Foreslå foredrag til Det 7. norske arkivmøte!

Det 7. norske arkivmøtet finner sted på Quality Hotel Expo på Fornebu 5.-6. april 2016. Arrangementskomiteen er i ferd med å utarbeide det faglige programmet, men trenger din hjelp.

De norske arkivmøtene blir arrangert hvert tredje år. Målgruppen er alle arkivansatte og arkivinteresserte i Norge. Arrangementet er et samarbeid mellom Riksarkivaren, Norsk Arkivråd og Landslaget for lokal- og privatarkiv. Vi inviterer nå til å sende inn forslag om foredragsholdere og temaer .

Det er planlagt seks temaer:

Tilgang til data

Forventning og krav til informasjonstilgjengelighet er en helt annen i dag enn for få år siden. Samhandling og døgnåpen forvaltning har gjort det enklere å få tilgang til data, både for det offentlige og for den enkelte innbygger, for presse og forskere. Data er tilgjengelig og er uavhengig av geografisk plassering og digital brukerflate. Denne utviklingen krever økt fokus på at informasjon ikke kommer på avveie, går tapt eller tilfaller uvedkommende.

Stikkord: balanse mellom tilgjengelighet og sikkerhet, tilgangsstyring og sikker lagring, innsyn og åpenhet, tilgjengelige data, fysisk sikring og informasjonssikkerhet.

Nye medier og teknologi

Vår digitale hverdag omfatter enorme mengder informasjon, og omfanget øker stadig. Vi er både produsenter og konsumenter, gjennom blant annet dokumentproduksjon, e-post, sosiale medier og gjennom dialog mellom innbyggerne, næringsliv og offentlig forvaltning. Forvaltning av informasjon er på mange områder helt eller delvis i ferd med å overlates til tredjeparter gjennom skylagring og skytjenester. Dermed oppstår nye utfordringer som både samfunnet og den enkelte må forholde seg til.

Stikkord: Opphavsrett og autentisitetssikring over tid (digital signatur m.m.), tilgjengeliggjøringsproblematikk og gjeldende lovverk, utfordringer knyttet til skytjenester, dokumentfangst fra og bevaring av nettsider og nye medier, utviklings-/oppfølgingsansvar.

Strategi

Arkiv-Norge står overfor mange viktige veivalg de neste årene. Hvordan kan vi jobbe strategisk for å nå målene våre? Kan vi snakke om en arkivpolitikk? Hvor langsiktig og framtidsrettet er den i så fall, og hvem skal realisere den?

Stikkord: hva er arkivfeltet og arkivsektorens største utfordringer i dag, strategisk viktige veivalg, hvilke konsekvenser får pågående strategiprosjekter for sektoren (eksempelvis SKATE og Arkivverket 2020), bør kommuner og fylkeskommuner utvikle arkivstrategier?

Utviklingsarbeid

Det er lenge siden ordet «arkiv» bare betydde passivt depot. Arkivutviklingen i dag må være i forkant av publikums forventninger. Samtidig er offentlig forvaltning gjenstand for stadig omorganiseringsprosesser og forvaltningsreformer.   Hvordan ruster vi oss for framtiden?

Stikkord: arkivpolitikk og faglig utvikling, forvaltningsreformer og omorganiseringer, eArkiv, totalarkiv, utvikling av tjenester og funksjoner i de enkelte virksomhetene, rammeverk og virkemidler for arkivutvikling.

Juridiske rammeverk

Er dagens lovverk godt nok for dagens og fremtidens arkivutfordringer? Arkivloven med forskrift trådte i kraft i 1998, og mye har endret seg siden lovteksten ble skrevet: Noen interkommunale samarbeidsordninger har ikke arkivplikt, privatarkiv er ikke nevnt i arkivforskriften samtidig som stadig flere offentlige tjenester utføres av private aktører.  Det er startet et arbeid med tanke på revisjon av arkivforskriften. Vil dette være tilstrekkelig til å dekke arkivsektorens behov for et godt og fremtidsrettet juridisk rammeverk?

Stikkord: Norsk rammeverk kontra internasjonale direktiver og internasjonale standarder. Relevante internasjonale standarder for arkiv (arkivdanning/record management/dokumentasjonskrav) som grunnlag for utvikling og oppdatering av nasjonal lovgivning og nasjonale standarder (Noark og annet).

Hvorfor er vi til?

