Kulturdepartementet tek i mot skriftlege innspel til arkivmeldinga

Kulturdepartementet skal i løpet av 2012 leggje fram ei melding til Stortinget om arkivsektoren. 9. juni arrangerte departementet innspelskonferanse der ei rekkje representantar for arkivsektoren i Noreg fekk koma med sine innspel til meldinga.

Departementet har i tillegg opna for skriftlege innspel til meldinga. Fristen er sett til 1. september og kan sendast til e-post: arkivmelding@kud.dep.no

Me oppmodar våre medlemer om å gjera nytte av denne mulegheiten.

For at LLP skal få innspel frå medlemer og fylgje opp arbeidet vidare er det fint om innsendte innspel vert sendt i kopi til oss på e-post: postmottak@llp.no

Lenkje til Kulturdepartementet

Sluttrapport frå prosjektet privatarkiv i musea

Sluttrapporten frå prosjektet «privatarkiv i museum» som vart initiert av ABM-utvikling og Riksarkivaren er no fullført.

Arkivkartlegginga i 2005 synte at norske museum oppbevarar meir enn 30 000 hyllemeter privatarkiv og at størsteparten av dette materialet er uordna og utilgjengeleg for bruk. Musea manglar faglege og økonomiske ressursar til å ta seg av arkiva på ein forsvarleg måte.

Dette var bakgrunnen for at ABM-utvikling og Riksarkivet sette igang prosjektet «Privatarkiv i museum» i 2007. I første omgang som eit pilotprosjekt.

Seks av åtte fylke har no levert sluttrapport. Dei rapporterar at dei har fått ei oversikt over tilstand og mengde i sine respektive fylke. Dei har utarbeidd planar/avtalar for kven som skal gjere kva påprivatarkivområdet. Fleire fylke har oppretta faste møtefora. I Hordaland har ein til dømes oppretta eit privatarkivnettverk.

Sluttrapporten syner og at kompetansen i musea har auka. Riksarkivet har som bidrag i prosjektet halde kurs og opplæring regionalt.

Les sluttrapporten: Privatarkiv i musea

 

 

Kurs i privatarkivarbeid 1. og 2. september

LLP arrangerar kurs i privatarkivarbeid for dei som arbeider i bedrifter, organisasjonar, museum, og arkivinstitusjonar.

Kurset vert halde 1. og 2. september på Maihaugen ved Lillehammer, og vert leia av Marit Hosar, arkivleiar ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen.

I tillegg vil foredragshaldarar vera:
Bjørn Bering, utviklingsdirektør for fagfeltet arkiv, Norsk kulturråd.
Vilhelm Lange, leiar for privatarkivavdelinga ved Riksarkivet.

Kurset vert arrangert av LLP i samarbeid med Norsk kulturråd, Riksarkivet og Opplandsarkivet avd. Maihaugen.

Påmelding kan sendast pr e-post til postmottak(at)llp.no
Frist for påmelding er 24. august.

Les meir om kurset: Privatarkiv i museer og andre institusjoner

LLP inviterer til konferanse om privatarkiv

LLP inviterer til konferanse om privatarkiver 16. og 17. november i Bergen

Årets konferanse retter fokus mot ulike problemstillinger og utfordringer knyttet til arbeidet med privatarkiver, som bevaring og formidling av næringslivsarkiver, verdien av å ta vare på organisasjons- og foreningsarkiver og utfordringen med elektroniske arkiver i organisasjonene.

Pris:
Medlemmer: kr 2700
Ikke-medlemmer: kr 3200

Påmeldingsfrist:
5. oktober
e-post: postmottak@llp.no
Påmelding er bindende.

Hotellrom må bestilles av den enkelte og er ikke inkludert i prisen for konferansen. LLP har avtale med Hotel Grand Terminus. Rom kan bestilles der ved å oppgi refransenummer 1554950, med frist 18. oktober.

Pris for enkeltrom er kr 850 / dobbeltrom kr 1050

Konferansen vil bli holdt i Kalfaret brygghus sine lokaler, i Kalfarveien 76. Bergen.

PROGRAM

Onsdag 16. november:

BEVARING OG FORMIDLING AV NÆRINGSLIVSARKIVER

Samarbeid mellom arkiv, museum og næringsliv; bevaring og formidling av arkiver etter norsk petroleumsvirksomhet

– Torkil Thime, Statsarkivet i Stavanger

– Norsk Oljemuseum

– Per Skarung, Esso Norge

Arkivproblematikk under New Public Management

– Terje Haram, Bergen byarkiv

Torsdag 17. november:

ORGANISASJONS- OG FORENINGSARKIVER

Organisasjonsarkiver som kilder og dokumentasjon

– Bjørn Bering, Norsk Kulturråd

Noen erfaringer med Riksarkivets arbeid med elektronisk arkivmateriale i organisasjoner

– Per Kristian Ottersland, Riksarkivet

Bevaring av elektroniske arkiver – en utfordring for idrettslagene

– Hordaland idrettskrets

Referater og medlemslister på minnepenn! Utfordringer rundt bevaring av elektroniske arkiver hos organisasjoner

– Nina Klæboe, Bergen byarkiv

Foreningsarkiver i Misjonsarkivet; ordning og anvendelse

– Gustav Steensland, Misjonsarkivet

FORSKNING OG FORMIDLING

Samarbeid om formidling

– Maria Press, Statsarkivet i Trondheim

Majoritets- og minoritetsperspektiv i arkivbevaring. Hva dokumenterer henholdsvis de offentlige arkivene og privatarkivene om innvandrerorganisasjoner?

– Ellen Røsjø, Oslo byarkiv