Forskingskonferanse i Trondheim 23. april

«ARKIVFORSKING: TRENDAR OG UTFORDRINGAR»

Måndag 23. april arrangerar Landslaget for lokal- og privatarkiv og Institutt for arkiv-, bibliotek-, og informasjonsfag (ABI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus forskingskonferansen «Arkivforsking: trendar og utfordringar» på Britannia Hotell i Trondheim.

Professor Karen Anderson frå Mittuniversitetet i Sverige, vil opne konferansen med foredraget «Trends and challenges in international archival/recordkeeping research»

Konferansen vert arrangert som ein før-konferanse til LLP sitt jubileumsseminar 23.-25. april. Det vert høve til å melde seg på forskingskonferansen og jubileumsseminaret under eitt, eller kvar for seg.

Sjå: Program, LLP sitt jubileumsseminar

PROGRAM FORSKINGSSEMINARET «ARKIVFORSKING: TRENDAR OG UTFORDRINGAR»

Kl 10:00 Opningsforedrag ved professor Karen Anderson, Mittuniversitetet i Sverige
«Trends and challenges in international archival/recordkeeping research»

Kl 11:00 Ranveig Gausdal, Norsk kulturråd
«Kulturrådets forskingspolitikk for arkivsektoren»

Kl 11:45 Lunsj

Kl 12:30 – 15:30 Presentasjoner knytta til aktuelle norske arkivforskingsprosjekt

Synøve Bringslid, Statsarkivet i Bergen, Maria Press, Statsarkivet i Trondheim, Ine Fintland og Torkel Thime, begge Statsarkivet i Stavanger:
«Arkivbeskrivelse i Norge 1622-2003»

Omtale: Vår kunnskap om norske arkivbeskrivelser er begrenset. Nyere litteratur og debatt om emnet etterlater et inntrykk av at norsk arkivhistorie på dette området begynner omkring 1980. Men allerede i 1610 ble stattholder Kruse pålagt å lage en registratur over arkivmaterialet som befant seg i Akershus slott. Arbeidet ble sluttført i 1622 og resulterte i det som trolig kan karakteriseres som Norges første arkivkatalog. Gjennom 1700-tallet ble det gjennomført flere arkivkatalogprosjekter, blant annet med utgangspunkt i maler utarbeidet ved det danske kanselli i København. Dette danner starten på en spennende historie om arkivbeskrivelse, der nye ideer og metoder tas i bruk gjennom 18- og 1900-tallet. Et nystartet forskningsprosjekt i regi av fire arkivarer ved statsarkivene i Bergen, Stavanger og Trondheim tar sikte på å bringe denne historien frem i lyset.

Leiv Bjelland, Høgskolen i Oslo og Akershus
«Arkiv er samfunn gjort bestandig. Arkivistikk og oversettelsessosiologi»

Omtale: Innlegget undersøker sammenhengen mellom arkivistikk og actor-network theory (ANT, også kjent som the sociology of translation). Actor-network theory har i omlag 30 år levert alternative forståelser av forbindelsene mellom teknologi, vitenskap og samfunn, basert på at teknologi/vitenskap og samfunn ikke skal forstås som motsetninger, men som nettverk av ulike, men likeverdige aktører. Perspektivet synes på mange måter relevant for arkivistikk, men har likevel ikke blitt systematisk introdusert og drøftet i arkivfaget.

Johanne Bergkvist, Oslo byarkiv.
«Et minoritetsarkiv under oppbygging»

Omtale: Oslo byarkiv samarbeider i dag med en representant for romanifolket Kai-Samuel Vigardt om avlevering og ordning av arkivmateriale fra han og hans morfar Ludvig Karlsens engasjement i ulike romaniforeninger og virksomheter. I de offentlige arkivene finnes romanifolket i stor grad som klienter. Oppbyggingen av et slikt privatarkiv utfordrer dermed det kommunale arkivets rolle, og stiller arkivaren ovenfor et samfunnsansvar om å sørge for at alle aspekter ved minoriteters historie blir bevart i arkivene.

Ellen Røsjø, Oslo byarkiv/Høgskolen i Oslo og Akershus
«Majoritets- og minoritetsperspektiv i arkivbevaring»

Omtale: Ellen Røsjø ser på representasjon av minoriteter i arkivene. Hun tar utgangspunkt i arkivbevaringsteori og undersøker hva henholdsvis de offentlige og de private arkivene dokumenterer. Hvilke stemmer kan man i offentlige arkiver finne fra nye minoriteter? Hvilket perspektiv har myndighetene på minoritetene? Hva dokumenterer de private arkivene om minoritetene? Hun tar opp mulige veier mot en felles integrert samfunnshukommelse.

Ole Stian Hovland, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
«Medvitne val eller tilfeldige handlingar?»

Omtale: Eit overordna mål ved dette prosjektet vil vera å studera og analysera verksemda til De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum og Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, spesielt arbeidet med innsamling og formidling. Både innsamling, forvalting og formidling er basert på eit sett verdiar, premissar og føresetnader som kan vera eksplisitte eller implisitte, medvitne eller umedvitne. Kva har styrt og styrer innsamlings- og formidlingsverksemda? Er det ein bevisst ideologi? Eller er det kanskje like mykje ein ubevisst ideologi? Er det haldningar og interesser til einskildpersonar som har styrt dette arbeidet, eller er det krav frå løyvande styresmakter eller andre ytre krefter?

Kl 15:45 – 16:30: Avsluttande paneldebatt

PRISAR:
Forskingsseminar, kr 1500
Forskingsseminar og LLP sitt jubileumsseminar, kr 7500 (inkl. overnatting frå mån til ons)

Påmelding til e-post: postmottak@llp.no (påmelding er bindande).

Me gjer merksam på at det er begrensa med plassar til forskingskonferansen, så me tilrår å melde seg på snarleg for å sikre plass. Påmeldingsfristen er sett til 10. mars.

 

 

Webinar Arkivdagen i Norge event 30/04-2024
location_on Teams
share