Innlegg frå LLP sitt jubileumsseminar

LLP markerte sitt 25-års jubileum med fagseminar på Britannia Hotel i Trondheim 24. – 25. april. Nye media, samarbeid om arkiv, og vegen vidare for LLP var tema for seminaret.

Her kan du lese nokre av innlegga frå seminaret. Fleire kan kome til etterkvart.

Tysdag 24. april 2012

«DIAS-prosjektet»– Trond Sirevåg, Riksarkivaren.

«Lyrikk og øl, idrett og innvandring» – Tom Oddby, Byarkivar i Drammen.

«Hvordan ta kontroll av arkivering fra sosiale medier. En praktisk gjennomgang med facebook som eksempel» – Thomas Sødring, Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

«KDRS som samarbeidsprosjekt for kommunale arkivinstitusjoner. Kva tilbod har KDRS til privatarkivaktørar?» – Tor Eivind Johansen, Dagleg leiar ved KDRS.

Onsdag, 25. april 2012

«Har vi bruk for LLP?» – Kjetil Reithaug, Arkivsjef ved Interkommunalt arkiv i Vest-Agder.

«LLP sin historie» – Leiarane av LLP frå 1987 til i dag.

«LLP som arkivpolitisk interesseorganisasjon: mot framtidas arkivlandskap» – Bjørn Bering, Avdelingsdirektør i Norsk Kulturråd.

Vedkomande Arne Skivenes sitt foredrag «Arkivaren – karriere, kall og kamp – ‘Arkiv i tegneserier’ på nye eventyr», har han bede oss om å formidle fylgjande:

Hei,

Generelt er jeg positiv til å legge mine foredrag og presentasjoner ut på nett, men jeg er kommet til at jeg ikke vil gjøre det med tegneseriepresentasjonene mine

En grunn er at de kun består av bilder, som for store deler blir meningsløse uten den muntlige presentasjonen fordi det visuelle og det muntlige er så sterkt knyttet til hverandre.

En annen grunn er at jeg har investert svært mye i disse tegneseriebaserte foredragene jeg har laget. Det er uten tvil de presentasjonene jeg har lagt ned mest ressurser i av alt jeg har gjort, jeg tør ikke tenke på hva jeg har brukt av tid og penger på innkjøp og research over mange år, og på fotografering og sammensetning av dette stoffet. Det er blitt en helhet som jeg er fornøyd med og som er tilpasset min form. Jeg har kommet til den erkjennelsen at jeg har lagt såpass mye av meg selv i dette at disse foredragene er viktige for meg.

Om noen skulle få lyst til å hyre meg inn for å fremføre dem ved en passende anledning, er det en helt annen sak. Det gjør jeg med stor glede.

Jeg har tre foredrag:

– «Kaos, kunnskap og konspirasjon. Arkiv i tegneserier.» (1998) (Dette er et bredt sveip over hele feltet, basert på enkeltstående bilder eller korte sekvenser. Lagt opp etter ulike tema) ca 40 minutter

– «Makt og magi. Arkiv i tegneserier vender tilbake.» (2006) (Dette er mer fokusert rundt de to aspektene i tittelen, noe mørkere enn det første foredraget, og delvis basert på noe lengre tegneseriesekvenser) ca 40 minutter

– «Arkivaren – karriere, kall og kamp – ‘Arkiv i tegneserier’ på nye eventyr». (2012) (Dette er også konsentrert rundt temaene i tittelen, delvis gjennom enkeltstående tegninger, men også ved bruk av en del lengre, sammenhengende sekvenser som nesten har karakter av tegnefilm) ca 45 minutter.

Jeg har også en 8-minutters lynversjon med et sveip gjennom en arkivinstitusjons oppgaver.

Foredragene baserer seg i all hovedsak på utgivelser etter forrige foredrag, og det er en minimal gjenbruksprosent.

 

LLP ber medlemer om innspel til lov om Norsk Kulturråd

LLP er ein av høyringsinstansane som skal kome med innspel til kulturdepartementet om utkast til lov om Norsk Kulturråd.

Bakgrunnen for det nye lovforslaget frå departementet er eit mål om å utarbeide eit regelverk som er betre tilpassa dagens forhold enn det regelverket og styringsgrunnlaget som stammar frå etableringa av rådet i 1965. Betydeleg delegering av oppgåver og nye funksjonar for rådet har kome til. Mellom anna gjeld dette overføringa av arkiv- og museumsoppgåvene frå ABM-utvikling og ein omlagt tilskotsstruktur.

Fråsegna frå LLP skal representere alle våre medlemsorganisasjonar, og det er difor ynskjeleg at me mottek innspel til utkastet til lova.

Innspel kan sendast på e-post til vårt postmottak: postmottak@llp.no

Frist: 1. august 2012.

Høyringsbrev

Høyringsnotat

Høyringsinstansar

LLP 25 år – Jubileumsskrift

LLP sitt fyrste Landsmøte i Sogndal i 1987. Foto: Marit HosarI dag, 23. mai er det 25 år sidan Landslaget for lokal- og privatarkiv arrangerte sitt første landsmøte i Sogndal med Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane som vertskap. LLP vart stifta 6. september 1986 på ein konferanse på Ås med representantar for over 20 arkivinstitusjonar tilstades. Bakgrunnen var behovet for eit fagleg forum, og for å styrke privatarkivarbeidet i Noreg. I tillegg var det behov for ei organisering av det faglege arkivarbeidet for institusjonar utanfor det statlege arkivverket.

25-års jubileet vart feira med jubileumsseminar på Britannia Hotel i Trondheim 23.-25. april inneverande vår, og i samband med arrangementet vart det utarbeidd eit jubileumsskrift der alle dei tidlegare leiarane av LLP har bidrege med å fortelje om sine minne og LLP sitt arbeid frå deira periodar som LLP-leiarar.

Takk til Marit Hosar for arbeidet med å organisere og setje saman skriftet.

Her kan du lese LLP sitt jubileumsskrift:

LLP 25 år – Jubileumsskrift

 

LLP si fråsegn til Kulturutgreiinga 2014

Me syner til Kulturutgreiinga 2014 som er sett ned av regjeringa for å utgreie kulturpolitikken i Noreg etter 2005 og som skal kome fram til dei viktigaste utfordringane som kulturpolitikken står ovanfor dei komande år. Vurderingane dei kjem fram til skal leggjast fram i form av ei NOU i januar 2013.

Utvalet oppmoda LLP til å kome med innspel til fylgjande problemstillingar:

– Beskriv de viktigste endringene kulturpolitikken etter 2005 har skapt innenfor arkivfeltet, slik LLPs medlemmer opplever det.

– I hvilken grad og på hvilke måter har kulturpolitikken etter 2005 endret arbeidsbetingelsene for LLPs medlemmer?

– På hvilke måter har eventuelle endringer i arbeidsbetingelser påvirket deres muligheter til å oppfylle målene om at alle skal ha tilgang til kulturopplevelser og om økt kvalitet?

– I tråd med vårt mandat kan Kulturutredningen gi forslag til endringer i kulturpolitikken innenfor gjeldende budsjettrammer.  Vi vil derfor utfordre LLP til å komme med begrunnede forslag til endringer dere mener bør gjøres i kulturpolitikken.

LLP har no sendt si fråsegn til utvalet. Denne kan du lese her:

LLP si fråsegn til Kulturutgreiinga 2014