Stiftelsen Asta søkjer dagleg leiar

Asta-logoStiftelsen Asta er en privat næringsstiftelse som er opprettet av Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) og drives i samarbeid med Riksarkivaren.Stiftelsen har ansvaret for utvikling og distribusjon av informasjonssystemet Asta, som er en felles nasjonal standard for registrering, distribusjon og fremfinning av arkivinformasjon. Asta er et komplett system for håndtering av historiske arkiver, og brukes av statlige, kommunale og private virksomheter som tar vare på arkivmateriale. Systemet brukes per i dag av rundt 120 arkivskapere og arkivinstitusjoner.Stiftelsen tilbyr i tillegg konsulenttjenester innenfor arkivfaget. Hovedaktiviteten er ordning, registrering og klargjøring av avsluttede arkiver for avlevering til depot. Vi tilbyr også en rekke tjenester knyttet til arkivdanning, og kan blant annet bistå med å utarbeide eller revidere arkivplan, arkivnøkkel, bevarings- og kassasjonsregler og forbedre arkivrutiner.

Stiftelsen har høyt kvalifiserte medarbeidere med solid arkiv- og historiefaglig kompetanse og bred erfaring fra alle aspekter ved arkivarbeid. Vi har kontorer i riksarkivbygningen ved Sognsvann i Oslo og har ca. 30 ansatte.

Daglig leder

Ønsker du å bidra til at dokumentasjon, offentlig så vel som privat og som finnes i norske arkivinstitusjoner, skal være tilgjengelig for alle? Vil du være med på å heve kvaliteten på arkivarbeidet i Norge?

Arbeidsoppgaver

Du vil som daglig leder ha det overordnede økonomiske, administrative og faglige ansvaret for stiftelsens virksomhet. Du må også regne med tidvis å skulle delta i eller lede utviklingsprosjekter. Du rapporterer til stiftelsens styre som er oppnevnt av de to samarbeidspartnerne.

Du bør være en innovativ og målrettet person som bidrar til å utvikle arkivsystemet Asta videre. Du bør også ha evne til å utvikle den forretningsmessige siden ved stiftelsen og samtidig kunne samarbeide med arkivmiljøet i Norge.

Kvalifikasjoner

Til stillingen kreves høyere utdanning innen relevante fag. Kompetanse og erfaring innenfor områdene arkiv, ledelse og IT vil bli vektlagt. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Vi kan tilby gode lønns- og pensjonsbetingelser, fleksibel arbeidstid og et ungt og hyggelig miljø. Stillingen er ledig fra 1. februar 2014.

Skriftlige søknader sendes som e-post til asta@arkivverket.no

Søknadsfrist: mandag 16. desember 2013.

Stiftelsen Asta

Elevmapper skal ikkje til Riksarkivet

Bilder.Bergenbyarkiv-296Dei siste dagar har fleire aviser, mellom anna Verdens Gang, Bergens Tidende og Dagsavisen skrive om elevmapper. Media har her meldt om forskriftsendringar som seier at elevmapper for framtida skal bevarast hjå Riksarkivet, noko som har danna grunnlag for misforståingar.

Endringane i regelverket for bevaring og kassasjon for kommunar og fylkeskommunar som media har omtalt, gjeld i dag eit forslag til forskriftsendringar som no er under utarbeiding av Riksarkivaren etter at det har vore ute på høyring. Eitt av forslaga frå Riksarkivaren gjeld å bevare utvald elevdokumentasjon som har verdi i lang tid. Det ligg ikkje føre eit forslag om at Riksarkivet skal bevare elevmapper pr. elev.

Det er framleis kommunane og kommunale depot som skal ha ansvaret for elevmapper. Desse skal ikkje overførast til Riksarkivet.

Riksarkivaren har i denne samanheng sendt ut ei pressemelding.

 

 

‘Solberg-regjeringen bygger ned arkiv-Norge’ – Kronikk av Tom Oddby

Bilder.Bergenbyarkiv 338

(Innlegget er publisert i dagens Klassekampen, 14. nov 2013)

Tom Oddby, nestleder Landslaget for lokal- og privatarkiv

I mange år har Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) kjempet for å øke støtteordningene for arkivsektoren, og for å sette et særlig fokus på vilkårene for privatarkivarbeidet. Resultatene har så langt vært lite tilfredsstillende for sektoren med ansvar for nasjonens kollektive hukommelse. Den nye regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at arkivsektoren står overfor store kutt, noe som står i skarp kontrast til regjeringspartienes uttalelser i opposisjon.

