Arkivmeldinga – LLP ber om referansedokument frå medlemer

LLP arrangerte 13. desember medlemsmøte om stortingsmeldinga om arkiv, som vart lagt fram av Kulturdepartementet 9. november.

Me takkar for alle innspel. Me har motteke viktige innspel frå heile breidda av fagmiljøet. På  medlemsmøtet deltok representantar for byarkiv, fylkesarkiv, museum, ein privatarkivinstitusjon og kommunarkivinstitusjonanes digitale ressurssenter. I tillegg har me fått fleire skriftlege innspel frå representantar frå byarkiv, museum og interkommunale arkivinstitusjonar.

Ein av konklusjonane frå medlemsmøtet er at arkivinstitusjonar utanfor Arkivverket er lite synlege i meldinga. Dette misforholdet ynskjer LLP å bidra til å jamne ut.

Nokre viktige punkt:

  • LLP merker seg at dette er ei arkivmelding for statleg sektor
  • LLP beklager at arkivmeldinga ikkje har fokus på aktivitetar som skjer ved dei kommunale arkivinstitusjonane, at meldinga stort sett brukar døme  frå arkivverket, og at byarkiva ikkje er synlege i forhold til statistikk
  • LLP meiner at arkivmeldinga ikkje har vyer for organisering av arkivfeltet og ikkje signaliserar tiltak for å styrke dei kommunale depotinstitusjonane
  • LLP ser med bekymring på at arkiv ved musea skal handsamast som ein del av musea, og ikkje som ein del av det totale arkivmiljøet
  • LLP reknar med at dei auka løyvingane til privatarkiv som kulturmeldinga og ABM-meldinga omtalte står ved lag, men stiller spørsmål ved kvifor det ikkje står noko om dette i arkivmeldinga
  • LLP er bekymra for dei private og kommunale arkivskaparane sine mulegheiter for å sikre digitalt materiale
  • LLP ser med glede at private leverandører av offentlige tenester for framtida skal følge arkivlov og arkivforskrift

I løpet av januar/februar skal LLP møte familie- og kulturkomiteen på stortinget for å drøfte meldinga i forkant av at meldinga skal handsamast av denne i løpet av våren.

Me vil difor be våre medlemer om å sende oss eit skriv på inntil ei side som kan bidra til å utfylle hovudpunkta av det som de meiner meldinga manglar med utgangspunkt i dykkar organisasjon/institusjon, – og det som de ser på som dei viktige utfordringane for dykkar verksemd. Det er ynskjeleg at skrivet startar med ei kort skildring av verksemda.

Desse vil nyttast som referansemateriale for det dokumentet som LLP skal utarbeide til komiteen og til departementet. Det er såleis av stor betydning at så mange som muleg av medlemene våre bedreg med eit slikt skriv.

Frist er sett til 15. januar 2013 og kan sendast til e-post: postmottak@llp.no

KAI-konferansen 2024 event 10/09-2024 - 12/09-2024
location_on Bodø
message Historien din har en fremtid hos oss er slagordet til Arkiv i Nordland. På KAI-konferansen 2024 tar vi særlig utgangspunkt i fremtiden.
share