Arkivforbundet lyser ut stipend for 2017

Styret vedtok på styremøtet 23-24. november 2016 å lyse ut stipend for 2017.

Det skal deles ut stipend for til sammen 30.000 kroner, og søknadsfristen er søndag 5. mars. 2017. Se nettsiden for detaljer om vår stipendordning.

Søknader sendes på e-post til post@arkivforbundet.no. Spørsmål sendes styreleder Tom Oddby på e-post tomodd@drmk.no.

Statuttar for stipendordninga

Føremål
Tilskotsordninga skal bidra til å heve kunnskap om statlege, kommunale, fylkeskommunale og private arkivinstitusjonar og deira arbeid med, og bruk av, arkiv

Virkeområde
Tilskotsordninga er eit tilbod til LLP sine medlemer. Det er ein føresetnad at det føreligg økonomiske midlar løyvd av styret.

Vilkår for tilskot
Tilskot kan løyvast til tiltak som har ein kvalitet som bidreg til å fremje føremålet med ordninga.

Ved tildeling av tilskot vert det lagt vekt på at tiltaket har høg arkivfagleg ambisjon og kvalitet.

Det vert ikkje løyvd tilskot til:

a) dekkjing av underskot for tiltak som allereie har funne stad.
b) tiltak som har funne stad før søknaden er sendt inn.
c) ordinær drift av institusjonar, organisasjonar eller anna verksemd.

Kunngjering og søknadsfrist
Tilskotsordninga vert kunngjort på LLP sine nettsider

Søknadsfrist vert kunngjort på LLP sine nettsider.

Krav til søknaden
Søknaden skal vere skriftleg og underteikna av den som søkjer eller av den som har løyve til å forplikte vedkomande søkjar.

Søknaden skal innehalde følgjande:

a) skildring av tiltaket det vert søkt om støtte til, herunder føremål, stad og dato/periode for gjennomføringa.
b) informasjon om føremålet.
c) oversyn over medverkande.
d) spesifikasjon over andre mottekne tilskot dersom søkjar eller andre medverkande har motteke slik støtte.
e) budsjett med finansieringsplan.

Handsaming av søknader
Tilskot vert løyvd utfrå ei skjønnsmessig vurdering basert på føremålet med, og kriteriar for, tildelinga nemnt ovanfor. Ved vurderinga skal det mellom anna vektleggjast fagleg nivå og utbytte.

Rapport og rekneskap
Prosjektrapport skal sendast inn seinast seks -6- veker etter at tiltaket er avslutta.

LLP stiller seg berettiga til å gjere rapporten tilgjengeleg på LLP sine nettsider.

Fråfall av tilskot og krav om tilbakebetaling
Om tildeling av tilskot byggjer på uriktige opplysningar frå søkjar, eller tilskotet – eller delar av det – ikkje er nytta etter føresetnadane, herunder at fastsette vilkår ikkje er oppfyllt, fell tilskot som ikkje er utbetalt vekk og utbetalt tilskot kan krevast tilbake. Det same gjeld om tilskotsmottakar ikkje har levert rekneskap og rapport innan fastsett frist, eller om rekneskapet ikkje vert funne tilfredsstillande.

Sakshandsaming og klagemulegheitar
Vedtak om tilskot og avslag på søknader kan ikkje påklagast.

Tom Oddby deltok i panel på samdok-konferansen

Styreleder i Arkivforbundet Tom Oddby deltok i panel under samdok-konferansen. Her er han nummer tre fra høyre.

Styreleder i Arkivforbundet Tom Oddby deltok i panel under samdok-konferansen sammen med andre sentrale aktører i arkivlandskapet.

Der fortalte han at mangelen på en klar og tydelig offentlig arkivpolitikk har ført til at arkivsektoren er på etterskudd med å løse viktige oppgaver av stor viktighet både for samfunnet og for hver enkelt innbygger.

Les hele innlegget til Tom Oddby her.

