Nyheter
SAMDOK-konferansen/Privatarkivkonferansen 2015

Den årlege SAMDOK-konferansen har blitt ein viktig arena for det norske arkivfeltet. Her møtes deltakarar på tvers av forvaltningsgrenser og sektorar kring tema knytt til utvikling av arkivfeltet. Konferansen kombinerar utviklingstrendar med praktisk erfaring, og innleiarane kjem frå hele arkivfeltet, både det norske og det nordiske. Årets konferanse er den tredje i rekka og går […]

Telemarksarkivet er lansert!

Telemarksarkivet vart lansert tysdag 1. september, på Høyskolen i Telemark, avd. Bø. Telemarksarkivet er privatarkivsatsinga til dei tre konsoliderte musea Norsk Industriarbeidermuseum, Vest-Telemark Museum og Telemark Museum. Satsinga vert finansiert av musea sjølve og av Telemark Fylkeskommune. Telemarksarkivet skal samle inn, og ta vare på materiale frå privat sektor. Kjetil Djuve er koordinator for arkivet. […]

KUD har svart på spørsmål frå LLP om utviklingsoppgåvene

I etterkant av LLP sitt møte med Kulturdepartementet 12. august, vedkomande utviklingsoppgåvene for arkivsektoren, sendte LLP eit oppfølgjingsbrev til departementet der det vart bede om tilbakemelding på fleire spørsmål knytta til departementet sin argumentasjon under møtet. Mellom anna kom det fram at det var sterk usemje mellom KUD og LLP vedkomande LLP sitt framlegg om […]

Nominasjon til verdas dokumentarv 2016/2017

Den norske komiteen for verdas dokumentarv lyser ut nominasjonsrunde til UNESCO sitt internasjonale Memory of the World-register for opptak i 2017. Nominasjonsfristen er 15. november 2015. Memory of the World (MoW) vart oppretta i 1992 og er eitt av fleire UNESCO-program med føremål å gje eit nødvendig løft for å synleggjere og redde kulturarva. Det […]

share