Styreleder Tom Oddby holdt en tale på regionalt innspillsmøte i Oslo
Styreleder Tom Oddby holdt en tale på regionalt innspillsmøte i Oslo

8. januar kunne kulturlivet i Oslo gi innspill til ny nasjonal kulturmelding, i form av et regionalt innspillsmøte. I samarbeid med Kulturdepartementet har Kulturetaten i Oslo invitert  til innspillsmøte i forbindelse med regjeringens nye kulturmelding.

Her er innspillet fra styreleder i Arkivforbundet Tom Oddby:
Arkiv angår oss alle, fra vi fødes til vi dør. Det har betydning for våre rettigheter, vår økonomi og vår juridiske status. Det angår oss som privatperson og enkeltmenneske, som pårørende og bruker, som arbeidstaker og arbeidsgiver, som deltaker i frivillige organisasjoner, og som innbygger og samfunnsborger. Men, allikevel er arkivsektoren til dels minimalisert i den offentlige debatten, og interessen for sektoren er heller ikke stor. Og når man først skal snakke om arkiv, så er det gjerne Riksarkivet som trekkes frem.

I Norge finnes det over en halv million hyllemeter med arkiver, i offentlige og private arkiv- og museumsinstitusjoner. Alle forventer at våre egne arkiver – vår egen historie – blir tatt vare på, og kan gjenfinnes – gjerne digitalt. Hvorfor det? Jo, fordi «Arkivene inneholder uerstattelig informasjon som er grunnleggende viktig for samfunnsminne, dokumentasjon og rettssikkerhet. Bevaring av arkiv er derfor avgjørende i et kultur-, demokrati- og rettsikkerhetsperspektiv». Sitatet er hentet fra Enger-utvalget, 2013, og er ikke vanskelig å være enig i. Problemet er at våre forventninger om egne arkiver og historie ikke lar seg oppfylle i praksis, slik Enger-utvalget legger til grunn. Det er nemlig ikke slik at våre arkiver og vår historie nødvendigvis blir bevart.

I TV-serien «Hvem tror du at du er» er kildematerialet basert på papirarkiver i offentlige arkivinstitusjoner. Slik som Oslo byarkiv. Om 50 eller 100 år vil en slik TV-serie sannsynligvis basere seg for en stor del på digitale arkiver – som kanskje ikke er bevart eller tilgjengeliggjort. Digital demens er ikke en diagnose vi ønsker for vår felles hukommelse, arkivene.

Det er en særlig utfordring at bare litt over 20 % prosent av arkivene som er bevart er arkiver etter aktører fra privat samfunnssektor, det vi kaller privatarkiver. F.eks. en så viktig bevegelse som idretten er svært underrepresentert i arkivene. Mange av dere i salen representerer frivillige organisasjoner – en meget viktig del av det norske kulturlivet, men det er ikke sikkert at deres historie i fremtiden vil være bevart noen steder.

Store deler av arkivsektoren består av institusjoner utenfor det statlige Arkivverket, og som forvalter kommunale, fylkeskommunale og private arkiver og historie. Disse lokale og regionale institusjonene må få oppmerksomhet og styrkes, og fokuset må rettes like mye på disse som på Arkivverket.

I bunnen for alt dette må det ligge en klar og tydelig arkivpolitikk, og en tydeliggjøring av arkiv som politikkområde – som en integrert del av kulturpolitikken. Slik opplever ikke vi at det er i dag. Norge trenger derfor et «arkivløft», og det må fremgå tydelig av Kulturmeldingen hva regjeringen ønsker for arkivsektoren.

Kort oppsummert:

• Utfordringene med digitalt skapt arkivmateriale må løses
• Det er behov for mer helhetlig samfunnsdokumentasjon
• Hele arkivsektoren må synliggjøres

Les vårt innspill til kulturmeldingen her

Styreleder i Arkivforbundet, Tom Oddby, holdt innledning på den regionale innspillskonferansen i Oslo.

share