Varsel om landsmøte i Arkivforbundet tirsdag 4. april


Arkivforbundet varsler dere herved om vårt landsmøte tirsdag den 4. april klokken 16:30 på hotell Scandic St. Olavs plass i Oslo.

Møte er berammet til å være en times tid. De av dere som har forslag til landsmøte må fremme dette minst 30 dager før, det vil si innen 6. mars. Forslagene vil bli tatt opp på Arkivforbundets styremøte i mars og det vil så bli sendt ut innkalling til landsmøte sammen med diverse saksdokumenter som vist i vedtektene § 5.

Viser til våre vedtekter rundt innkalling til Landsmøte!

§ 5 Innkalling til landsmøte
Varsel om ordinært landsmøte skal sendast til medlemene minst 60 dagar på førehand. Landsmøtet skal haldast innan juni månad. Saker som skal fremjast for landsmøtet må vere styret i hende minst 30 dagar på førehand. Innkalling til landsmøte skal sendast ut minst 21 dagar på førehand. Med innkallinga skal det følgje årsmelding, revidert rekneskap, framlegg til budsjett, handlingsplan, valkomitéen si innstilling, eventuelle framlegg frå styret og styret si innstilling i saker fremja av medlemer.

Generalsekretær Kjetil Landrog har startet

Kjetil på første dag i Arkivforbundet
Kjetil Landrog har funnet seg godt til rette på Arkivforbundets lokaler i Maridalsveien 3.

I går startet Kjetil Landrog opp i jobben som Arkivforbundets nye generalsekretær. Arkivforbundet har inngått avtale om kontorleie på Oslo byarkiv, og det er flott å være en del av et større faglig og sosialt fellesskap i Maridalsveien 3.

I den første tiden vil Kjetil prioritere å bli kjent med våre medlemmer og med arkivsektoren, noe som blant annet inkluderer besøk til både Trondheim, Bergen og Stavanger – der det er store arkiv- og museumsmiljøer. Ta gjerne kontakt med Kjetil hvis det er spesifikke utfordringer du mener han bør kjenne til, eller hvis det er andre faglige ting han bør vite om.

Arkivforbundet har ny e-postadresse, post@arkivforbundet.no, mens Kjetil kan nås på kjetil@arkivforbundet.no eller via mobiltelefon 996 94 577 (som også er Arkivforbundets telefonnummer). Vår postadresse er c/o Oslo byarkiv, postboks 1453 0116 Oslo, og besøksadressen er Oslo byarkiv, Maridalsveien 3.

Vi minner samtidig om vår konferanse og landsmøte i Oslo 4-5. april, program og nærmere info kommer i løpet av januar måned.

Hvorfor ikke starte på MIR ?

MIRSom noget nyt kan man nu tage Masteruddannelsen i Informationsforvaltning og Records Management (MIR) i enkeltmoduler. Nyt modul starter 1. februar 2017. Uddannelsen foregår på Aalborg Universitet i København, hvor der undervises fire gange af to dage (fredag og lørdag) på hvert modul.

Det er stadig muligt at tilmelde sig næste modul, der starter i februar 2017. Derfor afholder vi et informationsmøde, hvor alle er velkomne. MIR tiltrækker mange norske studerende og mødet er derfor i Oslo. På mødet møder du Tine Weirsøe og Bente Jensen, som er koordinatorer af uddannelsen, samt Kjersti Læknes, tidligere masterstuderende på MIR.

Mødet afholdes den 20. januar 2017, kl. 13 – 15 på Oslo Byarkiv, Maridalsveien 3, 0178 Oslo

Program:

13.00-13.10 Velkommen og præsentation af program og deltagerne

13.10-13.30 Præsentation af studiet (Bente Jensen)

13.30-13.50 Præsentation af Records-/Information Management undervisningen (Tine Weirsøe)

13.50-14.05 Pause

14.05-14.25 Præsentation af arkiv/arkiverings undervisningen (Bente Jensen)

14.25-14.45 Livet som MIR-studerende (Kjersti Læknes)

14.45-15.00 Spørgsmål og afrunding

MIR giver et strategisk blik på fremtidens udfordringer inden for arkivering, records- og information management, herunder informationssikkerhed, digital forvaltning, data management, virksomhedshistorie og meget mere. Udgangspunktet er, at den private og offentlige sektor kan lære af hinanden, og af hinandens teorier og praksis.

