LLP sitt innlegg på Arbeiderpartiet sin budsjettkonferanse

Tom OddbyArbeiderpartiet har i dag arrangert budsjettkonferanse for kulturlivet, etter at regjeringa har lagt fram sitt framlegg til statsbudsjett. Leiar av LLP, Tom Oddby, har halde innlegg.

LLP sitt innspill til Ap sin budsjettkonferanse med kulturvernorganisasjonene 22. oktober 2015

Om LLP Landslaget for lokal- og privatarkiv – LLP – er en fagpolitisk og landsdekkende interesseorganisasjon som siden 1986 har jobbet for å fremme vern og formidling av kommunale arkiver og privatarkiver, samt heve den faglige kvaliteten på dette arbeidet. Vi har ca. 150 institusjonsmedlemmer fra hele landet. Blant annet er alle de kommunale arkivinstitusjonene medlemmer i LLP, sammen med privatarkivinstitusjoner, museum, organisasjoner og historielag. Til sammen representerer disse 150 arkiv- og museumsinstitusjonene et stort antall profesjonelle arkivarer, som alle forvalter en viktig del av vår felles hukommelse.

Sammen med Riksarkivaren har LLP utviklet arkivinformasjonssystemet Asta, som er en felles nasjonal standard for registrering, distribusjon og fremfinning av arkivdata. I motsetning til journalføringssystemer for offentlig sektor er Asta er laget for historiske arkiver, og brukes av ca 100 offentlige og private arkivinstitusjoner over hele landet. LLP har også, sammen med bl.a. Riksarkivaren og Kulturrådet, utviklet ”arkivportalen”. Dette er en nasjonal nettbasert søketjeneste på tvers av arkivinstitusjonenes mange arkiver. Her finner man informasjon om historiske arkiver og dokumenter, og hvor disse befinner seg.

LLP er representert i SAMDOK, som er det prosjektet Riksarkivet satte i gang våren 2013 for å møte utfordringene som Arkivmeldingen (St.meld 7 2012-2013 Arkiv) skisserer. SAMDOK betyr ”samlet samfunnsdokumentasjon”, og det er et overordnet mål om at vi i Norge skal ha arkiver og dokumentasjon fra alle deler av samfunnet, og fra alle sektorer. I SAMDOK har LLP vært den fremste talsmannen for at arkivsektoren må synliggjøres, først og fremst ifht viktigheten av de oppgaver som arkivsektoren driver med. Dette gjelder både ifht de daglige arkivene som skapes hver dag i kommuner, fylkeskommuner og statlig sektor, samt de eldre og avslutta arkivene som bevares, tilgjengeliggjøres og formidles i alle landets arkiv- og museumsinstitusjoner.

Hva er LLP opptatt av
Generelt vil jeg si at arkivsektoren utenfor det statlige Arkivverket MÅ løftes frem i budsjettprosessen. Halvparten av arkivbestanden i Norge ligger utenfor det statlige Arkivverket. For å nå det uttalte mål om en samla samfunnsdokumentasjon, må også den andre halvdelen av sektoren gis den oppmerksomhet og prioritering den fortjener. Tidligere i år ba LLP om et møte med kulturdepartementet, der vi flagget vår sterke bekymring for hele sektoren. Vi la spesielt vekt på to ting. Det ene gjaldt utviklingsoppgavene for arkivfeltet og utviklingsmidlene. Størrelsen på utviklingsmidlene er halvert side 2012. Det andre gjaldt støtteordningen for privatarkiver, som nå ser ut til å være helt avviklet. Noe som etter vår mening er i strid med Stortingets intensjon ved opprettelsen av støtteordningen i 2010. I tillegg vil vi få si et par ord om Arkivverkets nye rolle for arkivfeltet, og der det heller ikke er fulgt opp med nødvendige ressurser i etterkant.

Punkt 1: Utviklingsoppgavene for arkivfeltet samt utviklingsmidlene
Det har de siste to åra vært en kraftig tilbakegang i bevillingene til utviklingsmidler for sektoren. Denne prosessen har først og fremst vært preget av uklar og lite informasjon frå departementet når det gjelder å kommunisere hva som er ønsket og planlagt arkivpolitikk. Samtidig som utviklingsoppgavene er opprettholdt er de økonomiske tilskuddene vedrørende utviklingsoppgaver til sektoren gradvis og kraftig reduserte. For 2015 ble det bevilget ca halvparten av det man gjorde i 2012. Dette sender et kraftig og ikke minst bekymringsverdig signal som verken departementet eller sektoren er tjent med. Omleggingen av arkivfeltet har også skapt vanskeligheter knyttet til skillet mellom arkiv og museum når det gjelder privatarkiv. Etter omleggingen av Kulturrådet er privatarkivfeltet i Norge delt mellom Arkivverket og Kulturrådet. LLP mener dette er en dårlig struktur. I mange offentlige utredninger er det uttalt at privatarkiv er underrepresentert i vår samla samfunnsdokumentasjon, og at det er behov for å øke satsingen på dette området. Når Arkivverket nå har det overordnede ansvaret for privatarkivarbeidet i Noreg er det særs uheldig å splitte opp arkivsektoren ut fra institusjonstilknytning. Arkivarbeidet i museene vil bli særlig rammet av dette, både på overordnet nivå og i det praktiske arbeidet.

