Landsmøtet

Landsmøtet er Arkivforbundet sitt øverste styrende organ og består av Arkivforbundet sine medlemmer.

Landsmøtet blir arrangert en gang i året der alle medlemsorganisasjoner får innkalling og har stemmerett.

Medlemmer og varamedlemmer av Arkivforbundet sitt styre har ikke stemmerett på landsmøtet som ikke representerer sin institusjon med fullt medlemskap har ikke stemmerett på landsmøtet. Personlige medlemmer og assosierte medlemmer har ikke stemmerett.

Varsel om ordinært landsmøte skal sendes til medlemmene senest 60 dager på forhånd. Landsmøtet skal holdes innen juni måned.

Saker som skal fremmes for landsmøtet må være sendt til styret senest 30 dager på forhånd.

Innkalling til landsmøte skal sendes ut minst 21 dager på forhånd. Med innkallingen skal det følge med årsmelding, revidert regnskap, forslag til budsjett, strategiplan og handlingsplan, valgkomitéen sin innstilling, eventuelle fremlegginger fra styret og styret sin innstilling i saker fremmet av medlemer.

Landsmøtes dagsorden
Landsmøtet skal behandle følgende saker:

  1. Konstituering: Valg av møteleder, referent, tellekorps og representanter til å underskrive protokollen fra møtet.
  2. Årsmelding
  3. Revidert regnskap
  4. Faststetting av kontingent
  5. Budsjett
  6. Handlingsplan
  7. Forslag fremmet av medlemmer eller av styret.
  8. Valg av styre
  9. Valg av valgkomité på tre medlemmer etter forslag fra styret.

Landsmøtet kan bare behandle saker som er varslet i innkallingen.
Vedtak på landsmøtet blir gjort med alminnelig flertall, med unntak av forslag om vedtektsendringer og oppløsning av organisasjonen (jfr §§ 15 – 16).

Ekstraordinært landsmøte
Ekstraordinært landsmøte skal kalles inn når 1/3 av medlemmene krever det eller etter vedtak i styret. Innkalling skal skje med minst 21 dagers varsel. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de saker som bakgrunnen for innkallingen til møtet.

Landsmøtet i Arkivforbundet event 19/05-2020
location_on Microsoft Teams
message Landsmøtet til Arkivforbundet - 13:00-15:00
KAI-konferansen event 15/09-2020 - 16/09-2020
location_on Vulkan Arena og Scandic Vulkan
message Oslo byarkiv i samarbeid med Arkivforbundet inviterer til KAI-konferansen 2020 for landets kommunearkivinstitusjoner. Ledermøtet arrangeres dagen før.
Privatarkivkonferansen event 30/11-2020 - 01/12-2020
location_on Thon Hotel Storo
message Privatarkivkonferansen 2020.
share