MIR er en akkrediteret masteruddannelse og den eneste indenfor sit felt i Norden og udbydes af Aalborg Universitet i samarbejde med Københavns Universitet, Det Informationsvidenskabelige Akademi

Send venligst en mail til sekretær Ellen Nyrup Pedersen for tilmelding til informationsmødet inden 19. januar 2017.

Yderligere information på  www.mir.aau.dk eller send mail til uddannelsesleder Marianne Rostgaard.

Privatarkivkonferanse 2017

4.- og 5. april 2017 arrangerer Arkivforbundet konferanse i Oslo. Konferansen blir holdt i samarbeid med Museumsforbundet og Arkivverket, og har privatarkiv som tema.

Nærmere info kommer senere.

Medlemskontingent 2016

Det har kommet en del tilbakemeldinger om at faktura for medlemskontigent for 2016 ikke er kommet frem på e-post, men at purringene er kommet frem.

Vi beklager at det har blitt rot med utsending av fakturaene!

De av våre medlemmer som har fått purring men ikke mottatt den opprinnelige fakturaen bes om å sende e-post til styreleder Tom Oddby på tomodd@drmk.no. Det er også sendt ut e-post til alle medlemmene om dette for en stund tilbake.

LLP i møte med politisk ledelse i Kulturdepartementet

28.10 møtte LLP statssekretær Bård Folke Fredriksen for å snakke om utfordringene i arkivsektoren. Samtalen dreide seg først og fremst om at det trengs et ”arkivløft” i arkivsektoren, der finansiering av privatarkivarbeidet, prosjekt- og utviklingsmidler samt Arkivverkets rolle som ”motor” for sektoren må være sentrale temaer. Det er også behov for en ny utredning eller stortingsmelding, med konkrete forslag til tiltak.

Kulturministeren har for få dager siden sendt et brev til Stortingets familie- og kulturkomite, som svar på dok8-forslaget fra stortingsrepresentantene Sonja Mandt, Hege Haukeland Liadal, Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen. Les brevet her. I møtet med statssekretæren ble brevet kommentert: LLP mener at kulturministerens vektlegging av privatarkivstrategien, og en tydeligere arbeidsdeling og bedre samordning i sektoren, peker frem mot at Arkivverket må få overført alt ansvar for privatarkivarbeid, og dermed at todelingen mellom Kulturrådet og Arkivverket bør opphøre. Dette mener LLP er et klokt grep. Det er også positivt at kulturministeren viser til at departementet vil ta opp med fagetatene (Arkivverket og Kulturrådet) spørsmålet om en særskilt støtteordning for privatarkiver. LLP påpekte at Arkivverket selv har vært tydelige på i sin budsjettsøknad for 2017 at det er behov for en klar opptrapping av midler til sektoren, inkludert privatarkivarbeidet. LLP har derfor klare forventninger om at departementet, i sin styringsdialog med Arkivverket, ser positivt på Arkivverkets opptrappingsplan.

I tillegg til ”arkivløftet” presiserte også LLP at store deler av det norske arkivlandskapet består av lokale og regionale institusjoner som ikke er en del av Arkivverket, og som forvalter både offentlige og private arkiver. Utvikling av arkivfeltet betyr at også disse institusjonene må få oppmerksomhet og styrkes, og at fokuset må rettes like mye på disse som på Arkivverket.

LLP følger opp ”arkivløftet” videre inn mot partiene på Stortinget og inn mot regjeringen og departementet.

Arkivforbundet