Landsmøtet

Landsmøtet er Arkivforbundet sitt øverste styrende organ og består av Arkivforbundet sine medlemmer.

Landsmøtet blir arrangert en gang i året der alle medlemsorganisasjoner får innkalling og har stemmerett.

Medlemmer og varamedlemmer av Arkivforbundet sitt styre har ikke stemmerett på landsmøtet. Personlige medlemmer og assosierte medlemmer har ikke stemmerett, men kan velges til verv for Arkivforbundet.

Varsel om ordinært landsmøte skal sendes til medlemmene senest 60 dager på forhånd. Landsmøtet skal holdes innen juni måned.

Saker som skal fremmes for landsmøtet må være sendt til styret senest 30 dager på forhånd.

Innkalling til landsmøte skal sendes ut minst 21 dager på forhånd. Med innkallingen skal det følge med årsmelding, revidert regnskap, forslag til budsjett, handlingsplan, valgkomitéen sin innstilling, eventuelle fremlegginger fra styret og styret sin innstilling i saker fremja av medlemer.

Landsmøtes dagsorden
Landsmøtet skal behandle følgende saker:

  1. Konstituering: Valg av møteleder, referent og representanter til å underskrive protokollen fra møtet.
  2. Årsmelding
  3. Revidert regnskap
  4. Faststetting av kontingent
  5. Budsjett
  6. Handlingsplan
  7. Forslag fremmet av medlemmer eller av styret.
  8. Valg av styre
  9. Valg av valgkomité på tre medlemmer etter forslag fra styret.

Landsmøtet kan bare behandle saker som er varslet i innkallingen.
Vedtak på landsmøtet blir gjort med alminnelig flertall, med unntak av forslag om vedtektsendringer og oppløsning av organisasjonen (jfr §§ 13 – 14).

Ekstraordinært landsmøte
Ekstraordinært landsmøte skal kalles inn når 1/3 av medlemmene krever det eller etter vedtak i styret. Innkalling skal skje med minst 21 dagers varsel. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de saker som bakgrunnen for innkallingen til møtet.

Støvete arkiv eller digitale og effektive data? event 01/04-2019
location_on Kulturhuset i Oslo, Youngs gate 6
message Velkommen til en dokumenterbar Agendakveld på Kulturhuset 1. april, kl. 1730 – 1845, i samarbeid med Fagforbundet, Arkivforbundet og Arkivverket.
Det 8. norske arkivmøte event 08/04-2019 - 09/04-2019
location_on Oslo Kongressenter, Youngs gate 21
message Det 8. norske arkivmøte - et samarbeid mellom Arkivforbundet, Norsk Arkivråd og Arkivverket
Landsmøte event 08/04-2019
location_on Oslo Kongressenter, Youngs gate 21
message Arkivforbundet arrangerer landsmøte klokken 17.00. den 8. april
share