Privatarkivkonferanse 2017

4.- og 5. april 2017 arrangerer Arkivforbundet konferanse i Oslo. Konferansen blir holdt i samarbeid med Museumsforbundet og Arkivverket, og har privatarkiv som tema.

Nærmere info kommer senere.

Medlemskontingent 2016

Det har kommet en del tilbakemeldinger om at faktura for medlemskontigent for 2016 ikke er kommet frem på e-post, men at purringene er kommet frem.

Vi beklager at det har blitt rot med utsending av fakturaene!

De av våre medlemmer som har fått purring men ikke mottatt den opprinnelige fakturaen bes om å sende e-post til styreleder Tom Oddby på tomodd@drmk.no. Det er også sendt ut e-post til alle medlemmene om dette for en stund tilbake.

LLP i møte med politisk ledelse i Kulturdepartementet

28.10 møtte LLP statssekretær Bård Folke Fredriksen for å snakke om utfordringene i arkivsektoren. Samtalen dreide seg først og fremst om at det trengs et ”arkivløft” i arkivsektoren, der finansiering av privatarkivarbeidet, prosjekt- og utviklingsmidler samt Arkivverkets rolle som ”motor” for sektoren må være sentrale temaer. Det er også behov for en ny utredning eller stortingsmelding, med konkrete forslag til tiltak.

Kulturministeren har for få dager siden sendt et brev til Stortingets familie- og kulturkomite, som svar på dok8-forslaget fra stortingsrepresentantene Sonja Mandt, Hege Haukeland Liadal, Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen. Les brevet her. I møtet med statssekretæren ble brevet kommentert: LLP mener at kulturministerens vektlegging av privatarkivstrategien, og en tydeligere arbeidsdeling og bedre samordning i sektoren, peker frem mot at Arkivverket må få overført alt ansvar for privatarkivarbeid, og dermed at todelingen mellom Kulturrådet og Arkivverket bør opphøre. Dette mener LLP er et klokt grep. Det er også positivt at kulturministeren viser til at departementet vil ta opp med fagetatene (Arkivverket og Kulturrådet) spørsmålet om en særskilt støtteordning for privatarkiver. LLP påpekte at Arkivverket selv har vært tydelige på i sin budsjettsøknad for 2017 at det er behov for en klar opptrapping av midler til sektoren, inkludert privatarkivarbeidet. LLP har derfor klare forventninger om at departementet, i sin styringsdialog med Arkivverket, ser positivt på Arkivverkets opptrappingsplan.

I tillegg til ”arkivløftet” presiserte også LLP at store deler av det norske arkivlandskapet består av lokale og regionale institusjoner som ikke er en del av Arkivverket, og som forvalter både offentlige og private arkiver. Utvikling av arkivfeltet betyr at også disse institusjonene må få oppmerksomhet og styrkes, og at fokuset må rettes like mye på disse som på Arkivverket.

LLP følger opp ”arkivløftet” videre inn mot partiene på Stortinget og inn mot regjeringen og departementet.

Kjetil Landrog blir ny generalsekretær i Landslaget for lokal- og privatarkiv

Kjetil Landrog (36) fra Sandefjord er ansatt som generalsekretær i Landslaget for lokal- og privatarkiv, og tiltrer stillingen 15. januar 2017.

Kjetil LandrogLandslaget for lokal- og privatarkiv – LLP – er en landsdekkende medlemsorganisasjon for institusjoner og enkeltpersoner som arbeider med bevaring og formidling av kommunale arkiv og privatarkiv. Medlemmene er bl.a. arkivinstitusjoner, museum, kommuner og bibliotek. LLP er tilknyttet paraplyorganisasjonen Kulturvernforbundet, og er involvert i en rekke utviklingsprosjekter i arkiv- og kulturvernsektoren.

Kjetil Landrog jobber i dag som kommunikasjonsrådgiver i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), og har bred politisk erfaring gjennom flere perioder i Sandefjord bystyre og i Vestfold fylkesting, samt fra en mengde andre politiske verv. Han har blant annet vært leder i AUF i Vestfold, leder av kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune samt leder for distriktsprogramrådet NRK Østafjells. Kjetil har også solid utdanning innenfor sitt fagfelt, med en bachelor i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en bachelor i PR- og kommunikasjonsledelse fra BI. I tillegg er han i ferd med å avslutte en executive master i kommunikasjon, strategi og ledelse ved BI.

LLP vedtok på sitt landsmøte i april 2016 at organisasjonen må styrkes for å synliggjøre og effektivisere det arbeidet som skal gjøres i arkivsektoren i årene fremover. Dette inkluderer å jobbe for å utvikle rammevilkårene for sektoren, å synliggjøre sektoren og arkivenes plass i samfunnet samt å drive påvirkning i forhold til forvaltning og politiske prosesser. Ansettelsen av Kjetil som generalsekretær er viktig for å styrke dette arbeidet.

LLP er meget godt fornøyd med å få Kjetil med på laget, og er sikker på at hans bakgrunn fra politikk og kommunikasjon vil være viktig for både LLP og arkivsektoren i årene fremover. Kjetil vil ha fast kontorplass på Oslo byarkiv i Maridalsveien 3.

Fra 1.1.2017 skifter LLP navn til Arkivforbundet.

 

Kontaktpersoner: styreleder Tom Oddby, mobil 9204 5612, Kjetil Landrog, mobil 996 94 577.

