Landsmøte 2013 – saksdokument

LLP sitt årlege landsmøte vert i 2013 halde på Rica Parken Hotel i Ålesund kl 9.00. Møtet er offentleg for alle som ynskjer å delta. Innkalling vert sendt ut til alle medlemer i samsvar med LLP sine vedtekter. Medlemer som har fullt medlemskap har røysterett på landsmøtet.

Saksliste med saksdokument

1. Konstituering: Val av møteleiar, referent og representantar til å underskrive protokollen frå møtet
Saksdokument

2. Årsmelding
Saksdokument

3. Revidert rekneskap
Saksdokument

4. Fastsetjing av kontingent
Saksdokument

5. Budsjett
Saksdokument

6. Handlingsplan
Saksdokument

7. Val av styre
Saksdokument

8. Val av valkomité på tre medlemmer etter framlegg frå styret
Saksdokument

9. Framlegg fremja av medlemer eller av styret
Saksdokument

9.1. Forslag om endring av vedtektene i § 3 Medlemskap
Saksdokument

LLP sine vedtekter

 

 

Privatarkivkonferanse 3. – 4. juni. Program og påmelding

LLP, Norsk Kulturråd og Riksarkivaren har gleda av å invitere til privatarkivkonferanse på Rica Park Hotel i Sandefjord 3. – 4. juni. Tema for konferansen er kystkulturdokumentasjon, arkivpolitikk og koordinering av privatarkivarbeid.

Program

Sesjonen Kystkulturdokumentasjon gir en bred presentasjon av kilder til kystkultur. Flertallet av landets fylker ligger ved kysten, og arkivmaterialet fra de ulike virksomhetene gjenspeiler så vel arbeid som fritid, så vel hverdagsliv som dramatiske enkelthendelser. Vi skal bli bedre kjent med dette spennende og mangfoldige feltet, med hvalfangst, isproduksjon, shipping og turisme som stikkord. Strategier, resultater og erfaringer fra enkeltstående og samarbeidende prosjekter vil inspirere til tilsvarende arbeid med kilder også fra andre deler av privat sektor.

Musiker og komponist Tone Krohn åpner konferansen med et utdrag fra «Et ørlite hurra» – en egenskreven musikk-kabaret om hvalfangerkonene.

Forfatter Ragnar Kvam avslutter konferansens første dag med et foredrag over «Kilder til Thor Heyerdals liv».

10.00 Registrering på Rica Park hotell i Sandefjord
11.00-12.00 Lunsj
12.00-12.40 Velkommen.
Et utdrag fra «Et ørlite hurra» – hvalfangerkonene forteller
Musiker og komponist Tone Krohn
Kilder til kystkultur
Karianne S. Vindenes, avdelingsdirektør ved Vestfoldarkivet
12.40-13.10 I hvalfangernes kjølvann – kilder til hvalfangsthistorie. 
Med eksempler fra bruk av arkiver i Norge, England, Skottland og Sør-Afrika.Dag Ingemar Børresen, konservator ved Hvalfangstmuseet
13.10-13.30 Kaffepause
13.30-14.00 Rederiet Bugge (1852) – Fra polarhistorisk gründervirksomhet til internasjonal shipping.
Om ordning av komplekse arkiver med sammensatt eierstruktur. Marit Slyngstad og Lone Kirchhoff, arkivarer ved Vestfoldarkivet
14.00-14.30 «Den siste istid». Naturisen i det moderne gjennombruddet: Produksjon, bruk og eksport av naturis i Norge og Europa på 1800- og 1900-tallet.
Et fellesprosjekt i Nasjonalt museumsnettverk for kystkultur og fiskerihistorie.
Per G. Norseng, seniorkonservator ved Norsk Maritimt Museum
14.30-14.45 Kaffepause
14.45-15.00 Livet om bord på danskebåten – en kulturhistorisk reise.
Stig Tore Lunde, rådgiver ved Vestfoldmuseene
15.10-16.00 «Kilder til Thor Heyerdals liv».
Forfatter Ragnar Kvam

 

Utflukter 16.30-18.00

På ettermiddagen tilbyr vi omvisning på Hvalfangstmuseet, Midtåsen og i Vestfoldarkivets nye lokaler.

Etter omvisningene er det tid, for de som ønsker, å ta en svømmetur i hotellets saltvannsbasseng, før det serveres en drink ute i paviljongen kl. 19.30.

Klokken 20.00 serveres det middag i hotellets restaurant.

PROGRAM 4. JUNI

Arkivpolitikk 09.00-12-00

I oppfølgingen av ABM-meldingen (2000) og Kulturmeldingen (2003) ble det fra LLP og ABM-utvikling (Kulturrådet) foreslått å utrede politisk arbeidet med samfunnets arkiver. I 2012/13 har vi endelig fått både en stortingsmelding om arkiv og dessuten en NOU om kulturpolitikken der statens forvaltning av A(rkiv), B(ibliotek) og M(useum) inngår i mandatet.

