Alle innlegg av Kjetil Landrog

Presentasjonene fra privatarkivkonferansen

For litt over to uker siden avholdt Arkivforbundet sammen med Arkivverket, Norges Museumsforbund og Oslo byarkiv Privatarkivkonferansen 2017 – med rekordmange 115 deltakere.

Det var mange gode innledninger og vi har valgt å legge dem ut slik at de av dere som ikke var der kan få et innblikk og for at de som var der kan få en oppfriskning.

Gudmund Valderhaug (HiOA): SoMo – de nye privatarkivene? Faglige prioriteringer og etiske utfordringer ved dokumentasjon av nye sosiale bevegelser på sosiale medier. Presentasjon

Aasta Karlsen og Ketil Jensen (Arkiv i Nordland): Kompetanseheving og utvikling gjennom bevaringsplanen. Presentasjon

Per Ormesstøyl (Vest-Telemark museum): Bevaringsplan og Wikipedia. Presentasjon

Ole Martin Rønning (Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek): Hvor kommer pengene fra? Finansieringsmodeller. Presentasjon

Arnt Ola Fidjestøl (Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane): Næringslivsdokumentasjon – problemer, muligheter og løsninger. Presentasjon

Katja Nicolaysen (Museene i Akershus): Finansiering av privatarkiv-arbeidet i museene. Presentasjon

Sissel Guttormsen (Rockheim). Lyd som kulturarv. Presentasjon

Solveig Lindbach Jensen og Ketil Jensen (Arkiv i Nordland): Hønsehuset lydstudio. Presentasjon

Sturla Binder (Hordaland fylkesarkiv): Vossa jazz arkivert. Presentasjon

Grete Gunn Bergstrøm (Samisk arkiv): Samenes kulturarv. Presentasjon

Ann Tove Manshaus (Vestfoldarkivet) og Joachim Fugleberg (Riksarkivet): Lydarkiv via LoCloud. Presentasjon

Richard Gjems (Nasjonalbiblioteket): Nasjonalbibliotekets strategi for bevaring av lydarkiv. Presentasjon

Ingebjørg Eidhammer (Norsk Teknisk Museum): Text og Ting. Presentasjon

Unn Hovdhaugen/Johanne Bergkvist (Oslo byarkiv): Fattigdomshistorie på byvandring. Presentasjon

Maja Musum (Randsfjordmuseene): Mellom bonderomantikk og rasistsjakk. Presentasjon

Landsmøte og privatarkivkonferansen er over

4.-5. april avholdt Arkivforbundet en privatarkivkonferanse i Oslo med rekordmange 115 deltakere. Noen av de som deltok på konferansen var riksarkivar Inga Bolstad, statssekretær Bård Folke Fredriksen og forfatter Tor Bomann-Larsen.

Temaene på privatarkivkonferansen var samarbeid, finanisering, lyd i arkiv og formidlingsperspektiver. Det ble dannet nettverk under konferansen og deltakerne var klare på er klare på å bidra til å få til en økt satsing på privatarkiver fremover.

Det ble også avholdt årsmøte i Arkivforbundet i løpet av konferansen. Styreleder i Arkivforbundet Tom Oddby ble gjenvalgt for to nye år.

Det nye styret består nå av: Tom Oddby som leder.
Petter Høiaas, Anne Overland, Mads Langnes, Runar Jordåen, Solveig Helene Lindbach Jensen, Cecilie Lintoft og Yngve S. Kristensen. Vara til styret er Tone Stakvik, Marit Stranden og Kjetil Djuve.

Ole Martin Rønning, Karin Gjelsten og Elin Østevik gikk ut av styret og ble takket for deres innsats for forbundet.

Les landsmøteprotokollen her.

Her kan du se bildene fra konferansen (Arkivforbundets facebook-side): Se her. 

Utdeling av stipend for 2017

Foto: Adobe Stock

Det var åtte søknader om å få stipend og styret besluttet og gi til tre av dem. Stipendet var på 30.000 kroner.

