Kulturrådet aukar driftsløyvingane til LLP med kr. 300 000!

495

LLP har med glede motteke nyheiten om at Kulturrådet aukar driftsløvingane til LLP i 2015 med kr. 300 000! Ei auke frå kr. 519 000 i 2014, til kr. 820 000 i 2015.

Rådet i Kulturrådet vedtok 17. desember tilskotsfordeling for kap. 320 post 74. Vedtaket er gjort med atterhald om Kulturdepartementet sitt tildelingsbrev til Kulturrådet.

Heile lista over tilskot kan du lese på Kulturrådet sine nettsider:
Tildelinger, driftstilskudd Post 74

 

Arkiv- og museumstilskot over til tippemidlane i Kulturfondet

Kulturrådet melder på sine nettsider at utlysing av utviklingsmidlar for arkiv og museum (post 77), med frist 15. oktober 2014, blir trekt tilbake. Innkomne søknader vil ikkje bli handsama. Unntaket er tilskotsordninga for sikringstiltak i museum.

Bakgrunnen er regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2015 (Prop. 1 S 2014-2015). Det vart der føreslått at tilskot til arkiv- og museumsføremål vert flytta over til Kulturfondet med finanisering frå spelemidlar frå Norsk Tipping, med ei ramme på 30, 2 millionar kroner. Spelemidlane blir forvalta av Kongen, og er ikkje ein del av statsbudsjettet.

Prosjekt- og utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet blir vidareført i 2015 over spelemidlane på samme nivå som i 2014. Midlane vil i starten av 2015 bli lyst ut som søkbare program.

Regjeringspartia Høgre og Framstegspartiet inngjekk 21. november ei budsjettavtale med partia Venstre og Kristeleg Folkeparti. Statsbudsjettet sine kapittel fordelt til Familie- og kulturkomiteen vart handsama 3. desember og vart vedtekne av stortinget 10. desember.

Lenkjer:

Utlysning av utviklingsmidler for museum og arkiv trekkes tilbake (Kulturrådet)

Kulturrådet – Statsbudsjettet 2015

Enighet om statsbudsjettet 2015 (Regjeringen)

Statsbudsjettet 2015 – kapitler fordelt til Familie- og kulturkomiteen (Stortinget)

International Council on Archives (ICA) – «Call for papers»

Reykjavik from highInternational Council on Archives (ICA) arrangerar sin neste årlege konferanse i Reykjavik, Island, 27.- 29. september 2015. Tittel for konferansen er «Archives: Evidence, Security and Civil Rights: Ensuring trustworthy information»

Arrangørane har sendt ut ein «Call for papers» der dei søkjer foredragshaldarar til konferansen. Interesserte vert oppmoda til å sende inn eit samandrag av manus på inntil 400 ord. Frist for innsending er 28. februar 2015. Komitéen vil gje tilbakemelding innan 31. mars.

For meir informasjon les:

ICA – Call for papers – Reykjavik 2015

ICA 2015 – Reykjavik 

 

(Foto: «Reykjavik from High» Fotograf: Donncha O. Caoimh. Kjelde: Flickr Commons. Lisens)

 

 

LLP-innlegg på SAMDOK-konferansen og om privatarkiv i musea

Tom OddbyLLP har i haust vore representert med innlegg på SAMDOK-konferansen, der fungerande leiar Tom Oddby har halde innlegg om felles utfordringar og løysingar for arkivsektoren. Innlegget inngjekk i ein plenumsdebatt mellom Kulturrådet, Riksarkivet, KS, KDRS, Norsk Arkivråd og LLP.

6.-7. november arrangerte Kulturrådet, Norges museumsforbund og LLP seminaret «Ut av mørket og fram til brukarane», om bevaring og formidling av arkiv i musea. Tom Oddby haldt innlegg på vegne av LLP, som i tillegg til Kulturrådet, Norges museumsforbund, og Riksarkivet var bedne om å presentere eit overordna perspektiv som nasjonal aktør.

