Innspel – gjennomgang av Norsk Kulturråd

Bilder.Bergenbyarkiv 226Regjeringa ønskjer å reformere kulturpolitikken med mål om auka maktspreiing, høgre kvalitet og breiare finansiering av kulturlivet. I samband med dette har Kulturdepartementet sett ned ei utgreiingsgruppe som skal gjennomgå Norsk Kulturråd si arbeidsform og organisering. I tillegg er det sett ned ei referansegruppe som skal kome med innspel til utgreiingsgruppa sitt arbeid. LLP sin leiar, Karin Gjelsten, er utnemnd til medlem av referansegruppa.

Utgreiingsgruppa skal beskrive Norsk Kulturråd sin organisasjon og oppgåver i dag, vurdere om Norsk Kulturråd si oppgåvesamansetning er føremålstenleg og legge fram forslag om eventuell alternativ oppgåvesamansetning/andre organisatoriske modellar.

Etter at Kulturdepartementet oppmoda til å sende inn skriftlege innspel til dette arbeidet har LLP no levert sitt innspel.

Dette kan du lese her:

LLP sitt innspel – Norsk Kulturråd

Sjå og:

Kulturdepartementet – gjennomgang av Norsk Kulturråd

 

Webinar Arkivdagen i Norge event 30/04-2024
location_on Teams
share