Søknadsprosedyrer

Søknadsprosedyrer og søknadsinstansar til arkivfaglege prosjekt

 

Kulturrådet:

Prosjektstøtte kulturvern
Formålet med ordninga er å stimulere til prosjektbasert arbeid med innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling av materiale som utgjer grunnlaget for auka kunnskap om historie, kunst, kulturar og samfunnsliv i Noreg fram til i dag. Ordninga stiller ikkje særskilte krav til kven som kan søkje. Aktuell målgruppe for ordninga er kommunar, fylkeskommunar, museum og samlingar, arkiv, bibliotek, lag, organisasjonar og filmprodusentar. Også privatpersonar kan søkje på ordninga.

Prosjekt- og utviklingstiltak, museum og arkiv (Post 77)
Kulturrådet prioriterer prosjekter som er nyskapende, setter fokus på å fornye og utvikle institusjonene og som bidrar til refleksjon rundt institusjonenes samfunnsrolle. Det er videre et mål å styrke institusjonenes faglige fundament, med utvikling av metoder, standarder og verktøy, som grunnlag for forvaltning av samlinger, forskning og formidling. Midler til samarbeids- og utviklingstiltak er et viktig redskap for å nå disse målene.

Barn og unge – prosjektstøtte
Fra prosjektstøtten gis det tilskudd til et bredt spekter av tiltak rettet mot barn og ungdom i alderen 0 til 25 år innenfor alle kunstområder, kulturvern og tverrfaglige/diverse tiltak.

Driftstilskot (Post 74)
Kulturrådet forvalter tilskuddene på statsbudsjettets kap. 320 post 74, som er årlige tilskudd til drift av en rekke enkelttiltak og virksomheter innenfor hele kunst- og kulturfeltet. Det legges opp til at tilskuddene over post 74 ikke skal være tidsavgrenset, og ha en viss beløpsmessig stabilitet fra år til år.

 

Arkivforbundet