Gjennomgang av Kulturrådet er klar

Bilder.Bergenbyarkiv 347Kulturdepartementet sette i desember 2013 ned ei utgreiingsgruppe med oppgåve å gjennomgå Kulturrådet si organisering og oppgåvesamansetning. Gruppa har no levert sine vurderingar og tilrådingar i ein rapport som vart overlevert Kulturminister Torhild Widvey måndag 2. juni.

På arkivfeltet tilrår utgreiingsgruppa at arkivutviklingsfeltet vert overført til Riksarkivaren.

«Utredningsgruppen mener at det er viktig med en avklaring av utviklingsansvaret på arkivfeltet, og vil hevde at dette ansvaret kan ivaretas på en god måte hos Riksarkivaren. Kulturrådets virksomhet på dette området, slik det fremstår i dag, er for liten til at det ligger noen avgjørende utviklingskraft i den.»

Gruppa vurderar at Kulturrådet likevel vil kunne støtte arkivrelaterte tiltak i framtida, då innanfor Norsk kulturfond.

Vidare tilrår gruppa at Post 74, driftstilskot, vert avvikla. Tiltak på denne posten som eignar seg for kunstfagleg vurdering vert tilrådd flytta over til Kulturfondet, medan dei øvrige tiltaka vert flytta over til andre postar på Kulturdepartementet sitt budsjett.

LLP mottek årleg støtte frå Post 74. I 2014 er LLP løyvd kr 519 000 i driftsstøtte.

LLP leverte innspel til utgreiingsgruppa i april.

Rapport – Gjennomgang av Norsk Kulturråd

Pressemelding – Kulturdepartementet 2. juni 2014

LLP sitt innspel – gjennomgang av Norsk Kulturråd

 

 

share