Punkt 2: Støtteordningen for privatarkiver
Departementet sa under møtet vi hadde i august at denne ordningen – som Stortinget opprettet i 2010, ble avviklet allerede i 2011, og at det etter dette er Kulturrådet som ut fra et faglig behov har bevilget penger. LLP har etter møtet gjennomgått en rekke dokumenter, og mener at dette er klart misvisende: Støtteordningen og forvaltningen av denne som en egen ordning er omtalt i en rekke offisielle styringsdokumenter, i alle fall til og med 2014. I Arkivmeldinga er støtteordningen nevnt flere ganger. I departementet sitt tildelingsbrev til Kulturrådet for 2014, kap. 6.4, er tilskudd til privatarkiv nevnt spesielt, og som en egen ”ordning” på post 77. Det samme gjelder for årene 2011, 2012 (kap. 5.3) og 2013 (kap. 5.4). I tildelingsbrevet for 2011 står det:

”Støtteordningen for privatarkiv ble under Stortingets budsjettbehandling flyttet fra kap. 320 post 74 til kap. 320 post 77. Det skal fordeles minst 2 mill. kroner til prosjekter knyttet til privatarkivsektoren, jf Innst. 14 S (2010-2011).”

Daværende kulturminister Tadjik uttalte i april 2013 under Stortinget sin behandling av Arkivmeldinga at

[….]”Det at me reviderer verkeområdet for arkivlova har betydning for det, men ikkje minst har Riksarkivets nye oppgåve om å skape ein heilskapleg strategi for privatarkiva, og det at Norsk kulturråd si støtteordning vert retta særleg inn mot musea sitt arbeid med privatarkiv, betydning for det, når me veit at ein tredjedel av privatarkiva er knytt til museum.”

Punkt 3: Arkivverket og støtte til nødvendige endringsprosesser som gjelder hele arkiv-Norge
Det statlige Arkivverket har fått en ny leder, og er nå blitt en offensiv partner for LLP og andre organisasjoner. Arkivverket skal ikke lenger bare ta ansvar for historiske arkiver, men være en aktiv deltaker i arbeidet med å digitalisere offentlig sektor – blant gjennom deltakelse i SKATE. Det er tydelig at den nye Riksarkivaren har fått et annet og mer offensivt mandat fra statsråden. Arkivsektoren bør og skal i større grad være en tjenesteleverandør som understøtter forvaltningen totalt sett. Derfor er en tilnærmet null-økning i budsjettet for Arkivverket bekymring.

SAMDOK har så langt resultert i blant annet løsningen eArkiv som er utviklet av Arkivverket. eArkiv sikrer kontinuerlig overføring til digitalt depot og kan være svaret på de store utfordringene offentlige arkiv i Norge har når det gjelder håndtering av de enorme mengdene digitalt skapt materiale og sikker digital lagring av dette. Departementet har ikke satt av midler til dette for 2016. eArkiv kan bli en erstatning for at alle offentlige virksomheter selv må anskaffe og drifte digitale løsninger for langtidslagring av avsluttede arkiv. Det er viktig å sikre fremdrift i dette utviklingsarbeidet, og ikke minst få utredet muligheter og gevinster for forvaltningen. Her kan det være snakk om en milliardgevinst for offentlig sektor.

Det er også behov for en endring av arkivloven. Dagens lov er snart 25 år gammel, og med tanke på den endringen i teknologi som forvaltningen har gjennomgått på arkivsiden er det på høy tid med en lovrevisjon. LLP oppfatter at kulturdepartementet er motstander av en slik revisjon.

Til slutt
Alle ønsker et samfunn som sikrer demokrati og rettssikkerhet, og her er arkivene og tilgang til disse svært viktig. Å bygge ned privatarkivarbeidet og de støtteordningene som finnes vil på sikt bli svært dyrt for samfunnet. LLP vil understreke viktigheten av at privatarkivarbeidet og støtteordningene blir vesentlig styrket, og at Arkiv får den oppmerksomheten i kulturpolitikken som samfunnssektoren fortjener – også sammenlignet med ”storebrødrene” Bibliotek og Museum.

share