Kulturrådet løyver 250 000 kr til LLP-prosjekt

Kulturrådet delte fredag 25. januar ut utviklingsmidlar til arkiv og museum. Føremålet med ordninga er at arkiv og museum skal vere aktuelle samfunnsinstitusjonar, og løyvingar til samarbeids- og utviklingstiltak er eit viktig reiskap for å nå desse måla.

Ein føresetnad for å få støtte er at løyvingane går til prosjekt som har overføringsverdi til større grupper av institusjonar eller heile sektoren, med utgangspunkt i samarbeid mellom fleire institusjonar, samarbeid med forskingsmiljø, regionale samarbeidstiltak eller utvikling av faglege nettverk.

Det er med stor glede at LLP har motteke nyheiten om at Kulturrådet i søknadsrunden har funne høve til å løyve kr 250 000 kr til prosjektet ‘Fylkeskommunal administrasjonshistorie og arkivkunnskap’.

Prosjektet tek sikte på å utarbeide ei forskingsbasert framstilling av fylkeskommunal administrasjonshistorie og arkivkunnskap frå 1838 til 2010. I første omgang skal det publiserast artiklar om emnet på Wikipedia og LokalhistorieWiki. Artiklane vil bli ei viktig kunnskapskjelde for folk i dag om fylkeskommunane si administrasjonshistorie.

For meir informasjon om prosjektet kan du følgje peikaren;

Fylkeskommunal administrasjonshistorie og arkivkunnskap

share