 

LLP på budsjetthøring i Familie- og kulturkommiteen

Styreleder Tom Oddby og nestleder Ole Martin Rønning har i dag deltatt i familie- og kulturkomiteens åpne budsjetthøring i forbindelse med statsbudsjettet. Hovedbudskapet var at det trengs et ‘arkivløft’ i Norge, samt en ny arkivutredning.

Konkret sa LLP tre ting i høringen:

1) rapportering på prosjekt- og utviklingstiltak for arkiv og museum må ikke gjøres samlet, men separat – slik at det fremgår klart hva som brukes på arkivformål.

2) prosjekt- og utviklingsmidlene for ABM-sektoren må likestilles, og at det blir bevilget tilstrekkelig med ressurser for at sektoren kan få en god utvikling og fremdrift. For 2016 gikk det 6 mill til arkiv, 26 til museum og 51 til bibliotek.

3) Arkivverket må få tilført nødvendige ressurser som gjør at hele arkivsektoren får en god nivåheving.

 

Hele høringsuttalelsen kan du lese her.

Digitalt skapte privatarkiver

Risikoen for at digitalt skapt privatarkivmateriale forsvinner over tid er svært stor på grunn av lagringsmedienes flyktige og forgjengelige karakter. Her er LLPs program for å sikre denne sentrale delen av norsk samfunnsdokumentasjon:

1) Digitalt skapte privatarkiver er identifisert som den typen arkivmateriale det er vanskeligst å innhøste, langtidslagre og formidle. LLP forventer at Kulturdepartementet støtter utviklingen av tiltak som kan bidra til å øke andelen av bevarte digitalt skapte privatarkiver, både i og utenfor Arkivverket.

2) Det foregår mye viktig utviklingsarbeid også utenfor Arkivverket som tar sikte på å håndtere digitalt skapte privatarkiver. LLP arbeider for en økning i frie søkbare midler som kan bidra til å finansiere ytterligere utviklingsarbeid.

3) LLP arbeider for å koordinere utviklingsarbeidet i kommunal og privat sektor knyttet til digitalt skapte privatarkiver og Arkivverkets interne utviklingsarbeid. Det må i fellesskap utvikles hensiktsmessige løsninger som kan bidra til økt bevaring lokalt av digitale privatarkiver.

4) LLP ønsker høstings-, bevarings- og tilgjengeliggjøringsprogrammer med åpen kildekode slik at det er enklere å lage nødvendige tilpasninger. I tillegg bør programmene bygge på internasjonale standarder og ha en viss brukerbase slik at data kan sendes til tilgjengeliggjøringsløsninger på tvers av landegrenser (Europeana og lignende).

5) LLP mener at de fylkeskoordinerende institusjonenes metodiske grunnlag for identifisering av bevaringsverdige privatarkiv må videreutvikles. Arbeidet er allerede godt i gang gjennom utarbeidelsen av fylkesvise bevaringsplaner, men videre utvikling, spesielt når det gjelder digitale arkiv, må til. Aktører som i praksis skal velge ut bestemte digitalt skapte privatarkiv til bevaring må ha godt begrunnede valg å vise til overfor bevilgningsmyndigheter, brukere og samfunnet for øvrig.

Punktene er hentet fra LLPs dokument om behandling av digitalt skapte privatarkiver. Les hele dokumentet her:

Digitalt skapte privatarkiv

 

Ny arkivfaglig bok blir lansert 5. april

12513907_10154280905073812_6091979616007615644_oLLP har bidratt til at en ny arkivfaglig bok nå ser dagens lys. Lanseringen av #arkividag – relevans, medvirkning, dialog skjer på LLPs stand under Det norske arkivmøtet den 5. april kl 15:30.

Boken #arkividag – relevans, medvirkning, dialog er en nordisk antologi som primært handler om formidling av arkiv, et av de nyeste arbeidsområder for arkivet.

Arkivenes rolle i samfunnet er i stadig endring og med det stigende forventninger til arkivene – om relevans og til deres innsats i forhold til demokrati, læring, inkludering og brukermedvirkning. Fokus beveger seg generelt fra samlingene til brukerne. Videre har digitaliseringen en sterk effekt, som rekker langt ut over teknologien og påvirker både arkivets rolle, arkivarens rolle og bruken av samlinger og dermed relasjonen til brukerne. Fra å være passiv tilbyder av tjenester, forventes arkivene i stigende grad å innta en aktiv, utadrettet rolle i alle deler av arkivalienes livssyklus.

Antologien bygger på foredragene under den nordiske arkivkonferansen #arkividag  i Oslo, der LLP var medarrangør. Fra norsk side er Ellen Røsjø og Marit Hosar medredaktører. Flere norske arkivarer har bidratt med artikler.

Antologien blir gitt ut av ABM-media, og kan bestilles på denne siden.

Les mer

Utdeling av stipend for 2016

Disse fire er tildelt stipend for 2016:

1) Kuben, Aust-Agder museum og  arkiv. 10.000 kroner til arkivformidlingskonseptet ”Avtrykk”.

2) Historisk selskap og arkiv. 5.000 kroner til studietur.

3) IKA Møre og Romsdal IKS.  5.000 kroner til fagdag om privatarkiv.

4) Veteranlaget Wichman Wärtsilä. 10.000 kroner til rekrutteringsseminar vedrørende Wichmanarkivet.

LLP gratulerer!