Nyheter
Arkiv- og museumstilskot over til tippemidlane i Kulturfondet

Kulturrådet melder på sine nettsider at utlysing av utviklingsmidlar for arkiv og museum (post 77), med frist 15. oktober 2014, blir trekt tilbake. Innkomne søknader vil ikkje bli handsama. Unntaket er tilskotsordninga for sikringstiltak i museum. Bakgrunnen er regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2015 (Prop. 1 S 2014-2015). Det vart der føreslått at tilskot til arkiv- og […]

International Council on Archives (ICA) – «Call for papers»

International Council on Archives (ICA) arrangerar sin neste årlege konferanse i Reykjavik, Island, 27.- 29. september 2015. Tittel for konferansen er «Archives: Evidence, Security and Civil Rights: Ensuring trustworthy information».  Arrangørane har sendt ut ein «Call for papers» der dei søkjer foredragshaldarar til konferansen. Interesserte vert oppmoda til å sende inn eit samandrag av manus på […]

LLP-innlegg på SAMDOK-konferansen og om privatarkiv i musea

LLP har i haust vore representert med innlegg på SAMDOK-konferansen, der fungerande leiar Tom Oddby har halde innlegg om felles utfordringar og løysingar for arkivsektoren. Innlegget inngjekk i ein plenumsdebatt mellom Kulturrådet, Riksarkivet, KS, KDRS, Norsk Arkivråd og LLP. 6.-7. november arrangerte Kulturrådet, Norges museumsforbund og LLP seminaret «Ut av mørket og fram til brukarane», […]

HIFO: Sesjon- og manuslokking til Norske historiedager i Stavanger

HIFO Rogaland oppmodar arkivmiljøet til å kome med forslag til sesjonar og foredrag til Norske historiedagar i Stavanger 19.-21.juni 2015: Sesjon- og manuslokking til Norske historiedager i Stavanger 19.- 21. juni 2015 Frist 1. desember 2014  Neste år skal Norske historiedager arrangeres i Stavanger. Vi inviterer til å komme med forslag til sesjoner og foredrag. Forslag […]

share