Kjetil Landrog blir ny generalsekretær i Landslaget for lokal- og privatarkiv

Kjetil Landrog (36) fra Sandefjord er ansatt som generalsekretær i Landslaget for lokal- og privatarkiv, og tiltrer stillingen 15. januar 2017.

Kjetil LandrogLandslaget for lokal- og privatarkiv – LLP – er en landsdekkende medlemsorganisasjon for institusjoner og enkeltpersoner som arbeider med bevaring og formidling av kommunale arkiv og privatarkiv. Medlemmene er bl.a. arkivinstitusjoner, museum, kommuner og bibliotek. LLP er tilknyttet paraplyorganisasjonen Kulturvernforbundet, og er involvert i en rekke utviklingsprosjekter i arkiv- og kulturvernsektoren.

Kjetil Landrog jobber i dag som kommunikasjonsrådgiver i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), og har bred politisk erfaring gjennom flere perioder i Sandefjord bystyre og i Vestfold fylkesting, samt fra en mengde andre politiske verv. Han har blant annet vært leder i AUF i Vestfold, leder av kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune samt leder for distriktsprogramrådet NRK Østafjells. Kjetil har også solid utdanning innenfor sitt fagfelt, med en bachelor i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en bachelor i PR- og kommunikasjonsledelse fra BI. I tillegg er han i ferd med å avslutte en executive master i kommunikasjon, strategi og ledelse ved BI.

LLP vedtok på sitt landsmøte i april 2016 at organisasjonen må styrkes for å synliggjøre og effektivisere det arbeidet som skal gjøres i arkivsektoren i årene fremover. Dette inkluderer å jobbe for å utvikle rammevilkårene for sektoren, å synliggjøre sektoren og arkivenes plass i samfunnet samt å drive påvirkning i forhold til forvaltning og politiske prosesser. Ansettelsen av Kjetil som generalsekretær er viktig for å styrke dette arbeidet.

LLP er meget godt fornøyd med å få Kjetil med på laget, og er sikker på at hans bakgrunn fra politikk og kommunikasjon vil være viktig for både LLP og arkivsektoren i årene fremover. Kjetil vil ha fast kontorplass på Oslo byarkiv i Maridalsveien 3.

Fra 1.1.2017 skifter LLP navn til Arkivforbundet.

 

Kontaktpersoner: styreleder Tom Oddby, mobil 9204 5612, Kjetil Landrog, mobil 996 94 577.

 

LLP på budsjetthøring i Familie- og kulturkommiteen

Styreleder Tom Oddby og nestleder Ole Martin Rønning har i dag deltatt i familie- og kulturkomiteens åpne budsjetthøring i forbindelse med statsbudsjettet. Hovedbudskapet var at det trengs et ‘arkivløft’ i Norge, samt en ny arkivutredning.

Konkret sa LLP tre ting i høringen:

1) rapportering på prosjekt- og utviklingstiltak for arkiv og museum må ikke gjøres samlet, men separat – slik at det fremgår klart hva som brukes på arkivformål.

2) prosjekt- og utviklingsmidlene for ABM-sektoren må likestilles, og at det blir bevilget tilstrekkelig med ressurser for at sektoren kan få en god utvikling og fremdrift. For 2016 gikk det 6 mill til arkiv, 26 til museum og 51 til bibliotek.

3) Arkivverket må få tilført nødvendige ressurser som gjør at hele arkivsektoren får en god nivåheving.

 

Hele høringsuttalelsen kan du lese her.

Digitalt skapte privatarkiver

Risikoen for at digitalt skapt privatarkivmateriale forsvinner over tid er svært stor på grunn av lagringsmedienes flyktige og forgjengelige karakter. Her er LLPs program for å sikre denne sentrale delen av norsk samfunnsdokumentasjon:

1) Digitalt skapte privatarkiver er identifisert som den typen arkivmateriale det er vanskeligst å innhøste, langtidslagre og formidle. LLP forventer at Kulturdepartementet støtter utviklingen av tiltak som kan bidra til å øke andelen av bevarte digitalt skapte privatarkiver, både i og utenfor Arkivverket.

