Innstilling om arkivmeldinga levert til Stortinget

Stortinget sin familie- og kulturkomite har i dag sendt si innstilling om arkivmeldinga til stortinget.

Opposisjonen beståande av Høgre, Framstegspartiet og Kristeleg folkeparti kritiserar meldinga for å vere svak i høve strategiar for å styrke privatarkiva og meiner det er overraskande at regjeringa ikkje nyttar mogelegheiten arkivmeldinga gjev til å stake ut ein ny og meir offensiv kurs.

Vidare peikar dei på at arkivmeldinga er ei melding for statleg sektor

 «Disse medlemmer vil påpeke at andre innenfor sektoren i liten grad er nevnt, og tiltakssiden er i hovedsak rettet inn på det statlige arkivverket. Viktige resultater og utfordringer i sektoren for øvrig er ikke beskrevet, og slik disse medlemmer ser det, gir den derfor ingen perspektiver for kommuner og fylkeskommuner. Disse medlemmer viser til at arkivmeldingen ikke behandler sentrale problemstillinger for de daglige arkivfunksjonene i kommunal sektor, og mye av den dokumentasjonen som blir skapt i dag er viktig rettighetsdokumentasjon for enkeltpersoner og er fremtidens kildegrunnlag.»

Dei peikar og på behovet for å styrke dei regionale fagmiljøa

– «Disse medlemmer viser til at det er store variasjoner i fagmiljø og kvalitet på arkivarbeidet i kommunene. Disse medlemmer mener det er grunn til å etterspørre hvordan sterkere regionale fagmiljøer kan bygges opp gjennom investeringer i kompetansebygging, felles løsninger og brukermedvirkning. Disse medlemmer mener det i denne sammenheng bør utvikles strategier og handlingsplaner som også omfatter brede faglige nettverk der de private arkivene kan finne sin naturlige plass

Les innstillinga:
Innst. 243 S (2012-2013)(Midlertidig)

share