Nyheter
Referat frå møte mellom LLP og Kulturdepartementet 6. januar

LLP hadde 6. januar eit møte med Kulturdepartementet for å følgje opp tidlegare møte 12. august 2015, der utviklingsmidlar til arkivsektoren og midlar til privatarkivarbeid var tema. Eitt område som vart diskutert på møte i august var musea sitt arkivarbeid og utlysing av utviklingsmidlar i 2015, der musea ikkje hadde høve til å søkje. LLP […]

Brev til Kulturminister Linda Cathrine Hofstad Helleland

16. desember 2015 overtok Linda Hofstad Helleland (H) jobben som kulturminister etter Thorhild Widvey. LLP har i dag sendt eit brev til Hofstad Helleland med ønskje om godt framtidig samarbeid, og for å minne henne på den viktigheita arkiv har som bærebjelke for samfunnet vårt. Kulturministaren vert oppmoda om å besøke arkivinstitusjonar for å bli […]

God jul! – med oppretthaldt statsstøtte til LLP!

Kulturrådet sine løyvingar til driftstilskot for 2016 er klare. Støtta til LLP er oppretthaldt på same nivå, og LLP vil i 2016 motta 835 000 kr. i statsstøtte. Kulturrådet – driftstilskot for 2016 Med denne gladsaka ønskjer me god jul og godt nyttår til alle våre medlemer, vener og samarbeidspartnarar, og ser fram til viktig […]

LLP får møte Kulturdepartementet 6. januar

LLP får møte Kulturdepartementet 6. januar for å drøfte utviklingmidlar til arkivsektoren og finansiering av privatarkivarbeidet. Det har vore eit aktivt arbeid i 2015 for å finne ut kva som har skjedd med midlane i støtteordninga for privatarkiv, som no ser ut til å ha blitt avvikla utan at det er gjort noko vedtak om […]

share