Gjennomgang av Norsk Kulturråd – Kulturdepartementet ber om skriftlege innspel

japanese typewriter the commonsRegjeringa ønskjer å reformere kulturpolitikken med mål om auka maktspreiing, høgre kvalitet og breiare finansiering av kulturlivet. I samband med dette har Kulturdepartementet sett ned ei utgreiingsgruppe som skal gjennomgå Norsk Kulturråd si arbeidsform og organisering. I tillegg er det sett ned ei referansegruppe som skal kome med innspel til utgreiingsgruppa sitt arbeid. LLP sin leiar, Karin Gjelsten, er utnemnd til medlem av referansegruppa.

Utgreiingsgruppa skal beskrive Norsk Kulturråd sin organisasjon og oppgåver i dag, vurdere om Norsk Kulturråd si oppgåvesamansetning er føremålstenleg og legge fram forslag om eventuell alternativ oppgåvesamansetning/andre organisatoriske modellar.

Det er høve til å sende inn skriftlege innspel til utgreiingsgruppa.. Frist for innsending av desse er 15. mars og kan sendast til e-post: postmottak@kud.dep.no. E-posten må merkjast «Innspill-Norsk Kulturråd».

 

Les meir:

Kulturdepartementet – Gjennomgang av Norsk Kulturråd

Mandat – Referansegruppe gjennomgang av Norsk Kulturråd

Medlemer – utgreiingsgruppe og referansegruppe

Kulturdepartementet, pressemelding 16. desember 2013

Nordisk arkivformidlingskonferanse 2014 – program og påmelding

Foto.Severin Worm-Pedersen Kjelde Flickr Commons

På konferansen #arkividag – relevans, medvirkning, dialog ønsker vi å se på status for arkivformidlingsfeltet i Norden. Hva har vi oppnådd og hvor går veien videre? Hva er forventet av oss som samfunnsinstitusjoner og hvilken samfunnsrolle bør arkivinstitusjonene ha?

17.-18. mars 2014 arrangerer Kulturrådet, Landslaget for lokal- og privatarkiv og Riksarkivaren, i samarbeid med en nordisk fagkomité, en nordisk arkivformidlingskonferanse i Oslo. Konferansen vil særlig knytte an til digitale tjenester og digital formidling, og til arkivet som ressurs for samfunnet. En del av innleggene på konferansen vil kunne inngå i en planlagt antologi om arkivformidling.

Til konferansen kommer blant annet Kate Theimer, som står bak den profilerte arkivbloggen ArchivesNext, og innledere som Charlotte Jensen fra Rigsarkivet i København og Eva Sjögren Zipsane fra Landsarkivet i Östersund.

PROGRAM

PRAKTISK INFORMASJON

Tid: 17. – 18. mars 2014

Sted: Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo.

Deltakeravgift: 1.500 NOK. Tillegg for middag på konferansehotellet: 450 NOK.

Overnatting: Du må selv ordne overnatting.

Meld deg på her

KONTAKTPERSON – Kulturrådet

Seksjonsleder Ranveig Gausdal tlf +47 93 45 64 86

 

Arkivdokumentene forteller – lansering av samisk og kvensk rapport

Arkivdokumentene forteller kvenskPå Porsanger bibliotek blir det 27. januar kl 13.00 lansering av den samiske og den kvenske omsettinga av Kaisa Maliniemis bok «Arkivdokumentene forteller» To kommuner – to typer minoritetspolitikk».

Boka syner trespråklegheit i det offentlege i Kistrand (Porsanger kommune) for over hundre år sidan. Dei samiske og kvenske dokumenta som vart funne i samband med bokprosjektet, har blitt teke inn i lista over Noreg si dokumentarv som er verna av UNESCO.

Terje Aronsen står bak den kvenske og Nancy Porsanger Anti den samiske omsettinga. Terje Aronsens kvenskspråklege omsetting er eit pionerarbeid. 

På lanseringa vert det halde foredrag og servert forfriskningar.

 

Les meir:

LLP sitt prosjekt om minoritetar i offentlege arkiv

Nye lysingar gjennom EØS-midlane undervegs

EØS-midlane er Noreg, Island og Liechtenstein sitt bidrag til å redusere sosiale og økonomiske skilnader i Europa. Noreg er hovudbidragsytar. 15 EU-land mottek EØS-midlar. Midlane skal og bidra til å styrke bilaterale relasjonar i Europa.

Kultursamarbeid er eitt av fleire satsingsområde i det internasjonale samarbeidet. Føremålet med EØS-midlane er å fremje kulturell dialog og europeisk identitet. Kulturrådet samarbeider med Latvia, Litauen, Polen, Portugal, Romania, og Tsjekkia om kulturutvekslingsprogram. Norske kulturaktørar kan og vere med på bilaterale prosjekt med mottakarlanda Bulgaria, Slovakia, Spania og Ungarn.

For museum og arkiv finst det i tillegg moglegheiter i ei rekkje land gjennom prosjekt som skal bevare og revitalisere kultur- og naturarv.

