gang ei kartelegging av endringsbehov i arkivregelverket.  5. juni deltok LLP, ved styreleiar Tom Oddby, på eit innspelsmøte vedkomande dette arbeidet, der representantar frå organisasjonar og grupper med særleg ansvar innan arkivdanning og -bevaring var inviterte. I etterkant av møtet har departementet bede om skriftlege innspel, med […]

share