I denne sesjonen tar vi opp forslagene i utredningene. Innlederne vil vurdere om grunnlaget nå er lagt for å styrke og målrette innsatsen med arkiver fra private organisasjoner, bedrifter og personer, og for å få på plass effektive virkemidler.  Vi spør også hva arkivinstitusjonene ønsker og forventer av staten med sikte på å støtte opp under og styrke arbeidet med privatarkivene lokalt og regionalt. Riksarkivaren, Kulturrådet og LLP vil redegjøre for sine strategier og planer for arbeidet med privatarkiver, og innleder til debatten.

09.00 – 12.00 Ranveig Gausdal, Norsk Kulturråd.
Status for privatarkivfeltet. Kulturrådets forslag til mål, strategier og virkemidler.
Ivar Fonnes, Riksarkivaren.
Stortingsmelding om arkiv; Riksarkivarens arbeid med strategi for privatarkiv.
Karin Gjelsten, styreleder LLP.
Støtteordningen for privatarkiv. Bakgrunn og LLPs rolle, vurdering og videre utvikling av ordningen. Presentasjon av LLPs rolle som pådriver for å få etablert en støtteordning for privatarkiv.
Catharina Schønning-Lykke, Drammen Byarkiv.
Hva betyr støtteordningen for arbeidet med privatarkiv? Presentasjon av privatarkivprosjekter finansiert av støtteordningen.
Kaffe 10.30-11.00
Diskusjon: Arbeidet med privatarkiv. Veien videre.

 

Lunsj fra 12.00-13.00

Koordinering av privatarkivarbeidet 13.00-16.00

Retningslinjer for arbeidet med privatarkiver trådte i kraft 10. april i 2002, og har som formål å sikre at arbeidet med bevaring av privatarkiver utføres planmessig, systematisk og at gjeldende arkivfaglige prinsipper og rutiner følges. Samordningen skjer gjennom fylkeskoordinerende organ oppnevnt av Riksarkivaren. Det er etablert et samarbeid mellom Riksarkivet og Norsk kulturråd (tidligere ABM-utvikling) om oppfølgingen av arbeidet.

Vi har bedt tre innledere om å dele erfaringer fra deres fylkeskoordinerende institusjoner.  Vi spør om status etter snart 10 års arbeid med koordinering av privatarkiv i fylkene. Hvilke ønsker og behov finnes, og hvilke forventinger har de i det videre arbeidet. Etter innlederne er det satt av tid til diskusjon.

13.00-16.00 Gunnar Urtegaard, Riksarkivet.
Riksarkivaren som nasjonal koordinator for privatarkivarbeid i Norge. Hva ligger i denne rollen, hvordan etablere et godt samarbeid og hvilke konkrete samarbeidstiltak vil Riksarkivaren prioritere?
Koordineringsarbeidet – erfaringer og utfordringer
Ann Tove Manshaus, Buskerud fylke/erfaringer fra samarbeid med tre fylker.
Tone Stakvik, IKA Trøndelag – erfaringer fra Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag
Ellen Røsjø, Oslo Byarkiv – erfaringer fra Oslo
Kaffe 14.15-14.45
Diskusjon: Koordinering av arbeidet med privatarkiv – veien videre.

Utflukter dag 1

Velg ett av fire alternativer:

Tur til Hvalfangstmuseet med omvisning

Hvalfangstmuseet er Europas eneste spesialmuseum for hval og hvalfangst. Museet forvalter viktige hvalfangstarkiver som er en del av Norges dokumentarv. På museet kan du enten velge en omvisning i museets faste utstilling om hvalfangstens historie eller i «Førstereis-utstillingen».

Alternativ 1: På museet tilbys vi en omvisning i museets faste utstilling; en kulturhistorisk vandring i hvalfangstens historie.

Alternativ 2«Førstereis»-utstilling.

Tur til eiendommen Midtåsen

Alternativ 3: Midtåsen var ekteparet Bess (1921-2006) og Anders Jahre (1891-1982) hjem. Eiendommen ble anlagt i perioden 1931-34, og består av et hovedbygg, portnerbolig, et ombygd drivhus samt en 60 mål stor park. Vi får en omvisning inne i hovedbygget «Villa Midtås», tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg (1881-1961). Bygningens hovedfløy ble i 1960 forlenget med «Arnebergstuen», en monumental festsal. Arneberg er også arkitekten bak hageanlegget. Franske hageidealer preger sørenden mot sjøen, mens nordsiden er anlagt som en engelsk landskapshage. Eiendommen eies nå av Sandefjord kommune, Vestfold fylke og Anders Jahres stiftelse, er fredet, og er åpen for publikum. Sommeren 2009 ble det anlagt en skulpturpaviljong på en høyde i parken med arbeider av Knut Steen.

