LLP i møte med politisk ledelse i Kulturdepartementet

28.10 møtte LLP statssekretær Bård Folke Fredriksen for å snakke om utfordringene i arkivsektoren. Samtalen dreide seg først og fremst om at det trengs et ”arkivløft” i arkivsektoren, der finansiering av privatarkivarbeidet, prosjekt- og utviklingsmidler samt Arkivverkets rolle som ”motor” for sektoren må være sentrale temaer. Det er også behov for en ny utredning eller stortingsmelding, med konkrete forslag til tiltak.

Kulturministeren har for få dager siden sendt et brev til Stortingets familie- og kulturkomite, som svar på dok8-forslaget fra stortingsrepresentantene Sonja Mandt, Hege Haukeland Liadal, Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen. Les brevet her. I møtet med statssekretæren ble brevet kommentert: LLP mener at kulturministerens vektlegging av privatarkivstrategien, og en tydeligere arbeidsdeling og bedre samordning i sektoren, peker frem mot at Arkivverket må få overført alt ansvar for privatarkivarbeid, og dermed at todelingen mellom Kulturrådet og Arkivverket bør opphøre. Dette mener LLP er et klokt grep. Det er også positivt at kulturministeren viser til at departementet vil ta opp med fagetatene (Arkivverket og Kulturrådet) spørsmålet om en særskilt støtteordning for privatarkiver. LLP påpekte at Arkivverket selv har vært tydelige på i sin budsjettsøknad for 2017 at det er behov for en klar opptrapping av midler til sektoren, inkludert privatarkivarbeidet. LLP har derfor klare forventninger om at departementet, i sin styringsdialog med Arkivverket, ser positivt på Arkivverkets opptrappingsplan.

I tillegg til ”arkivløftet” presiserte også LLP at store deler av det norske arkivlandskapet består av lokale og regionale institusjoner som ikke er en del av Arkivverket, og som forvalter både offentlige og private arkiver. Utvikling av arkivfeltet betyr at også disse institusjonene må få oppmerksomhet og styrkes, og at fokuset må rettes like mye på disse som på Arkivverket.

LLP følger opp ”arkivløftet” videre inn mot partiene på Stortinget og inn mot regjeringen og departementet.

KAI-konferansen 2024 event 10/09-2024 - 12/09-2024
location_on Bodø
message Historien din har en fremtid hos oss er slagordet til Arkiv i Nordland. På KAI-konferansen 2024 tar vi særlig utgangspunkt i fremtiden.
share