LLP ynskjer innspel frå medlemer – Forslag til nye bevarings- og kassasjonsreglar frå Riksarkivaren på høyring

Riksarkivaren har sendt forslag til nye bevarings- og kassasjonsreglar på høyring.

Bakgrunnen for forslaget er eit forelda regelverk som i låg grad set forvaltninga i stand til å nytte dette effektivt. Endring av oppgåver og saksfelt, endra omgrepsbruk i forvaltninga, nye arkivnøklar og den digitale revolusjonen er faktorar som har bidrege til at regelverket framstår som utdatert og vanskeleg å praktisere.

Høyringsbrev

Høyringsnotat

Forslag til nytt regelverk

Høyringsinstansar

LLP ynskjer innspel frå medlemer. Riksarkivaren har sett fristen til 1. oktober. LLP ber om at innspel frå medlemer vert sendt til vårt sekretariat innan 5. september

e-post: postmottak@llp.no

share