Statutter stipendordning

Formål
Tilskuddsordningen skal bidra til å heve kunnskap om statlige, kommunale, fylkeskommunale og private arkivinstitusjoner og deres arbeid med, og bruk av arkiv.

Virkeområde
Tilskuddsordningen er et tilbud til Arkivforbundet sine medlemmer. Det er en forutsetning at det foreligger økonomiske midler bevilget av styret.

Vilkår for tilskudd
Tilskudd kan bevilges til tiltak som har en kvalitet som bidrar til å fremme formålet med ordningen.

Ved tildeling av tilskudd blir det lagt vekt på at tiltaket har høy arkivfaglig ambisjon og kvalitet.

Det blir ikke tildelt bevilgninger til:

a) dekning av underskudd for tiltak som alt har vært gjennomført.
b) tiltak som har skjedd før søknaden ble sendt eller før utlysningsfristen.
c) ordinær drift av institusjoner, organisasjoner eller andre virksomheter.

Kunngjøring og frister
Tilskuddsordningen blir kunngjort på Arkivforbundet sine nettsider.

Søknadsfristen blir også gjort tilgjengelig på Arkivforbundets sin Facebook-konto.

Krav til søknaden
Søknaden skal være skriftlig og undertegnet av den som søker eller den som har tillatelse til å forplikte vedkommende søker.

Søknaden skal inneholde følgende:

a) skildring av tiltaket det blir søkt om støtte til, herunder formål, sted og dato/periode for gjennomføringen.
b) informasjon om formålet.
c) oversikt over medvirkende.
d) spesifikasjon over andre mottatte tilskudd dersom søkeren eller andre medvirkende har mottatt slik støtte.
e) budsjett med finansieringsplan.

Bearbeiding av søknader
Tilskudd bevilges ut fra en  skjønnsmessig vurdering basert på formålet med og kriterier for tildeling nevnt ovenfor. Ved vurderingen skal det blant annet vektlegges et faglig nivå og utbytte.

Rapport og regnskap
Prosjektrapport skal sendes inn senest seks -6- uker etter at tiltaket er avsluttet.

Arkivforbundet stiller seg berettiget til å gjøre rapporten tilgjengelig på Arkivforbundet sine nettsider.

Frafall av tilskudd og krav om tilbakebetaling
Om tildeling av tilskudd bygger på uriktige opplysninger fra søker, eller tilskuddet -eller deler av det- ikke er brukt etter forutsetningene, herunder at fastsette vilkår ikke er oppfylt, faller tilskudd som ikke er utbetalt vekk og utbetalt tilskudd kan kreves tilbake. Det samme gjelder om tilskuddsmottaker ikke har levert regnskap og rapport innen fastsatt frist, eller om regnskapet ikke blir funnet tilfredsstillende.

Saksbehandling og klagemuligheter
Vedtak om tilskudd og avslag på søknader kan ikke påklages.

Vedtatt av Arkivforbundet sitt styre 18.08.2010

Landsmøtet i Arkivforbundet event 19/05-2020
location_on Thon Hotel Storo
message Landsmøtet til Arkivforbundet
Privatarkivkonferansen event 19/05-2020 - 20/05-2020
location_on Thon Hotel Storo
message Privatarkivkonferansen 2020.
KAI-konferansen event 15/09-2020 - 16/09-2020
location_on Vulkan Arena og Scandic Vulkan
message Oslo byarkiv i samarbeid med Arkivforbundet inviterer til KAI-konferansen 2020 for landets kommunearkivinstitusjoner. Ledermøtet arrangeres dagen før.
share