2) Det foregår mye viktig utviklingsarbeid også utenfor Arkivverket som tar sikte på å håndtere digitalt skapte privatarkiver. LLP arbeider for en økning i frie søkbare midler som kan bidra til å finansiere ytterligere utviklingsarbeid.

3) LLP arbeider for å koordinere utviklingsarbeidet i kommunal og privat sektor knyttet til digitalt skapte privatarkiver og Arkivverkets interne utviklingsarbeid. Det må i fellesskap utvikles hensiktsmessige løsninger som kan bidra til økt bevaring lokalt av digitale privatarkiver.

4) LLP ønsker høstings-, bevarings- og tilgjengeliggjøringsprogrammer med åpen kildekode slik at det er enklere å lage nødvendige tilpasninger. I tillegg bør programmene bygge på internasjonale standarder og ha en viss brukerbase slik at data kan sendes til tilgjengeliggjøringsløsninger på tvers av landegrenser (Europeana og lignende).

5) LLP mener at de fylkeskoordinerende institusjonenes metodiske grunnlag for identifisering av bevaringsverdige privatarkiv må videreutvikles. Arbeidet er allerede godt i gang gjennom utarbeidelsen av fylkesvise bevaringsplaner, men videre utvikling, spesielt når det gjelder digitale arkiv, må til. Aktører som i praksis skal velge ut bestemte digitalt skapte privatarkiv til bevaring må ha godt begrunnede valg å vise til overfor bevilgningsmyndigheter, brukere og samfunnet for øvrig.

Punktene er hentet fra LLPs dokument om behandling av digitalt skapte privatarkiver. Les hele dokumentet her:

Digitalt skapte privatarkiv

 

Ny arkivfaglig bok blir lansert 5. april

12513907_10154280905073812_6091979616007615644_oLLP har bidratt til at en ny arkivfaglig bok nå ser dagens lys. Lanseringen av #arkividag – relevans, medvirkning, dialog skjer på LLPs stand under Det norske arkivmøtet den 5. april kl 15:30.

Boken #arkividag – relevans, medvirkning, dialog er en nordisk antologi som primært handler om formidling av arkiv, et av de nyeste arbeidsområder for arkivet.

Arkivenes rolle i samfunnet er i stadig endring og med det stigende forventninger til arkivene – om relevans og til deres innsats i forhold til demokrati, læring, inkludering og brukermedvirkning. Fokus beveger seg generelt fra samlingene til brukerne. Videre har digitaliseringen en sterk effekt, som rekker langt ut over teknologien og påvirker både arkivets rolle, arkivarens rolle og bruken av samlinger og dermed relasjonen til brukerne. Fra å være passiv tilbyder av tjenester, forventes arkivene i stigende grad å innta en aktiv, utadrettet rolle i alle deler av arkivalienes livssyklus.

Antologien bygger på foredragene under den nordiske arkivkonferansen #arkividag  i Oslo, der LLP var medarrangør. Fra norsk side er Ellen Røsjø og Marit Hosar medredaktører. Flere norske arkivarer har bidratt med artikler.

Antologien blir gitt ut av ABM-media, og kan bestilles på denne siden.

Les mer

Utdeling av stipend for 2016

Disse fire er tildelt stipend for 2016:

1) Kuben, Aust-Agder museum og  arkiv. 10.000 kroner til arkivformidlingskonseptet ”Avtrykk”.

2) Historisk selskap og arkiv. 5.000 kroner til studietur.

3) IKA Møre og Romsdal IKS.  5.000 kroner til fagdag om privatarkiv.

4) Veteranlaget Wichman Wärtsilä. 10.000 kroner til rekrutteringsseminar vedrørende Wichmanarkivet.

LLP gratulerer!

Innkalling til LLPs årsmøte 2016

Landslaget for lokal- og privatarkiv innkaller med dette til landsmøte for 2016, tirsdag 5. april kl 17.15. Møtet finner sted på Quality Expo Hotel Fornebu, i forbindelse med det 7. norske arkivmøtet.

Landsmøtet er offentlig, og vi viser ellers til LLP sine vedtekter . På grunn av sykdom blir to dokumenter vedrørende regnskapet publisert senere.

Saker som skal behandles på landsmøtet

Framlegg til forretningsorden

Sak 1. Konstituering: Valg av møteleder, referent og representanter til å underskrive protokollen fra møtet.