Landslaget for lokal- og privatarkiv er en fagpolitisk og landsdekkende interesseorganisasjon som jobber for å fremme vern og formidling av kommunale arkiver og privatarkiver. Med basis i arkiv- og museumsinstitusjoner fra hele landet representerer vi et stort antall profesjonelle arkivarer i offentlig og privat sektor.

Løftebrudd og tilbakeslag for arkivsektoren. Den nye regjeringens forslag til statsbudsjett er både et løftebrudd og et alvorlig tilbakeslag for hele arkivsektoren. Nesten 92 millioner kroner er foreslått kuttet i forhold til Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett. Av dette er 81 millioner knyttet til Norsk Helsearkiv og Arkivverkets fellesdepot på Tynset, samt et planlagt bachelorstudie i arkiv ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Ytterligere 9 millioner kroner er foreslått kuttet i helt nødvendige støtteordninger for arkiv- og museumssektoren, og Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek får redusert sin støtte med nesten 30 % – 2 millioner kroner. Sammenlignet med både biblioteks- og museumssektoren er det en klar skjevfordeling hva gjelder ressurser, og det må være et politisk mål at også arkivsektoren blir synliggjort og tilgodesett på samme måte. Slik situasjonen er i dag kan arkivsektoren på kort sikt ikke klare sine utviklingsoppgaver.

Under behandlingen av stortingsmeldingen om arkiv og under forrige års budsjettarbeid ga de nye regjeringspartnerne Høyre og Fremskrittspartiet – men også Kristelig Folkeparti, sterk støtte til vår bekymring om mangelen på ressurser til privatarkivarbeidet. Blant annet uttalte de at det var et behov for opptrapping av støtteordningen for privatarkiver. Når regjeringspartiene nå har muligheten til å realisere et skikkelig løft for arkivsektoren, og til å meisle ut en arkivpolitikk med reelt innhold, er det desto mer skuffende at statsbudsjettet gir tydelige signaler om det stikk motsatte. Dette er nedbygging av arkiv-Norge!

Hvorfor er det så viktig å bevare privatarkiver? Uten arkiver fra privat sektor (bedrifter, organisasjoner og privatpersoner) er kildene til vår felles historie og kulturarv ufullstendig. Privat sektor må få en større plass i vår samlede samfunnsdokumentasjon, og det er derfor helt nødvendig med en langsiktig satsning på privatarkivarbeidet. Arkivinstitusjoner, lokalhistoriske samlinger og museer som forvalter privatarkiv er dessuten en meget viktig del av samfunnets kulturelle grunnmur. Disse bevarer og formidler lokalt forankrete kilder, og gjør en viktig innsats for å ta vare på lokal kultur og identitet.

De fleste av våre medlemmer har ikke privatarkivarbeidet som en lovpålagt oppgave, noe som gjør at det er opp til den enkelte institusjon hvilket ambisjonsnivå som skal gjelder for dette arbeidet. Noen institusjoner har valgt å satse tungt på privatarkivarbeid, men dette er helt eller delvis avhengig av de støtteordningene som regjeringen nå ønsker å kutte kraftig i. Situasjonen rundt privatarkivarbeidet oppleves som svært uforutsigbar, og med en klar mangel på nasjonal strategi.

Regjeringen legger i sitt budsjettforslag vekt på at kulturpolitikken må legge til rette for og fremme en stor bredde av både stemmer og tilbud, men uten å legge føringer på institusjonenes program og profil. Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek er et godt eksempel på et slikt mangfold, og driver også faglig arbeid med høy kvalitet. Som Norges største privatarkivinstitusjon forvalter Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek syv kilometer med arkiver fra den norske arbeiderbevegelsen og fagbevegelsen samt den politiske venstresiden. Her finnes det arkivmateriale som er helt vesentlig for å forstå dagens samfunn, og som har stor nasjonal betydning – det bør være nok å nevne arkivene etter Det norske Arbeiderparti og partiets statsministre, samt LO. Vi minner om at arkivene etter NHO, det politiske sentrum og etter høyresiden i norsk politikk er bevart i Riksarkivet og dermed er fullfinansiert over statsbudsjettet. Materialet i Arbeiderbevegelsens arkiv er flittig brukt av både studenter, forskere og forfattere – for eksempel av Tor Bomann-Larsen i hans verk om kong Haakon og dronning Maud. Et kutt på to millioner kroner er alvorlig for driften av Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, og vil blant annet føre til nedbemanning, kortere åpningstider og dårligere service for publikum. Dette er nedbygging av arkiv-Norge!