Du kan no lese innlegga her:
Tom Oddby – SAMDOK – 16.oktober 2014
Tom Oddby – Privatarkiv i musea – 6. november 2014

 

HIFO: Sesjon- og manuslokking til Norske historiedager i Stavanger

Bilder.Bergenbyarkiv 226HIFO Rogaland oppmodar arkivmiljøet til å kome med forslag til sesjonar og foredrag til Norske historiedagar i Stavanger 19.-21.juni 2015:

Sesjon- og manuslokking til Norske historiedager i Stavanger 19.- 21. juni 2015

Frist 1. desember 2014 

Neste år skal Norske historiedager arrangeres i Stavanger. Vi inviterer til å komme med forslag til sesjoner og foredrag. Forslag kan fremmes individuelt eller på vegne av miljøer og grupper. Den faglige arbeidsgruppen for Historiedagene ønsker forslag som kan knyttes til konferansens hovedtema: Ressurser – energi, makt og mennesker, men også forslag med andre tema.

Norske historiedager skal vise bredden og mangfoldet i historiefaget.

«Ressurser – energi, makt og mennesker» handler om endringer og kontinuitet i bruk av ulike ressurser på forskjellige steder og samfunnsområder fra middelalder frem til vår egen tid.

«Energi» kan knyttes til det mange forbinder med naturressurser. Her er fangst, dyrking, produksjon og konsumpsjon av mat sentralt. Men også bruk av fossile energikilder som olje, gass og ulike typer kull og torv samt fornybare kilder som vann-, vind- og solkraft. Tematikk som handler om kamp om naturressurser er spesielt interessant her.

«Makt» kan rettes mot utvikling og endring i demokratiske institusjoner i samfunnet, eksempelvis politisk styresett, velferd og rettspraksis, men også sosial, økonomisk og kulturell makt. Makt kan også knyttes til fagområdet historiebruk, som setter historieforskning og -formidling i et kritisk perspektiv.

«Mennesker» kan handle om hvordan migrasjon har bidratt til kulturmøter og strukturendringer i ulike samfunn, og om enkelte og gruppers nyvinninger og kunnskapsheving gjennom entreprenørskap. Vi oppfordrer til migrasjonshistoriske og entreprenørhistoriske forslag.

Forslag kan sendes til Lene Bøe: lene.boe@uis.no

Den faglige arbeidsgruppen for Norske historiedager 2015 består av: Gunnar Nerheim (leder), Marie Smith-Solbakken, Beate Aasen Bøe, Anne Jorunn Frøyen, Svein Ivar Langhelle, Harald Hamre, Torkel Thime og Lene Bøe (sekretær)

LLP har levert budsjettinnspel til Familie- og kulturkomiteen

Tom og Cecilie 2Fungerande leiar for LLP, Tom Oddby, og nestleiar Cecilie Lintoft har i kveld lagt fram sitt innlegg til Stortinget sin Familie- og kulturkomite, vedkomande regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for 2015.

På grunn av ei kommunikasjonssvikt mellom vaktene i stortingsbygget fekk Oddby og Lintoft kome seg fram til høyringssalen i siste minutt, men fekk bruke dei 6 tilmålte minutta til å legge fram LLP sitt innspel.

Situasjonen kring støtteordninga for privatarkiv var eitt av temaene Oddby og Lintoft tok opp i innlegget. Etter at støtteordninga i 2013 berre var reservert musea, til sterke protestar frå LLP, fekk arkivinstitusjonane igjen mulegheit til å søke midlar frå støtteordninga i 2014. Det har nyleg oppstått usikkerheit om innretninga kring støttordninga att, då det har kome signal som kan tyde på at denne i 2015 igjen skal vere reservert berre musea.

Dei fekk og levert eit skriftleg innlegg til komiteen sine representantar.

Innlegget kan du lese her:
LLP sitt innlegg – Statsbudsjettet 2015

Innlegget på Stortinget sitt videoarkiv (LLP sitt innlegg startar 13 minutt inn i sendinga):
Budsjetthøyringar – Familie- og kulturkomiteen – 6.11.2014

Les og:
LLP i komitehøyringar på Stortinget

 

LLP i komitehøyringar på Stortinget

stortingsbygningen. Stortingsarkivet - foto. Teigens fotoatelier asLLP møter Stortinget sin familie- og Kulturkomite torsdag 6. november, for å kommentere regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for 2015, som vart lagt fram 8. oktober. LLP har fått felles høyringsrunde med Norsk Arkivråd kl 18.20 – 18.40. Organisasjonane har 6 minutt kvar til å legge fram sine innlegg. LLP sitt innlegg startar kl. 18.30.