Hvordan kan vi settes fokus på arkivenes plass i samfunnet? Hvilken forestilling har innbyggerne om arkiv i dag, og hvilket syn har arkivsektoren på seg selv? Hvorfor gjemmes norske arkivinstitusjoner bort i det fysiske landskapet i stedet for å framheves som viktige kunnskaps- og kulturinstitusjoner?

Stikkord:synlighet og samfunnsoppdrag, brukerperspektivet og brukermedvirkning, institusjonsarkitektur, omdømme, faglig identitet og selvforståelse.

Vi ønsker innlegg fra privat, kommunal og statlig sektor.

Det er anledning til å foreslå seg selv eller andre som foredragsholdere. Standard lengde på foredragene vil være 45 minutter, men med mulighet for både kortere og lengre innslag. Forslaget bør beskrives kort (inntil 300 ord). Vi ønsker både faglige/teoretiske innlegg og mer erfaringsbaserte.

Se også 7. norske arkivmøtets blogg.

Alle forslag sendes på e-post til arrangementskomiteen via e-posten: lars.sandberg@arkivverket.no

Frist for innsending: 20. oktober 2015.

SAMDOK-konferansen/Privatarkivkonferansen 2015

Den årlege SAMDOK-konferansen har blitt ein viktig arena for det norske arkivfeltet. Her møtes deltakarar på tvers av forvaltningsgrenser og sektorar kring tema knytt til utvikling av arkivfeltet.

Konferansen kombinerar utviklingstrendar med praktisk erfaring, og innleiarane kjem frå hele arkivfeltet, både det norske og det nordiske.

Årets konferanse er den tredje i rekka og går av stabelen 11.-12. november på Scandic Oslo Airport, Gardermoen.

Tema er: Arkiv i endring; forvaltning, organisasjon og teknologi.

Som tidlegare blir Privatarkivkonferansen 2015 arrangert som parallellsesjon i SAMDOK-konferansen.

Bak konferansen står SAMDOK-prosjektet  – eit partnerskap med deltakarar frå alle dei sentrale aktørane på feltet. Riksarkivet eig og finansierar prosjektet.

Her finn du påmeldingsskjema og forelaupig program

Frist for “early bird”-konferanseavgift: 21. september

Til arrangementet på Facebook

 

Telemarksarkivet er lansert!

11988623_1164322943595051_281218854878401963_nTelemarksarkivet vart lansert tysdag 1. september, på Høyskolen i Telemark, avd. Bø.

Telemarksarkivet er privatarkivsatsinga til dei tre konsoliderte musea Norsk Industriarbeidermuseum, Vest-Telemark Museum og Telemark Museum. Satsinga vert finansiert av musea sjølve og av Telemark Fylkeskommune. Telemarksarkivet skal samle inn, og ta vare på materiale frå privat sektor.

Kjetil Djuve er koordinator for arkivet. Me har fått løyve til å publisere innlegget han haldt under lanseringa 1. september. Dette kan du lese her:
Kjetil Djuve – Telemarksarkivet og Telemarks privatarkiver: En ressurs for framtida

Sjå og Telemarksarkivet sin blogg:
Telemarksarkivet: Bevaring og bruk av privatarkiver i Telemark

KUD har svart på spørsmål frå LLP om utviklingsoppgåvene

Akergata59v1I etterkant av LLP sitt møte med Kulturdepartementet 12. august, vedkomande utviklingsoppgåvene for arkivsektoren, sendte LLP eit oppfølgjingsbrev til departementet der det vart bede om tilbakemelding på fleire spørsmål knytta til departementet sin argumentasjon under møtet.

Mellom anna kom det fram at det var sterk usemje mellom KUD og LLP vedkomande LLP sitt framlegg om at arkivsektoren har gått gjennom ei nedprioritering frå styresmaktene si side dei siste åra. Departementet hevda at arkivsektoren tvert om har blitt styrka i denne perioden. LLP har no bede om at departementet legg fram dei konkrete summane knytt til dette.

LLP arbeider no med ei kort tilbakemelding til departementet.

Les departementet sitt svarbrev og tidlegare saker knytt til dette:

KUD – svar på spørsmål frå Landslaget for lokal- og privatarkiv

Tidlegare nyhende knytt til denne saka:
Brev til Kulturdepartementet august 2016
– 17. august: Referat frå møte mellom Kulturdepartementet og LLP
– 28. juni: Kulturdepartementet møter LLP 12. august
– 15. juni: Fem millionar mindre i arkivutviklingsmidlar – LLP krev heilomvending frå Kulturdepartementet