Støtteordningen for arkivsektoren. LLP har i mange år vært en sterk pådriver for opprettelsen av en støtteordning spesielt rettet inn mot privatarkiver, samt for at de andre støtteordningene for arkivsektoren skal styrkes. Støtteordningen for privatarkiver ble realisert i 2010 med to millioner kroner pr. år som en minimumsramme, og forvaltes av Kulturrådet. Det har i praksis vært bevilget mellom tre og fire millioner kroner i året over ordningen. Det har nå oppstått usikkerhet om hvorvidt denne støtteordningen fra og med 2014 kun er rettet inn mot privatarkiver i museum. Hvis så er tilfelle er alle arkivinstitusjoner avskåret fra å søke, noe som er svært kritisk for privatarkivarbeidet som mange av våre medlemmer driver. Vi har gjort stortingskomitéen oppmerksom på dette og regner med at det kommer en avklaring.

Støtteordningene for arkivsektoren generelt har i mange år vært beskjedne. For våre medlemmer har ordningene allikevel vært viktige og gitt gode resultater, samt at de er den eneste muligheten våre medlemmer har for å kunne finansiere privatarkivarbeid og viktige utviklingsprosjekter. Gjennom for eksempel post 77 ”Prosjekt- og utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet” har svært mange sentrale og nasjonalt viktige arkivprosjekter blitt finansiert i mange år. En reduksjon på totalt ni millioner i disse støtteordningene totalt gjør at vilkårene for å drive privatarkivarbeid og utviklingsarbeid i arkivsektoren blir betydelig forverret. Det er også et stort tankekors at da ABM-utvikling eksisterte så var det langt flere som jobbet med arkivspørsmål der enn hva tilfellet er i Kulturrådet i dag. Dette er nedbygging av arkiv-Norge!

Arkivenes rolle i samfunnet. Alle ønsker et samfunn som sikrer demokrati og rettssikkerhet, og her er arkivene og tilgang til disse svært viktig. Å bygge ned privatarkivarbeidet og støtteordningene kan derfor på sikt bli svært dyrt for samfunnet. LLP vil på det sterkeste anmode regjeringen om at privatarkivarbeidet og støtteordningen blir styrket i tråd med flertallspartienes tidligere uttalelser, og at støtten til Arbeiderbevegelsens arkiv blir opprettholdt på linje med det som ble foreslått i Stoltenberg-regjeringens budsjettforslag.

 

Statsbudsjettet 2014: Kutt på to millionar til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Bilder.Bergenbyarkiv 016Regjeringa Solberg føresler i sitt forslag til statsbudsjett for 2014 å kutte løyvingane til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) med to millionar kroner. Regjeringa Stoltenberg II føreslår i sitt forslag til statsbudsjett å løyve kr 7 532 000 kr. Regjeringa Solberg vil i sitt budsjettforslag omdisponere to millionar av desse til nasjonal satsing på folkebibliotek.

Tre private arkivføretak mottek direkte støtte over statsbudsjettet, av dei Arbark. For dei to andre, Misjonsarkivet og stiftinga Asta, er det ikkje føreslått kutt i løyvingane.

Dagleg leiar av Arbark, Frank Meyer har følgjande uttale om budsjettkuttet:

”Et kutt på kr 2 mill. på statstilskuddet til Arbark, den største private arkivinstitusjonen i Norge, vil være alvorlig for driften. Det vil etter alt å dømme føre til nedbemanning, kortere åpningstider og lengre ventetid for publikum. Arbark vil måtte verne om kjerneoppgavene sine og nedprioritere strategisk utviklingsarbeid med Arkivverket, LLP med flere om bevaring av sivilsamfunnets kulturarvmateriale. Støtten Arbark gir til regionale arkivinstitusjoner vil falle bort.”

Det føreslåtte kuttet vart måndag 11. november teke opp med Stortinget sin Familie- og kulturkomite av LLP i samband med høyringar om statsbudsjettet 2014.

Innlegget i sin heilskap kan du lese her:

LLP sitt innlegg for Stortinget sin Familie- og kulturkomite 11. november 2013

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) vart oppretta i 1908 av LO og Arbeiderpartiet i fellesskap. Arbark er arbeiderbevegelsen sin eldste eksisterande kulturinstitusjon i Noreg, og Arbark si viktigaste oppgåve er å bevare arbeidarrørsla si mangfaldige kulturarv og formidle denne vidare til nye generasjonar.

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) sine heimesider

 

LLP sitt budsjettinnspel til Stortinget sin Familie- og kulturkomite

Stortingssalen. Stortingsarkivet - foto. Teigens fotoatelier asLLP sin nestleiar Tom Oddby, og leiar for LLP sin privatarkivseksjon, Cecilie Lintoft, møtte måndag 11. november Stortinget sin Familie- og kulturkomite for å presentere LLP sine reaksjonar på regjeringa sin tilleggsproposisjon til statsbudsjett 2014 som vart offentleggjort fredag 8. november.

