Framlegg til statsbudsjett for 2016 lagt fram

o6be8icMIbB5MxJk36N9hAerJ7QibFoyGHcBZhoduIzARegjeringa har i dag lagt fram framlegg til statsbudsjett for 2016.

Arkivverket sitt forslag om satsing på e-Arkiv som felleskomponent i forvaltninga mottek ikkje midlar. Planane om eit arkivdepot på Tynset vert omprioritert. Regjeringa ønskjer no å legge eit digitaliseringsanlegg dit i staden.

Elles vert privatarkivarbeidet omtalt som ei satsing innan SAMDOK-prosjektet som vert drifta av Arkivverket.

Det heiter her:

«Riksarkivaren skal konkretisere nivået for bevaring av privatarkiv. Dette skal gjøres i samspill med andre aktører på arkivområdet, både organisasjoner og institusjoner. Riksarkivaren har derfor nedsatt en arbeidsgruppe for privatarkiv innenfor samarbeidsprosjektet SAMDOK (samlet samfunnsdokumentasjon). På dette grunnlaget skal Riksarkivaren i samarbeid med disse aktørene utarbeide en ny strategi for privatarkivarbeidet.»

Også arbeidet med utgreiing av behov for endringar i arkivforskrifta vert nemnt:

«Dagens forskrift om offentlige arkiv ble fastsatt i 1998. Departementet har igangsatt kartlegging av behovet for endringer i arkivregelverket. Målet er å bedre arkivprosessene gjennom forenkling og fornyelse.»

Sjå heile statsbudsjettet:

Framlegg til Statsbudsjett 2016

Arkiv er omtalt på side 62, 72 og 119.

Foto: Kulturminister Thorhild Widvey

share