Omvisning i Vestfoldarkivets nye lokaler på Hinderveien

Alternativ 4: I 2012 flyttet Vestfoldarkivet inn i nytt arkivbygg på Pindsle i Sandefjord. Vestfoldarkivet er sammen med Samlingsforvaltningen en avdeling i Vestfoldmuseene IKS, et konsolidert museum opprettet som et interkommunalt selskap i 2009. Det tilbys omvisning i det nye bygget med arkiv-, gjenstand- og fotomagasiner, digitaliseringsverksted med mer.

PÅMELDING

Meld deg på her

Reservering av rom ordnes av den enkelte til: nina.kemkers@rica.no, tlf. 33 44 74 21. Ref.nr.: 13869386. Kr 1 045 per natt (betales av den enkelte ved utsjekk avreisedagen).

Romreservasjonen utgår 19. april.

Deltakeravgift begge dager                      kr 2 000

Deltakeravgift mandag 3. juni                  kr 750

Middag mandag 3. juni                             kr 600

Deltakeravgift tirsdag 4. juni                    kr 750

Frist for påmelding: 19. april. Påmeldingen er bindende. Det er mulig å melde seg på etter denne datoen også, men da kan vi dessverre ikke lenger garantere plass på hotellet da romreservasjonen vår er gått ut. Ring hotellet på telefon 33 44 74 21 og undersøk selv.

 

Innstilling om arkivmeldinga levert til Stortinget

Stortinget sin familie- og kulturkomite har i dag sendt si innstilling om arkivmeldinga til stortinget.

Opposisjonen beståande av Høgre, Framstegspartiet og Kristeleg folkeparti kritiserar meldinga for å vere svak i høve strategiar for å styrke privatarkiva og meiner det er overraskande at regjeringa ikkje nyttar mogelegheiten arkivmeldinga gjev til å stake ut ein ny og meir offensiv kurs.

Vidare peikar dei på at arkivmeldinga er ei melding for statleg sektor

 «Disse medlemmer vil påpeke at andre innenfor sektoren i liten grad er nevnt, og tiltakssiden er i hovedsak rettet inn på det statlige arkivverket. Viktige resultater og utfordringer i sektoren for øvrig er ikke beskrevet, og slik disse medlemmer ser det, gir den derfor ingen perspektiver for kommuner og fylkeskommuner. Disse medlemmer viser til at arkivmeldingen ikke behandler sentrale problemstillinger for de daglige arkivfunksjonene i kommunal sektor, og mye av den dokumentasjonen som blir skapt i dag er viktig rettighetsdokumentasjon for enkeltpersoner og er fremtidens kildegrunnlag.»

Dei peikar og på behovet for å styrke dei regionale fagmiljøa

– «Disse medlemmer viser til at det er store variasjoner i fagmiljø og kvalitet på arkivarbeidet i kommunene. Disse medlemmer mener det er grunn til å etterspørre hvordan sterkere regionale fagmiljøer kan bygges opp gjennom investeringer i kompetansebygging, felles løsninger og brukermedvirkning. Disse medlemmer mener det i denne sammenheng bør utvikles strategier og handlingsplaner som også omfatter brede faglige nettverk der de private arkivene kan finne sin naturlige plass

Les innstillinga:
Innst. 243 S (2012-2013)(Midlertidig)

Oppstartsmøte om det neste kulturløftet 6. mars

Kulturminister Hadia Tajik har invitert ei rekkje organisasjonar innan kultur- og frivillighetsfeltet til oppstartsmøte om det neste kulturløftet. LLP vil vere representert og kome med innspel på møtet, som finn stad på Dansens Hus i Oslo 6. mars.

Oppstartsmøtet er starten på ein serie med innspelsmøter som skal arrangerast i alle landet sine fylke i løpet av våren 2013. LLP vil og vere representert på fylkesmøtet i Hordaland 23. mai.

– «Siden 2005 har regjeringen satset sterkt på kultur og frivillige gjennom Kulturløftet 1 og 2. Bevilgningene til kultur har økt med 5 milliarder kroner. 1 milliard av dette har gått til momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner.

Møtet 6. mars er starten på en serie innspillsmøter i alle landets fylker denne våren. Nå skal retningen for de kommende årene pekes ut. Hva bør videreføres? Hva bør det satses på fremover? Hvordan sikre økt deltakelse?»

Alle seminara er opne for alle som ynskjer å delta. Det er høve til å sende skriftlege innspel til departementet fram til 21. juni 2013. Møtet 6. mars vil bli kringkasta direkte på deira nettsider.

Peikarar:
Skjema for innspel
Kulturløftet si framside
Datoar for fylkesseminar
Stortinget Nett-TV (direkte overføring 6. mars kl 13.00)
Kulturutgreiinga 2014