Pressemelding: Fem millionar mindre i arkivutviklingsmidlar – LLP krev heilomvending frå Kulturdepartementet!

Følgjande pressemelding er i dag sendt ut til media og kulturpolitikarar på Stortinget frå LLP:

Tom OddbyLLP reagerar sterkt på prosessen som har vore kring overføringa av arkivutviklingsoppgåvene frå Kulturrådet til Arkivverket i 2015. Utviklingsmidlar for arkiv er overført til Arkivverket med langt færre kroner enn tidlegare år, og frå 2015 er arkivinstitusjonar også nekta støtte fra støtteordninga for privatarkiv. Denne ordninga skal kun gjelde for museumsinstitusjonar, noko også Norges Museumsforbund er ueinige i. Samanlikna med tidlegare år er reduksjonen i støtteordninga på 5 millionar kroner årleg, noko som gjer at svært mange viktige prosjekt innan arkivsektoren no går ei usikker framtid i møte.

Utviklingsmidlane har vore særs viktige og positive for arkivsektoren. Slik LLP ser det har denne prosessen ikkje blitt kommunisert ut eller vorte fagleg grunngjeven frå Kulturdepartementet si side. LLP ber Kulturdepartementet snu!

Me har i dag sendt Kulturdepartementet eit brev der me gjer greie for våre sterke bekymringar, og der me ber Kulturdepartementet bidra med informasjon om kva faglege grunngjevingar som ligg føre for denne utviklinga. Me ber og om å få kjennskap til det faglege grunnlaget for beslutninga om å utelate arkivsektoren frå støtteordninga for privatarkiv. Vidare ber me om å få møte departementet for drøftingar.

LLP vil følgje opp denne saka tett i tida framover, både mot kulturdepartementet og familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Les vårt brev til departementet på LLP si nettside, og via Facebook og twitter:

Til Kulturdepartementet «Sterk bekymring vedkomande utviklingsoppgåvene for arkiv»

###

Kontaktinfo:

Styreleiar Tom Oddby, mobil 9204 5612 eller e-post tomodd@drmk.no

 

Foto: LLP sin styreleiar, Tom Oddby

 

 

 

Landsmøte i Arkivforbundet event 27/02-2024
location_on Teams
message Landsmøte i Arkivforbundet på Microsoft Teams fra 10:00 - 11:30.
share