Kulturrådet løyver tre millionar kr til privatarkiv

Kulturrådet delte fredag 25. januar ut løyvingar frå støtteordninga for privatarkiv. 21 av 31 søkjarar fekk løyvd til saman 3 millionar kroner, og mottakarane representerar stor geografisk og tematisk variasjon.

Sjå liste over tildelingar på Kulturrådet sine nettsider:

Tildelingar – Støtteordning for privatarkiv

Støtteordninga for privatarkiv er grunna i behovet for ein meir heilskapeleg samfunnsdokumentasjon og i behovet for digital tilgjengelegheit til eit breidt utval av arkiv. Ordninga har gjeve særs gode resultat og har gjort det mogeleg å bevare arkiv etter ei rekkje bedrifter og organisasjonar som med stort sannsyn elles ville ha gått tapt.

11 av dei 21 prosjekta som fekk løyvingar i årets tildeling skal driftast av arkivinstitusjonar. Stortingsmeldinga om arkiv som vart lagt fram 9. november 2012 har gjeve sterke signal om at støtteordninga for privatarkiv i framtida skal rettast inn mot museumssektoren. Denne skal handsamast av Stortinget våren 2013.

 

 

 

share