Les det siste nyheitsbrevet frå Kulturrådet med informasjon om lysingar:

 

Internasjonalt kultursamarbeid gjennom EØS-midlene

Innhold

1.      Andre og siste tildeling i kulturutvekslingsprogrammet med Polen

2.      Utlysning i kulturutvekslingsprogrammet med Portugal underveis!

3.      Utlysning i kulturutvekslingsprogrammene med Romania og Tsjekkia!

4.      Meld dere på partnerseminar i Praha 6.2.2014. Søknadsfrist 15. januar

5.      Informasjon om utlysningene i Portugal, Romania, Tsjekkia og Kreativt Europa
fredag 10.01.2014

6.      Kontaktdetaljer

 

1.      Andre og siste tildeling i kulturutvekslingsprogrammet med Polen – 24 prosjekter, 32 norske prosjektpartnere

Andre og siste tildeling i kulturutvekslingsprogrammet med Polen ble annonsert 23. desember 2013. 24 prosjekter har fått støtte, alle med norske og/eller islandske/liechtensteinske partnere. Til sammen er 32 norske aktører med i prosjektsamarbeid. Prosjektene som har blitt tildelt midler omfatter musikk og scenekunst, visuell kunst, kulturarv og samarbeid mellom høgskoler på kunst- og kulturfeltet. I vurderingen er det blant annet lagt vekt på kunstnerisk kvalitet, kvaliteten på samarbeidet og mangfold. Skeive filmer, Den norske opera, Carte Blanche, Norsk litteraturfestival og Kunsthall Grenland er blant aktørene som har fått støtte. Se pressemelding og oversikt over norske partnere på Kulturrådets hjemmesider: http://kulturradet.no/artikkel-internasjonalt/-/asset_publisher/zc8E/content/pm-pengedryss-over-norsk-polsk-kultursamarbeid

2.      Utlysning i kulturutvekslingsprogrammet med Portugal underveis!

Tirsdag 5. november blir det portugisiske kulturutvekslingsprogrammet lansert i Lisboa. Utlysningen åpnet 11. desember 2013 med søknadsfrist 31. mars 2014. Det portugisiske kulturutveklingsprogrammet er inspirert av det norske arbeidet med Den kulturelle skolesekken og har en målsetning om å fremme kunst- og kulturopplevelser i grunnskolen. Se artikkel om utlysningen i Portugal på Kulturrådets hjemmesider: http://kulturradet.no/artikkel-internasjonalt/-/asset_publisher/zc8E/content/aktuelt-e%C3%B8s-apent-for-samarbeid-med-portugal

3.      Utlysninger i kulturutvekslingsprogrammene med Romania og Tsjekkia!

Det rumenske kulturutvekslingsprogrammet har nå åpnet utlysning av samarbeidsmidler! Programmet er på 6,8 mill. euro og midlene lyses ut i én utlysning. Programmet åpner for både store og små prosjekter (50 000 – 200 000 euro) – innenmusikk, scenekunst, kulturarv, visuell kunst og film. Det er også åpent for mindre samarbeidsprosjekter (5000-15 000 euro). Kulturrådet legger ut sak om utlysningen i løpet av dagen. Det tsjekkiske kulturutvekslingsprogrammet lyser ut samarbeidsmidler 9. januar 2014, og har åpent for prosjektsamarbeid på mellom 10 000 – 160 000 euro innen musikk, scenekunst, visuell kunst og fotokunst. Tsjekkia har også et eget kulturarvsprogram som lyser ut rundt 15 mill. euro i januar 2014.

4.      Meld dere på partnerseminar i Praha 6.2.2014. Søknadsfrist 15. januar

Norske aktører som er interesserte i samarbeid kan allerede nå søke om å bli med på partnerseminar i Praha, 6. februar. Påmelding gjøres via eget søknadsskjema som sendes til Astrid Bjerke i Internasjonal seksjon i Kulturrådet (astrid.bjerke@kulturrad.no) så fort som mulig og innen 15.januar 2014. I skjemaet blir man blant annet bedt om å fylle ut informasjon om egen organisasjon, prosjektideer, og hvilken type organisasjon du ønsker å møte på seminaret. Les mer om partnerseminaret 5. februar på Kulturrådets hjemmesider: http://kulturradet.no/artikkel-internasjonalt/-/asset_publisher/zc8E/content/aktuelt-sniktitt-pa-tsjekkisk-kultursamarbeid

5.      Informasjon om utlysningene i Portugal, Romania, Tsjekkia og Kreativt Europa fredag 10.01.2014

Har du konkrete planer for kultursamarbeid i Europa? Kulturrådet gir deg veiledning om mulighetene på informasjonsmøte fredag 10. januar kl. 10.00 – 13.00. På møtet får du praktisk innføring i aktuelle åpne utlysninger for det portugisiske, rumenske og tsjekkiske kulturutvekslingsprogrammet (EØS-midlene). Kreativt Europa har også åpne utlysninger for internasjonale samarbeidsprosjekter og europeiske nettverk. Etter en generell orientering, gir vi individuell veiledning for alle som har konkrete prosjektideer. Påmelding via skjema til hakon.halgrimsen@kulturrad.no. For informasjon om påmeldingskjema og program, se http://kulturradet.no/artikkel-internasjonalt/-/asset_publisher/zc8E/content/kalender-prosjektsamarbeid-i-hele-europa

6.      Kontaktdetaljer

Ta gjerne kontakt med oss! Vi minner også om våre andre informasjonskanaler: EØS-midlene på Kulturrådets hjemmesideog Facebook-siden EEA Grants Culture. Vi har også en egen innboks for EØS-relaterte henvendelser:kulturutveksling@kulturrad.no.

Ellers er vi tilgjengelig per telefon og/eller e-post:

Håkon Halgrimsen                                Astrid Bjerke (landansvarlig for Romania og Tsjekkia)

21 04 59 64 / 917 55 476                      21045981/ 920 93 518

hakon.halgrimsen@kulturrad.no          astrid.bjerke@kulturrad.no