Landsmøtet

Landsmøtet er Arkivforbundet sitt øverste styrende organ og består av Arkivforbundet sine medlemmer.

Landsmøtet blir arrangert en gang i året der alle medlemsorganisasjoner får innkalling og har stemmerett.

Medlemmer og varamedlemmer av Arkivforbundet sitt styre har ikke stemmerett på landsmøtet. Personlige medlemmer og assosierte medlemmer har ikke stemmerett, men kan velges til verv for Arkivforbundet.

Varsel om ordinært landsmøte skal sendes til medlemmene senest 60 dager på forhånd. Landsmøtet skal holdes innen juni måned.

Saker som skal fremmes for landsmøtet må være sendt til styret senest 30 dager på forhånd.

Innkalling til landsmøte skal sendes ut minst 21 dager på forhånd. Med innkallingen skal det følge med årsmelding, revidert regnskap, forslag til budsjett, handlingsplan, valgkomitéen sin innstilling, eventuelle fremlegginger fra styret og styret sin innstilling i saker fremja av medlemer.

Landsmøtet sine forhandlingar

Landsmøtet skal handsame følgjande saker:

  1. Konstituering: Val av møteleiar, referent og representantar til å underskrive protokollen frå møtet.
  2. Årsmelding
  3. Revidert rekneskap
  4. Fastsetjing av kontingent
  5. Budsjett
  6. Handlingsplan
  7. Val av styre
  8. Val av valkomité på tre medlemer etter framlegg frå styret.
  9. Framlegg fremja av medlemer eller styret.

Landsmøtet kan berre handsame saker som er varsla i innkallinga.
Vedtak på landsmøtet blir gjort med alminneleg fleirtal, med unntak av framlegg om vedtektsendringar og oppløysing av organisasjonen (jfr §§ 13 – 14).

Ekstraordinært landsmøte
Ekstraordinært landsmøte skal kallast inn når 1/3 av medlemene krev det eller etter vedtak i styret. Innkalling skal skje med minst 21 dagars varsel. Ekstraordinært landsmøte kan berre handsame den saka som er årsak til møtet.

 

 

Legg igjen en kommentar