Innspelet kan du lese her:

LLP sitt budsjettinnspel til Stortinget sin Familie- og kulturkomite

Det er og høve til å sjå opptak frå høyringa i Stortinget sitt videoarkiv. LLP sitt innspel startar 99:55 inn i opptaket

Videoopptak frå høyring i Stortinget sin Familie- og kulturkomite

Tilrådingar til statsbudsjett 2014:

Prop 1 S. Tilråding frå Kulturdepartementet (2013-2014) Regjeringa Stoltenberg II
Prop 1 S. Tillegg (2013-2014) Regjeringa Solberg

LLP i budsjetthøyringar hjå Stortinget sin Familie- og kulturkomite

stortingsbygningen. Stortingsarkivet - foto. Teigens fotoatelier asRegjeringa Stoltenberg II la 27. september fram si tilråding til statsbudsjett for 2014, og Regjeringa Solberg la 8. november fram sin tilleggsproposisjon til denne.

I samband med budsjetthandsaminga vil LLP sin nestleiar, Tom Oddby, og leiar for LLP sin privatarkivseksjon, Cecilie Lintoft i kveld møte hjå Stortinget sin Familie- og kulturkomite for å legge fram LLP sine reaksjonar på budsjettforslaget.

LLP sitt innlegg vil finne stad kl 19.35 i sal 2, og det er høve til å følgje høyringa på Stortinget sitt nettfjernsyn.

Stortinget sitt nettfjernsyn

Framlegget vil bli lagt ut skriftleg på våre heimesider.

 

Røyster i arkiva – Arkivdagen 2013

Anna Rogstad 1905Har du tenkt på kva som gjøymer seg i norske arkiv? Lurer du på kva arkiv eigentleg er? – No får du mulegheiten til å finne ut av dette sjølv! 9. november opnar arkiv over heile Norden magasina for publikum. Omvisningar, seminar og føredrag skal gje folk flest betre innsyn i kva som gjøymer seg i arkiva og kva betydning dokumenta har for både fortida og framtida. Arkivdagen er arkivsektoren si årlege formidlingssatsing. Kvart år er det valt eit tema for arrangementet, og i 2013 er tema røyster. Det fleirtydige temaet femner om fleire av dei store jubilea i norsk samanheng. Både røysterettsjubileet og Ivar Aasen-jubileet er med, i tillegg til grunnlovsjubileet i 2014. Ved sida av dei nasjonale feiringane opnar Arkivdagen og for dei lokale røystene.

Sjå liste over arrangement:
Arkivdagen 2013

(Foto: Anna Rogstad – første kvinne på Stortinget i 1911. Kjelde: Stortinget/Flickr Commons).

LLP deltek i høyringar hjå Stortinget sin Familie- og kulturkomite

Storthinget 1890-1900Regjeringa Stoltenberg II la 27. september fram si tilråding til statsbudsjett for 2014. I samband med budsjetthandsaminga arrangerar stortingskomiteane høyringar. LLP har bede om å få delta i desse hjå Stortinget sin Familie- og kulturkomite.

LLP har fått tid hjå komiteen måndag 11. november kl 19.35. Nestleiar Tom Oddby og leiar for LLP sin privatarkivseksjon, Cecilie Lintoft, vil kommentere budsjettforslaget for komitemedlemene.

Høyringane er opne for presse og publikum og vil finne stad i Stortingets komitehus i Akersgt. 18. Det er og høve til å følgje høyringane direkte på Stortinget sitt nettfjernsyn.

Stortinget sin familie- og kulturkomite er leia av Svein Harberg (H). Dei øvrige medlemene er Ib Thomsen (Frp), Mette Tønder (H), Rigmor Aasrud (A), Hege Haukeland Liadal (A), Geir Jørgen Bekkevold (Krf), Arild Grande (A), Morten Stordalen (Frp), Kårstein Eidem Løvaas (H) og Sonja Mandt (A).

Høyringsprogram 11. november – Stortinget sin Familie- og kulturkomite
Høyringsprogram 12. november – Stortinget sin Familie- og kulturkomite
Stortinget sitt nettfjernsyn
Statsbudsjettet, Programkategori 8.20 Kulturformål (Kap 320-329)

(Foto: Storthinget, Christiania, ca 1890-1900. Photocrom. Kjelde: Library of Congress/Flickr Commons).