30 000 kr delt ut i stipend for 2013

Kilde. National Archief NL. Flickr Commons.  leerlingen school Leidseplein 1978LLP sitt styre handsama innkomne søknader om stipend for 2013 på styremøte 20. august. 30 000 kroner var lyst ut.

Drammen byarkiv vart løyvd 10 000 kr til studiereise til Sverige. Målet med reisa er å tileigne seg kunnskap om svenske kommunar og arkivinstitusjonar, og å få inspirasjon og idear om tenester, prosessar og løysingar som byarkivet kan nytte i sitt eige arbeid framover. Studieturen går til Göteborg byarkiv, Borås byarkiv, Jänköping byarkiv og Stockholm stadsarkiv.

Marit Hosar vart løyvd 10 000 kr til frikjøp for å få fristilt tid til å skrive ein fagartikkel om arkivene sin synlegheit og forankring i sine ansvarsområde. Det vil her bli retta søkjelys på betydninga av ei regional/lokal forankring for å lukkast i arbeidet med bevaring og formidling av private arkiv.

Arkiv i Nordland vart løyvd 10 000 kr til studietur til institusjonar med relevant kompetanse innan fotobevaring- og formidling. Reisa vil gå til Norsk Folkemuseum der ein vil lære meir om digitalisering av store fotoarkiv, identifisering og kobling av metadata til bileta, og publisering og formidling av store arkiv.

Stipendmottakarane vil levere rapport seinast seks veker etter at tiltaka er avslutta, og desse vil bli publisert på heimesidene våre.

 

 

 

Kulturarvsamarbeid med Polen og partnerskapsseminar i Warszawa

Det er framleis ledige plassar til partnerskapsseminaret Warszawa 20. august.

Det polske utanriksdepartementet inviterar norsk kulturarvsektor til partnerskapsseminar i Warszawa. Gjennom EØS-midlane og kulturarvprogrammet i Polen lysast det ut 75 millionar euro til restaureringsprosjekt, vedlikehald av arkiv og digitaliseringsprosjekt. Her finst det gode mulegheiter for prosjektsamarbeid for norske arkiv.

Les invitasjonen:

Invitasjon til partnerskapsseminar i Polen, 20. august

Kulturarvsamarbeid gjennom EØS-midlene

Det polske kulturdepartementet inviterer norsk kulturarvsektor til partnerskapsseminar i Warszawa 20. august. Formålet med seminaret er å koble norske og polske kulturarvsaktører som ønsker å samarbeide om kulturarvsprosjekter gjennom EØS-midlene. Seminaret er knyttet til utlysningen av kulturarvsmidler gjennom det polske kulturarvsprogrammet. Utlysningen har følgende prioriteringer:

  • restaurering og revitalisering av historiske bygg, samt tilpasning av historiske bygg til kulturformål;
  • konstruksjon, utvidelse og rekonstruksjon av kulturbygg;
  • vedlikehold og konservering av objekter, historiske boksamlinger, audiovisuelle arkiv og samlinger, og filmer;
  • utvikling av digitale ressurser på kulturfeltet, inkludert digitaliseringsprosjekter.

Prosjektene skal ledes fra Polen, men norske kulturinstitusjoner, universiteter og høgskoler på kunst- og kulturfeltet, museer, arkiv, kommuner, kirker og religiøse organisasjoner, NGOer fra kulturfeltet, og ikke-kommersielle kulturaktører kan delta som partnere.

Søknadsskjema for deltakelse på seminaret (vedlagt) sendes til evm@ra.no med kopi til akpe@ra.no.Søknadsfrist: snarest (til alle plasser er besatt). Plasser vil fordeles fortløpende, ut fra hvordan prosjektidéen passer inn i utlysningen og etter førstemann-til-mølla-prinsippet. Søkere bør ikke bestille flyreise før plass på seminaret er bekreftet. Hotell i Warszawa dekkes av Det polske kulturdepartementet. Program for seminaret sendes vedlagt.

Les mer om utlysningen av EØS-midler i Polen her. Kontakt Riksantikvaren for mer informasjon:

Ellen Mauritzen: evm@ra.no

Aleksandra Petie Einen: akpe@ra.no

Program

Søknadskjema

Stemmer – Arkivdagen 2013

Som vanlig arrangeres Arkivdagen i november. Det er også i år felles tema i Norge: Stemmer. Flere institusjoner er allerede i gang med planleggingen. Det gjør det enklere å gjøre avtaler om samarbeid og å informere om arrangementene i god tid på forhånd.

I år som de siste årene samarbeider Riksarkivaren, LLP og Norsk kulturråd om et felles informasjonsopplegg for dagen. Felles logo og nettsider er på plass, brosjyre er under arbeid og pressemelding kommer når dagen nærmer seg. Dere kan lese mer om dette på http://arkivdagen.no/, se særlig ”For arrangører” og “Arrangementer 9. november 2013”. Husk å sende oss en melding til eli.solberg@kulturrad.no så snart dere har planer om arrangement, så får vi det ut på arrangementsoversikten på nettsidene.

Har dere materiale til brosjyre for publikum?

I høst vil det bli distribuert en brosjyre til arkivinstitusjonene samt andre institusjoner som bevarer arkiv. Brosjyren kan deles ut til publikum både før og under Arkivdagen. Brosjyren vil denne gangen være mer generell om Arkivdagen, arkiv og arkivinstitusjoner, slik at den kan gjenbrukes i årene framover. Har din institusjon foto, dokumenter eller informasjon som kan brukes i brosjyren? Da vil vi gjerne høre fra deg. Send oss ditt forslag til innhold til eli.solberg@kulturrad.no så raskt som mulig, men senest 15. august. Skriv noen få ord om det materialet du sender. Vi er spesielt interessert dersom det knytter seg en liten fortelling til materialet eller dersom det er knyttet til en hendelse eller noe annet som kan egne seg til formidling i brosjyren og på nettsiden. Si fra dersom vi ikke kan bruke materiale fra din institusjon i nettutstillingen.

Ønsker dere flyer til utdeling før brosjyren kommer?

I forbindelse med Arkivmøtet i Ålesund ble det laget en flyer i postkortstørrelse med litt informasjon om Arkivdagen 2013. Denne kan sendes institusjonene til utdeling. Send en e-post til eli.solberg@kulturrad.no med antallet dere ønsker tilsendt.