Komitehøyringane er opne for publikum og finn stad i Stortinget i Nedre Vollgt. 20. Du kan og følgje høyringsrunda og LLP sitt innspel direkte på Stortinget sitt nettfjernsyn. Vel høyringssal N-202.

Stortinget sitt nettfjernsyn

Fungerande styreleiar Tom Oddby og nestleiar Cecilie Lintoft møter for LLP.

Stortinget sin familie- og kulturkomite består av leiar Svein Harberg (H), Geir Jørgen Bekkevold/Dag Sele (Krf), Rigmor Aasrud (A), Arild Grande (A), Hege Haukeland Liadal (A), Kårstein Eidem Løvaas (H), Sonja Mandt (A), Morten Stordalen (Frp), Ib Thomsen (Frp) og Mette Tønder (H).

Høyringsprogram

Statsbudsjettet 2015, kapittel fordelt til Familie- og kulturkomiteen

(Foto: Stortingsbygningen. Stortingsarkivet. – Teigens fotoatelier)

Kr. 10 000 i LLP-stipend til Skeivt arkiv

skeivtarkiv2

Etter å ha handsama innkomne stipendsøknader for 2014 har LLP sitt styre vedteke å løyve kr. 10 000 til Skeivt arkiv ved Avdeling for spesialsamlingar, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Stipendet skal nyttast som reisestøtte for prosjektleiar og to prosjektmedarbeidarar til konferansen «What is & how to do LGBT History», som vert halden i samband med LGBT History Festival i Manchester, Storbritannia 14.-15. februar 2015. Den har som føremål å «avdekke og forstå regionale, tidsmessige og ideologiske forskjeller i historiske forståelser av kjønn og seksualitet», med særleg fokus på mellom anna arkivretta forsking og avdekkjing av kjeldemateriale.

Skeivt arkiv sitt føremål med reisa er å utveksle kunnskap med tilsvarande fagmiljø i andre land, som allereie har arkivfagleg erfaring med kjeldemateriale knytta til skeiv historie, fremje sitt eige arbeid, og ta med seg internasjonal kompetanse på feltet tilbake til Noreg.

Skeivt arkiv vil levere rapport for reisa i form av eit innlegg på LLP sin landsmøtekonferanse 13.-14. april 2015.

Skeivt arkiv sine nettsider

Foto: Skeivt arkiv. Teamet bak Skeivt arkiv. —  Simon Mitternacht, Tone Hellesund, Heidi Dybwik-Rafto,Runar Jordåen og Hannah Gillow Kloster.

 

 

Arkivdagen 8. november

Flyer Arkivdagen 2014

På Arkivdagen inviterer arkivinstitusjonar deg inn i magasina, til å høyre foredrag eller besøke utstillingar som viser deg dokument og foto du aldri har sett før.

Arkivdagen er eit samarbeid mellom arkiv i hele Norden og omfattar alle type arkivinstitusjoner.

Tema for Arkivdagen har mellom anna vore Ver og klima (2010), Protest (2011), Møteplassar (2012) og Stemmer (2013). I 2014 er det ikkje noko felles tema, men for 2015 vil temaet vere Grenselaust. Norsk kulturråd er koordinator for arbeidet med Arkivdagen i Noreg, i samarbeid med Riksarkivet og Landslaget for lokal- og privatarkiv.

Oversikt over lokale arrangement

For arrangørar

«Call for papers» – LLP sin landsmøtekonferanse 2015

3612924691_958f8ec47a_mLLP arrangerer arkivfaglig landsmøtekonferanse i Bergen 13.-14. april 2015.

Overordnet tema er privatarkiv (dag 1) og kommunale arkiver (dag 2).

Konferansen tilbyr en felles arena for praktikere og forskere som er interessert i å utvikle og formidle kunnskap innen arkivfeltet.

Vi ønsker i den anledning å få innspill til aktuelle og ønskede tema eller konkrete foredrag. Ideer og utkast til innlegg/foredrag sendes LLP (postmottak@llp.no) innen 21. november.

LLP ønsker innledere og foredragsholdere velkommen.

 

(Foto: «Bergen». Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane/ Flickr Commons).