Arkivmeldinga: LLP inn i SAMDOK-prosjektet sine arbeidsgrupper

Riksarkivaren starta i januar 2013 opp arbeidet med oppfølgjing av arkivmeldinga, eit prosjekt som har fått namnet SAMDOK (samla samfunnsdokumentasjon). SAMDOK er delt inn i tre delprosjekt, eitt for kvart satsingsområde; kommunale arkiv, privatarkiv og arkiv i e-forvalting.

LLP har tidlegare delteke på dialogmøter om oppfølgjing av meldinga, og det skal no etablerast arbeidsgrupper for kvart av dei tre satsingsområda i prosjektet. LLP har fått invitasjon til å vere representert i strategigruppe for privatarkiv og i strategigruppe for arkiv i e-forvalting.

I arbeidsgruppene vert det deltakarar frå Arkivverket sine eigne rekkjer og frå sentrale aktørar som KS, KAI-miljøa, Norsk Arkivråd, Kulturrådet og LLP med fleire.

LLP sine representantar:

Strategigruppe for privatarkiv: Cecilie Lintoft – Oslo byarkiv.
Strategigruppe for arkiv i e-forvaltng: Ole Martin Rønning – Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

Peikar til nettstad for SAMDOK-prosjektet:
SAMDOK- samla samfunnsdokumentasjon

Privatarkivkonferansen 2023 event 31/05-2023 - 01/06-2023
location_on Scandic Park hotel Sandefjord
message Privatarkivkonferansen 2023 i Sandefjord
KAI-konferansen 2023 event 12/09-2023 - 14/09-2023
location_on Quality Hotel Grand Kongsberg
message KAI-konferansen 2023 vil være i Kongsberg
share