Arkivforbundet har blitt lyttet til
Arkivforbundet har blitt lyttet til

Arkivforbundet leverte i mai en høringsuttalelse rundt ekspertutvalgets rapport om regionsreform. Les den her.

I tilknytning til arbeidet med kulturmeldingen og som oppfølging av forslaget fra regjeringen i Prop. 84 S (2016-2017), Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå, har departementet gjennomført en utredning av oppgave- og ansvarsfordelingen mellom forvaltningsnivåene på kulturområdet. Utredningen gjennomgår forslagene til oppgaveoverføring fra Hagenutvalget, høringssvar til rapporten, og innspill fra både kommunesektoren og kultursektoren til arbeidet med kulturmeldingen. Utredningen er et kunnskapsgrunnlag for prinsippene for oppgave- og ansvarsfordeling som fastsettes i Meld. St. 8 (2018-2019) Kulturens kraft. Kulturpolitikk for framtida.

Utredning av oppgave- og ansvarsfordelingen mellom forvaltningsnivåene på kulturområdet. Les her. 
Her kan du lese kulturmeldingen Kulturens kraft — Kulturpolitikk for framtida: Les her. 

Arkivforbundet har blitt lyttet til
I utredningen av oppgave- og ansvarsfordelingen mellom forvaltningsnivåene på kulturområdet på side 76, under kapittel 6.3 Statlige oppgaver på kulturområdet, 6.3.3 Stimulerings- og utviklingsmidler for bibliotek, arkiv og museum; kommer det frem at Arkivforbundet og Arkivverket fraråder å overføre prosjekt- og utviklingsmidlene til fylkeskommunene.

På side 77, 6.3.3.2 Vurdering står det: «Arkivverket forvalter prosjekt- og utviklingsmidler til tiltak innen innsatsområdene kommunale arkiv, arkiv i digital forvaltning og privatarkiv. Målgruppen er offentlige og private arkivinstitusjoner, museer, faglige interesseorganisasjoner og andre aktører som arbeider med arkiv. I 2017 ble minst 6 millioner kroner øremerket til arbeidet med privatarkiv. Nasjonalt overblikk er en viktig forutsetning for å kunne identifisere og velge ut de prosjektene som gir gode helhetlige løsninger for arkivfeltet. Det er i tillegg et stort behov for å utvikle fellesløsninger på arkivfeltet som krever sentrale beslutninger. Utviklingsmidlene som Arkivverket forvalter, foreslås derfor å opprettholdes på statlig nivå.»

Dette er gledelig
– Dette er gledelig, sier generalsekretær i Arkivforbundet Kjetil Landrog. – Prosjekt- og utviklingsmidlene er det viktigste insentivet i arkivsektoren for å støtte opp om utvikling i sektoren, og det har hatt en stor betydning for en rekke nasjonale satsinger. Arkivsektoren har behov for felles løsninger og felles strategi for å løse utfordringene. Den beste måten å jobbe med utvikling på er å jobbe på tvers av forvaltningsnivåene, og med virkemidler som kan styres nasjonalt. Derfor er det positivt at våre argumenter har blitt lyttet til, avslutter Landrog.

share