Landsmøtet

Landsmøtet er Arkivforbundet sitt øverste styrende organ og består av Arkivforbundet sine medlemmer.

Landsmøtet blir arrangert en gang i året der alle medlemsorganisasjoner får innkalling og har stemmerett.

Medlemmer og varamedlemmer av Arkivforbundet sitt styre har ikke stemmerett på landsmøtet som ikke representerer sin institusjon med fullt medlemskap har ikke stemmerett på landsmøtet. Personlige medlemmer og assosierte medlemmer har ikke stemmerett.

Varsel om ordinært landsmøte skal sendes til medlemmene senest 60 dager på forhånd. Landsmøtet skal holdes innen juni måned.

Saker som skal fremmes for landsmøtet må være sendt til styret senest 30 dager på forhånd.

Innkalling til landsmøte skal sendes ut minst 21 dager på forhånd. Med innkallingen skal det følge med årsmelding, revidert regnskap, forslag til budsjett, strategiplan og handlingsplan, valgkomitéen sin innstilling, eventuelle fremlegginger fra styret og styret sin innstilling i saker fremmet av medlemer.

Landsmøtes dagsorden
Landsmøtet skal behandle følgende saker:

  1. Konstituering: Valg av møteleder, referent, tellekorps og representanter til å underskrive protokollen fra møtet.
  2. Årsmelding
  3. Revidert regnskap
  4. Faststetting av kontingent
  5. Budsjett
  6. Handlingsplan
  7. Forslag fremmet av medlemmer eller av styret.
  8. Valg av styre
  9. Valg av valgkomité på tre medlemmer etter forslag fra styret.

Landsmøtet kan bare behandle saker som er varslet i innkallingen.
Vedtak på landsmøtet blir gjort med alminnelig flertall, med unntak av forslag om vedtektsendringer og oppløsning av organisasjonen (jfr §§ 15 – 16).

Ekstraordinært landsmøte
Ekstraordinært landsmøte skal kalles inn når 1/3 av medlemmene krever det eller etter vedtak i styret. Innkalling skal skje med minst 21 dagers varsel. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de saker som bakgrunnen for innkallingen til møtet.

KAI-konferansen 2019 event 17/09-2019 - 19/09-2019
location_on Clarion Hotel - Stavanger
message Interkommunalt Arkiv i Rogaland og Stavanger byarkiv arrangerer årets KAI-konferanse fra 17.-19. september.
Høringsseminar om ny arkivlov event 24/09-2019
location_on Oslo byarkiv, Maridalsveien 3
message Tema er rapporten til arkivlovutvalget og er på Oslo byarkiv fra klokken 11-15.
Konferanse: Documenting social processes and movements event 25/09-2019
location_on Riksarkivet, Wergelandssalen
message Arkivverket inviterer til konferansen Documenting social processes and movements i Oslo den 25. september. Konferansen er et samarbeid mellom Arkivverket og Tidsskriftet arkiv.
share