Statsbudsjettet gir et arkivløft
Statsbudsjettet gir et arkivløft

Arkivforbundet er positive til de tiltakene regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019. For å digitalisere audiovisuelt kulturarvsmateriale for museer, arkiver mv. foreslås bevilgningen til Nasjonalbiblioteket økt med 10 millioner kroner. Regjeringen foreslår også å øke tilskuddet til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) med 1,4 millioner kroner for bevaring av digitale privatarkiver.

Økning på digitale privatarkiv
Regjeringen foreslår å øke statstilskuddet til Arbark med 1.4 millioner kroner. Pengene skal gå til langtidslagring og formidling av digitale privatarkiv. Arkivforbundet ser positivt på at Arbark blir tilført økte ressurser og at Regjeringen viser at de ser behovet for et nasjonalt privatarkivløft. – Særlig har digitale arkiv fra privat sektor vært sårbart og i liten grad bevart, sier generalsekretær i Arkivforbundet Kjetil Landrog, som videre forteller at dette er et av områdene Arkivforbundet har løftet frem i møte med politikere.

– Hvis forslaget blir stående etter den endelige budsjettbehandlingen, gir det mulighet for en kjærkommen satsing på bevaring og formidling av digitale arkiv fra privat sektor, ser fungerende leder på Arbark Ole Martin Rønning.

Digitalisering av lyd og bildeopptak
Kulturdepartementet foreslår å øke bevilgningen til Nasjonalbiblioteket med 10 millioner kroner til digitalisering av historiske lyd- og bildeopptak i arkiv- og museumssektoren.

– Om det ikke blir gjort et nasjonalt grep nå, vil viktige deler av norsk kulturarv kunne gå tapt de neste årene. Dette gjelder særlig eldre film, lyd og foto i ulike arkiv og museum rundt om i landet. Regjeringen ønsker å legge til rette for at dette materialet blir digitalisert, oppbevart og gjort tilgjengelig, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Arkivforbundet har jobbet aktivt siste året på å få til en større nasjonal satsing på lyd og videoarkiver. – Dette viser at satsingen gir resultater, sier styremedlem i Arkivforbundet Marit Stranden. Hun legger til at det blir spennende å se på hva Nasjonalbiblioteket våren 2019 legger frem om dette.

Det vil på det audiovisuelle feltet være utfordringer rundt rettigheter, publiseringsløsninger og på hvilket materiale som først skal prioriteres.

Viderefører støtten til Arkivverket som ble gitt i fjor
Arkivverket beholder den samme støtten som ble gitt dem i fjor for å bli bedre rustet til å ta vare på digitalt skapt materiale. Regjeringen foreslår dessuten å bevilge som tidligere signalisert 84,7 millioner kroner til etablering av Norsk helsearkiv på Tynset i 2019, organisert som en enhet i Arkivverket.

Det legges også opp til et nytt sikringsmagasin for Nasjonalbiblioteket og arkivmagasin i fjellet i Rana der Regjeringen foreslår å bevilge 160 millioner kroner til prosjektet som er planlagt gjennomført i 2021.

Fortsatt store utfordringer
Den største utfordringen for Arkivsektoren fremover er bevaring av digitalt skapt arkivmateriale og utfordringer med dokumentasjonssystem både i forvaltning og i kommunene. De kommunale arkivene, og spesielt fagsystemene, inneholder mye rettighetsdokumentasjon og personsensitive opplysninger, og er derfor arkiver som må kunne dokumenteres for fremtiden for å ivareta den enkelte innbyggers rettigheter og for å vise at saksbehandlingen fra kommunen sin side har vært korrekt utført.

– Håpet er at en ved fremleggelsen av Arkivlovutvalget sin innstilling våren 2019 kan få til et engasjement og oppmerksomhet fra politikere til at også dette feltet får et nødvendig arkivløft, sier styreleder i Arkivforbundet Tom Oddby.

Webinar Arkivdagen i Norge event 30/04-2024
location_on Teams
share