1. Rørosmuseet – Museene i Sør-Trøndelag: Arkivstudier om handels-historien på Røros. Det ble søkt til prosjektet Handels-monopol eller frihandel? Arkivstudier vedrørende handels-historien på Røros. Prosjektet er tenkt gjennomført ved studier av arkivmateriale i offentlige og private arkiv fra perioden 1650-1800 som en forstudie til et større forskningsprosjekt. Sum de har fått tildelt er 15.000 kroner.

2. KUBEN – Aust-Agder museum og arkiv: Støtte til en nettbasert quiz. Quizen vil ta utgangspunkt i arkivene som KUBEN forvalter og omfatte både kommunale og private arkiver. Quizen skal være operativ på flere plattformer og kunne brukes i en mal som kan lage flere arkivbaserte quizer. Formålet er å øke interessen og bruken av arkivene som er oppbevart på KUBEN. Planen er å bruke KUBENs kunnskaps-portal: avtrykk.no som plattform og spre quizen gjennom sosiale medier. Sum de har fått tildelt er 10.000 kroner.

3.  Foreløbig hemmelig. Vinneren er orientert. Da den ene søkeren har et prosjekt gående som innebærer et overraskelse moment har vi valgt å holde det hemmelig inntil videre hvem som har fått tildelt 5000 kroner.

Arkivforbundet gratulerer!

Innkalling til Arkivforbundets landsmøte

Arkivforbundet innkaller med dette til landsmøte for 2017, tirsdag 4. april kl 16.30. Møtet finner sted på hotell Scandic St. Olavs plass, Oslo, i forbindelse med Privatarkivkonferansen 2017.

Landsmøtet er høyeste organ i Arkivforbundet. Landsmøtet er offentlig. Stemmerett på landsmøtet har en representant fra hver institusjon med fullt medlemskap. Personlige medlemmer og representanter fra assosierte medlemmer har ikke stemmerett på landsmøtet, men kan velges til verv i Arkivforbundet.

Har kan du laste ned alle landsmøtepapirene i et samlet dokument – Alle landsmøtepapirene samlet

Saksliste til landsmøte – Saksdokument
Sak 1.1. Konstituering. Valg av møteleder, referent og representanter til å underskrive protokollen fra møtet.
Sak 1.2. Forretningsorden. Saksdokument

Sak 2. Årsmelding 2016. Saksdokument

Sak 3 Revidert regnskap 2016
Sak 3.1. Godkjenning av revidert regnskap. Saksdokument
Sak 3.2. Årsregnskap 2016 – signert. Saksdokument
Sak 3.3. Styrets årsberetning – signert. Saksdokument
Sak 3.4. Revidert regnskap – merknad fra styret. Saksdokument
Sak 3.5. Revisjonsberetning fra PwC – signert. Saksdokument

Sak 4. Fastsetting av kontingent. Saksdokument

Sak 5. Budsjett 2017. Saksdokument

Sak 6. Handlingsplan 2017. Saksdokument

Sak 7. Forslag fremmet av medlemmer eller styret. Saksdokument
Se vedtektene her.

Sak 8. Valg av styret med innstilling fra valgkomiteen. Saksdokument

Sak 9. Valg av valgkomite etter forslag fra styret. Saksdokument

Meld deg på privatarkivkonferansen

Du kan nå melde deg på Privatarkivkonferansen 2017.

Konferansen vil foregå på hotell Scandic St. Olavs Plass i Oslo 4.-5. april.

Arkivforbundet, i samarbeid med Arkivverket,  Norges Museumsforbund og Oslo byarkiv inviterer til årets privatarkivkonferanse. Arkivforbundets landsmøte 2017 blir avholdt i forbindelse med konferansen.

På programmet har en bolker om grenseoverskridende samarbeid av privatarkiver, finansiering av privatarkiv, lyd i arkiv og formidling til folket. Forfatter Tor Bomann-Larsen vil avslutte programmet med å fortelle om sitt arbeid med bøkene om kong Haakon og dronning Maud.