Sak 2. Årsmelding
Saksdokument

Sak 3. Revidert regnskap
Saksdokument 3.1
Saksdokument 3.2
Saksdokument 3.3 (blir publisert senere)
Saksdokument 3.4 (blir publisert senere)
Saksdokument 3.5

Sak 4. Fastsetting av kontingent
Saksdokument

Sak 5. Budsjett
Saksdokument

Sak 6. Handlingsplan
Saksdokument

Sak 7. Valg av styre
Saksdokument

Sak 8. Valg av valgkomité på tre medlemmer etter framlegg fra styret
Saksdokument

Sak 9. Forslag fremmet av medlemmer eller av styret

Saksdokument 9.1

Saksdokument 9.2

Saksdokument 9.3

Saksdokument 9.4

 

LLP lyser ut stipend for 2016

LLP lyser med dette ut stipend for 2016 på kr 30 000.

Søknadsfristen er 15. mars.

Både enkeltpersoner og institusjoner kan søke, og formålet med stipendordningen er at dette skal gå til arkivfaglig videreutvikling, studieturer, eller til utarbeidelse av faglige artikler og litteratur. LLP har utarbeidet statutter for stipendordningen, og søknaden må fylle vilkårene i disse statuttene.

Søknad sendes på e-post til postmottak@llp.no.

Spørsmål kan rettes til styreleder i LLP, Tom Oddby, mobiltelefon 92045612

 

Statuttar for stipendordninga

Føremål
Tilskotsordninga skal bidra til å heve kunnskap om statlege, kommunale, fylkeskommunale og private arkivinstitusjonar og deira arbeid med, og bruk av, arkiv

Virkeområde
Tilskotsordninga er eit tilbod til LLP sine medlemer. Det er ein føresetnad at det føreligg økonomiske midlar løyvd av styret.

Vilkår for tilskot
Tilskot kan løyvast til tiltak som har ein kvalitet som bidreg til å fremje føremålet med ordninga.

Ved tildeling av tilskot vert det lagt vekt på at tiltaket har høg arkivfagleg ambisjon og kvalitet.

Det vert ikkje løyvd tilskot til:

a) dekkjing av underskot for tiltak som allereie har funne stad.
b) tiltak som har funne stad før søknaden er sendt inn.
c) ordinær drift av institusjonar, organisasjonar eller anna verksemd.

Kunngjering og søknadsfrist
Tilskotsordninga vert kunngjort på LLP sine nettsider

Søknadsfrist vert kunngjort på LLP sine nettsider.

Krav til søknaden
Søknaden skal vere skriftleg og underteikna av den som søkjer eller av den som har løyve til å forplikte vedkomande søkjar.

Søknaden skal innehalde følgjande:

a) skildring av tiltaket det vert søkt om støtte til, herunder føremål, stad og dato/periode for gjennomføringa.
b) informasjon om føremålet.
c) oversyn over medverkande.
d) spesifikasjon over andre mottekne tilskot dersom søkjar eller andre medverkande har motteke slik støtte.
e) budsjett med finansieringsplan.

Handsaming av søknader
Tilskot vert løyvd utfrå ei skjønnsmessig vurdering basert på føremålet med, og kriteriar for, tildelinga nemnt ovanfor. Ved vurderinga skal det mellom anna vektleggjast fagleg nivå og utbytte.

Rapport og rekneskap
Prosjektrapport skal sendast inn seinast seks -6- veker etter at tiltaket er avslutta.

LLP stiller seg berettiga til å gjere rapporten tilgjengeleg på LLP sine nettsider.

Fråfall av tilskot og krav om tilbakebetaling
Om tildeling av tilskot byggjer på uriktige opplysningar frå søkjar, eller tilskotet – eller delar av det – ikkje er nytta etter føresetnadane, herunder at fastsette vilkår ikkje er oppfyllt, fell tilskot som ikkje er utbetalt vekk og utbetalt tilskot kan krevast tilbake. Det same gjeld om tilskotsmottakar ikkje har levert rekneskap og rapport innan fastsett frist, eller om rekneskapet ikkje vert funne tilfredsstillande.

Sakshandsaming og klagemulegheitar
Vedtak om tilskot og avslag på søknader kan ikkje påklagast.