Arkivforbundets høringssvar rundt ny arkivlov
Arkivforbundets høringssvar rundt ny arkivlov

Arkivforbundet stiller seg svært positiv til at en ny arkivlov er på trappene, da gjeldende lov fremstår utdatert og revisjon er helt nødvendig. Vi understreker behovet for fortsatt fremdrift i arbeidet.

Vi oppfatter det som positivt at mange grunnleggende arkivfaglige prinsipper fra gjeldende lov er videreført. Med tanke på mer fleksibel regelverksrevisjon, tror vi også det er gunstig at utkast til ny lov er utformet som en rammelov. Det har vært en viktig ambisjon at loven skulle tilpasses et digitalt samfunn. Vi oppfatter at høringsnotatet i liten grad reflekterer tilpasningen til det digitale, og så lenge lovutkastet har form av rammelov, vil tilpasningen til digitale arbeidsformer og digital dokumentasjonsforvaltning måtte skje i arbeidet med tilhørende forskrifter, som fortsatt gjenstår. Arkivforbundet forventer at forskriftsarbeidet ikke trekker ut i tid og at sektoren blir involvert i arbeidet.

Det er sterkt beklagelig at lovforslaget ikke pålegger offentlige organ å sørge for dokumentasjon av sine tjenesteleveranser også når tjenesten er kjøpt av en privat aktør. Det burde være likegyldig for dokumentasjonsplikten om en offentlig tjeneste er produsert av det offentlige selv eller anskaffet og levert av privat aktør.

Vi synes videre det er uheldig at fylkeskommunen ikke får en styrket formell rolle når det gjelder koordinering av arbeidet med privatarkiv.

Vi mener at navnet på loven bør være: «Lov om arkiv og dokumentasjon». Det er en lov som gjelder også for forvaltningen av private arkiv, og det vil være uheldig om en lov fremstår mer snever ved å hete: «Lov om arkiva til offentlege organ og Nasjonalarkivet.».

Begrepsbruken er gjennomgående lite konsistent og det fremgår ikke verken av lovteksten eller forarbeidene hvordan de ulike begrepene skal forstås.

Webinaret om arkivformidling event 15/06-2022
location_on Microsoft Teams
message Webinarets formål er at diskutere formidlingen, pedagogikken og dialogens rolle i arkivene og bidra med utviklingen av fagfeltet med gode eksempler på praksis i nordiske arkiver. Hvordan setter arkivene brukeren i sentrum i tilgangen til arkiv i dag?
Nordiska Arkivdagarna 2022 event 01/09-2022 - 02/09-2022
location_on Clarion Hotel Sign, Stockholm, Sverige
message Nordiska Arkivdagarna 2022
KAI-konferansen 2022 event 14/09-2022 - 15/09-2022
location_on Scandic Helsfyr, Oslo
message Tema for årets KAI-konferanse er: Samfunnsrolle i en digital tid.
share