Programmet til: Privatarkivkonferansen 2017

Kostnader
Konferansen inkludert festmiddag: 3780 kroner
Konferansen uten festmiddag: 2790
Deltakelse en av dagene koster: 1395 kroner
Festmiddag koster: 990 kroner

Studentpriser (send ved ditt studentbevis): 800 kroner per dag. Middag også 800 kroner for en student.

Reise og opphold på hotell må ordnes selv
Vi har rabatt på Scandic St. Olavs plass. For å sikre seg hotellrom bør en bestille rom tidlig med vår rabattkode. Husk riktig dato! Dere går inn på www.scandichotels.com  og oppgir koden BARB040417. For å være sikret rom på hotellet bestill før 13. mars.

Påmelding
Påmelding gjøres til post@arkivforbundet.no. Det som det må informeres til oss om er: hvor mange fra dere som vil komme og hvor mye av programmet det vil deltas på slik at vi kan sende dere en faktura.

Legg ved navnet på arbeidsplassen, fakturaadresse og navn på deltakerne. Gjerne også tittel, e-post og mobilnummer.

Legg også ved i bestillingen inn eventuelle allergier ved mat slik at vi kan varsle hotellet.

Informer gjerne også om hvem av dere som vil delta på omvisning på Teknisk Museum – Grossraum – tvangsarbeid bygget landet under krigen.

Arkivforbundet lyser ut stipend for 2017

Styret vedtok på styremøtet 23-24. november 2016 å lyse ut stipend for 2017.

Det skal deles ut stipend for til sammen 30.000 kroner, og søknadsfristen er søndag 5. mars. 2017. Se nettsiden for detaljer om vår stipendordning.

Søknader sendes på e-post til post@arkivforbundet.no. Spørsmål sendes styreleder Tom Oddby på e-post tomodd@drmk.no.

Statuttar for stipendordninga

Føremål
Tilskotsordninga skal bidra til å heve kunnskap om statlege, kommunale, fylkeskommunale og private arkivinstitusjonar og deira arbeid med, og bruk av, arkiv

Virkeområde
Tilskotsordninga er eit tilbod til LLP sine medlemer. Det er ein føresetnad at det føreligg økonomiske midlar løyvd av styret.

Vilkår for tilskot
Tilskot kan løyvast til tiltak som har ein kvalitet som bidreg til å fremje føremålet med ordninga.

Ved tildeling av tilskot vert det lagt vekt på at tiltaket har høg arkivfagleg ambisjon og kvalitet.

Det vert ikkje løyvd tilskot til:

a) dekkjing av underskot for tiltak som allereie har funne stad.
b) tiltak som har funne stad før søknaden er sendt inn.
c) ordinær drift av institusjonar, organisasjonar eller anna verksemd.

Kunngjering og søknadsfrist
Tilskotsordninga vert kunngjort på LLP sine nettsider

Søknadsfrist vert kunngjort på LLP sine nettsider.

Krav til søknaden
Søknaden skal vere skriftleg og underteikna av den som søkjer eller av den som har løyve til å forplikte vedkomande søkjar.

Søknaden skal innehalde følgjande:

a) skildring av tiltaket det vert søkt om støtte til, herunder føremål, stad og dato/periode for gjennomføringa.
b) informasjon om føremålet.
c) oversyn over medverkande.
d) spesifikasjon over andre mottekne tilskot dersom søkjar eller andre medverkande har motteke slik støtte.
e) budsjett med finansieringsplan.

Handsaming av søknader
Tilskot vert løyvd utfrå ei skjønnsmessig vurdering basert på føremålet med, og kriteriar for, tildelinga nemnt ovanfor. Ved vurderinga skal det mellom anna vektleggjast fagleg nivå og utbytte.

Rapport og rekneskap
Prosjektrapport skal sendast inn seinast seks -6- veker etter at tiltaket er avslutta.

LLP stiller seg berettiga til å gjere rapporten tilgjengeleg på LLP sine nettsider.

