Nyheter
Arkivdagen 2014

Den nordiske arkivdagen i november 2014 vil i år ikkje ha eit felles nasjonalt tema. Arkivinstitusjonane vert bedne om å finne eit eige tema og til å bruke dagen til å synleggjere arkiva si betydning i samfunnet og arkiva sitt innhald. Under http://kulturradet.no/arkivdagen vil det etterkvart kome meir informasjon med felles logo for 2014 og oversikt over lokale […]

Gjennomgang av Norsk Kulturråd – Kulturdepartementet ber om skriftlege innspel

Regjeringa ønskjer å reformere kulturpolitikken med mål om auka maktspreiing, høgre kvalitet og breiare finansiering av kulturlivet. I samband med dette har Kulturdepartementet sett ned ei utgreiingsgruppe som skal gjennomgå Norsk Kulturråd si arbeidsform og organisering. I tillegg er det sett ned ei referansegruppe som skal kome med innspel til utgreiingsgruppa sitt arbeid. LLP sin leiar, […]

Nordisk arkivformidlingskonferanse 2014 – program og påmelding

På konferansen #arkividag – relevans, medvirkning, dialog ønsker vi å se på status for arkivformidlingsfeltet i Norden. Hva har vi oppnådd og hvor går veien videre? Hva er forventet av oss som samfunnsinstitusjoner og hvilken samfunnsrolle bør arkivinstitusjonene ha? 17.-18. mars 2014 arrangerer Kulturrådet, Landslaget for lokal- og privatarkiv og Riksarkivaren, i samarbeid med en […]

Arkivdokumentene forteller – lansering av samisk og kvensk rapport

På Porsanger bibliotek blir det 27. januar kl 13.00 lansering av den samiske og den kvenske omsettinga av Kaisa Maliniemis bok «Arkivdokumentene forteller» To kommuner – to typer minoritetspolitikk». Boka syner trespråklegheit i det offentlege i Kistrand (Porsanger kommune) for over hundre år sidan. Dei samiske og kvenske dokumenta som vart funne i samband med bokprosjektet, […]

share