LLP Landsmøte 2012 – Sakspapir

LLP sitt landsmøte 2012 vert avhalde på Britannia Hotell i Trondheim kl 13.00. LLP sitt sekretariat har diverre ikkje endå motteke revidert rekneskap. Revidert rekneskap og budsjett vert lagt ut på våre heimesider så snart det reviderte rekneskapet er motteke frå revisjonsfirmaet.

Dagsorden og sakspapir for landsmøte 2012:

  1. Konstituering: Val av møteleiar, referent og representantar til å underskrive protokollen frå møtet
  2. Årsmelding
  3. Rekneskap / Redegjering for årsrekneskapet
  4. Fastsetjing av kontingent
  5. Budsjett
  6. Handlingsplan
  7. Val av styre
  8. Val av valkomité på tre medlemmer etter framlegg frå styret
  9. Framlegg fremja av medlemer eller av styret

9.1. Framlegg om at LLP opner for personlege medlemskap

share