Fråfall av tilskot og krav om tilbakebetaling
Om tildeling av tilskot byggjer på uriktige opplysningar frå søkjar, eller tilskotet – eller delar av det – ikkje er nytta etter føresetnadane, herunder at fastsette vilkår ikkje er oppfyllt, fell tilskot som ikkje er utbetalt vekk og utbetalt tilskot kan krevast tilbake. Det same gjeld om tilskotsmottakar ikkje har levert rekneskap og rapport innan fastsett frist, eller om rekneskapet ikkje vert funne tilfredsstillande.

Sakshandsaming og klagemulegheitar
Vedtak om tilskot og avslag på søknader kan ikkje påklagast.

Tom Oddby deltok i panel på samdok-konferansen

Styreleder i Arkivforbundet Tom Oddby deltok i panel under samdok-konferansen. Her er han nummer tre fra høyre.

Styreleder i Arkivforbundet Tom Oddby deltok i panel under samdok-konferansen sammen med andre sentrale aktører i arkivlandskapet.

Der fortalte han at mangelen på en klar og tydelig offentlig arkivpolitikk har ført til at arkivsektoren er på etterskudd med å løse viktige oppgaver av stor viktighet både for samfunnet og for hver enkelt innbygger.

Les hele innlegget til Tom Oddby her.

Varsel om landsmøte i Arkivforbundet tirsdag 4. april


Arkivforbundet varsler dere herved om vårt landsmøte tirsdag den 4. april klokken 16:30 på hotell Scandic St. Olavs plass i Oslo.

Møte er berammet til å være en times tid. De av dere som har forslag til landsmøte må fremme dette minst 30 dager før, det vil si innen 6. mars. Forslagene vil bli tatt opp på Arkivforbundets styremøte i mars og det vil så bli sendt ut innkalling til landsmøte sammen med diverse saksdokumenter som vist i vedtektene § 5.

Viser til våre vedtekter rundt innkalling til Landsmøte!

§ 5 Innkalling til landsmøte
Varsel om ordinært landsmøte skal sendast til medlemene minst 60 dagar på førehand. Landsmøtet skal haldast innan juni månad. Saker som skal fremjast for landsmøtet må vere styret i hende minst 30 dagar på førehand. Innkalling til landsmøte skal sendast ut minst 21 dagar på førehand. Med innkallinga skal det følgje årsmelding, revidert rekneskap, framlegg til budsjett, handlingsplan, valkomitéen si innstilling, eventuelle framlegg frå styret og styret si innstilling i saker fremja av medlemer.

Generalsekretær Kjetil Landrog har startet

Kjetil på første dag i Arkivforbundet
Kjetil Landrog har funnet seg godt til rette på Arkivforbundets lokaler i Maridalsveien 3.

I går startet Kjetil Landrog opp i jobben som Arkivforbundets nye generalsekretær. Arkivforbundet har inngått avtale om kontorleie på Oslo byarkiv, og det er flott å være en del av et større faglig og sosialt fellesskap i Maridalsveien 3.

I den første tiden vil Kjetil prioritere å bli kjent med våre medlemmer og med arkivsektoren, noe som blant annet inkluderer besøk til både Trondheim, Bergen og Stavanger – der det er store arkiv- og museumsmiljøer. Ta gjerne kontakt med Kjetil hvis det er spesifikke utfordringer du mener han bør kjenne til, eller hvis det er andre faglige ting han bør vite om.

Arkivforbundet har ny e-postadresse, post@arkivforbundet.no, mens Kjetil kan nås på kjetil@arkivforbundet.no eller via mobiltelefon 996 94 577 (som også er Arkivforbundets telefonnummer). Vår postadresse er c/o Oslo byarkiv, postboks 1453 0116 Oslo, og besøksadressen er Oslo byarkiv, Maridalsveien 3.

Vi minner samtidig om vår konferanse og landsmøte i Oslo 4-5. april, program og nærmere info kommer i løpet av januar måned.